HFD:2017:25

Mervärdesskatt – Skattefrihet för internationell handel – Försäljning av bränsle för utrustning av ett fartyg i yrkesmässig internationell trafik – Försäljning till återförsäljare – Avhämtning med tankbil – Leverans genom rörledning

Årsboksnummer: HFD:2017:25
Givet: 16.2.2017
Liggarnummer: 637
Diarienummer: 2213/2/15
ECLI: ECLI:FI:HFD:2017:25

A Ab sålde brännolja, som var avsedd att användas i fartyg i yrkesmässig internationell trafik, så att återförsäljare köpte brännoljan av A Ab och avhämtade den från A Ab:s lager med tankbil. Till denna del skulle A Ab:s försäljning till återförsäljare inte betraktas som försäljning som är befriad från skatt med stöd av 70 § 1 mom. 8 punkten i mervärdesskattelagen eller 148 stycke a i mervärdesskattedirektivet. För denna försäljning skulle A Ab således betala skatt.

A Ab sålde brännoja till återförsäljarna också så att A från sitt brännoljeförråd genom rör levererade brännolja direkt till fartyg i yrkesmässig internationell trafik. Till denna del ansågs A Ab:s försäljning till återförsäljarna uppfylla förutsättningarna för skattefrihet enligt 70 § 1 mom. 8 punkten och stycket a i artikel 148 i mervärdesskattedirektivet. A Ab skulle inte betala mervärdesskatt för den försäljning till återförsäljare som skedde genom att oljan levererades med rörledning.

Centralskattenämndens förhandsavgörande för tiden 26.6.2015–31.12.2016.

Mervärdesskattelagen 1 § 1 mom. 1 punkten och 70 § 1 mom. 8 punkten

Rådets direktiv om ett gemensamt system för mervärdesskatt 2006/112/EG artikel 148 stycke a

Unionens domstols dom i målen C-526/13, Fast Bunkering Klaipéda och C-185/89, Velker International Oil Company

 
Publicerad 16.2.2017