HFD:2018:20

Elsäkerhet – Marknadstillsyn – Förbud mot försäljning och annan överlåtelse – Produktsäkerhet – Säkerhetsbrist – Testning av en enda produkt

Årsboksnummer: HFD:2018:20
Givet: 5.2.2018
Liggarnummer: 461
Diarienummer: 1091/2/16

Säkerhets- och kemikalieverket hade till följd av en brist i säkerheten som observerats vid marknadstillsyn ålagt bolaget A att omedelbart upphöra att sälja eller annars överlåta en produkt med namnet LED-kyntelikkö (LED-ljusstake). Vid ett test som ett ackrediterat besiktningsorgan utfört på en av produkterna hade det andra kontaktstiftet i den stickkontakt med vilken produkten anslöts till nätet inte klarat det föreskrivna vridmomenttestet. Stickkontakten kunde i praktiken lossna och förorsaka en elstöt eller en eldsvåda om den blev kvar i stickkontakten.

Enligt bolaget A hade tillverkaren av produkten fått produkten godkänd. Vid ett laboratorietest hade den klarat ett kravenligt vridmomenttest och beviljats FI-certifikat. Enligt bolaget kunde den eventuella säkerhetsbristen i produkten inte konstateras enbart genom testning av en enda produkt. Testet borde ha utförts på flera än en produkt, såsom man gjorde när produkterna tillverkades.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att vid marknadstillsyn bedöms säkerheten av en produkt med en enskild persons liv, hälsa och egendom som utgångspunkt. Det fel som vid tillsynen hade konstaterats hos produkten var av sådan art att den kan bedömas förorsaka en elstöt och/eller fara för eldsvåda för den som använder produkten. Högsta förvaltningsdomstolen upphävde förvaltningsdomstolens beslut, genom vilket säkerhets- och kemikalieverkets beslut upphävts, och satte i kraft säkerhets- och kemikalieverkets beslut.

Elsäkerhetslagen 5 § 1 mom., 6 § och 27 § 1 mom. 1 och 2 punkten

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/95/EG (lågspänningsdirektivet) om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om elektrisk utrustning avsedd för användning inom vissa spänningsgränser artikel 2.1 samt artiklarna 3,5, 6 och 7

 
Publicerad 5.2.2018