Kemihaaran soiden Natura-päätös lainmukainen

Julkaistu 15.9.2005

Valtioneuvoston tammikuussa 2004 tekemä päätös liittää Kemihaaran suot Natura 2000 –verkostoon ei korkeimman hallinto-oikeuden mukaan ollut lainvastainen. KHO on tänään antamallaan päätöksellä jättänyt tutkimatta tai hylännyt asiasta tehdyt valitukset.

Samassa yhteydessä KHO ratkaisi myös kahdeksasta muusta Natura-kohteesta tehdyt valitukset. Ne koskivat muun muassa Ilomantsin Kesonsuota, Tornion Karunginjärveä ja Ivalojoen suistoa. Yhdessä ratkaisussa valtioneuvoston päätös kumottiin vähäisiltä osin. Muut valitukset jätettiin tutkimatta tai hylättiin.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksissä ei oteta kantaa siihen, olisiko valtioneuvoston pitänyt sisällyttää Natura-verkostoon valittujen lisäksi tai sijasta jokin muu kohde. KHO:ssa ratkaistiin vain valtioneuvoston valitseman menettelyn ja sen tekemän päätöksen lainmukaisuus.

Valtioneuvosto perusteli Kemihaaran soiden liittämistä Naturaan Euroopan yhteisön luonto- ja lintudirektiiveillä. Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan direktiivit eivät estä täydentämästä suojelukohteiden luetteloa uusilla kansallisilla päätöksillä.

Valtioneuvosto voi Natura-kohteita valitessaan ottaa huomioon vain luonnontieteellisiä perusteita. Tämä käy ilmi myös EY-tuomioistuimen oikeuskäytännöstä, minkä vuoksi korkein hallinto-oikeus hylkäsi vaatimukset pyytää EY-tuomioistuimelta ennakkoratkaisua. KHO:n mukaan Kemihaaran soiden liittäminen Naturaan perustui riittävään tieteelliseen tietämykseen.

Natura-valitusten taustaa

Natura-asiat ovat korkeimman hallinto-oikeuden historian suurin yksittäinen asiaryhmä. Pelkästään huippuvuonna 2000 KHO ratkaisi yli 1.600 valitusta, jotka oli tehty valtioneuvoston elokuussa 1998 tekemästä Natura-verkostoa koskevasta päätöksestä.

KHO palautti kesäkuussa 2000 Kemihaaran soita koskevan päätöksen valtioneuvostolle uudelleen käsiteltäväksi, koska asiassa ei ollut riittävästi selvitystä päätöksen lainmukaisuuden arvioimiseksi. Valtioneuvosto oli sivuuttanut menettelylle asetetut vaatimukset.

Taannoisella KHO:n palautuspäätöksellä ei ratkaistu sitä, pitäisikö alue liittää Natura-verkostoon. Jatkovalmistelussaan valtioneuvosto kuitenkin päätti sisällyttää sen Naturaan. Perusteena olivat lintu- ja luonnontieteelliset tiedot. Valtioneuvosto muun muassa arvioi Kemihaaran suot merkittäväksi aapasuoalueeksi.

KHO:n tuore ratkaisu koskee tätä valtioneuvoston uutta päätöstä. Valittajien joukossa olleiden Pelkosenniemen ja Savukosken kuntien sekä voimayhtiö Kemijoki Oy:n mukaan alueen liittäminen verkostoon oli niiden etujen vastaista.

Lisätietoja:
Tiedotuspäällikkö Teuvo Arolainen, 010 364 0206
Hallintosihteeri Petteri Leppikorpi 010 364 0353

Liitetiedostot