Käsittelyajat hallinto-oikeuksissa lyhenivät vuonna 2005

Julkaistu 15.3.2006

Alueellisissa hallinto-oikeuksissa vuonna 2005 ratkaistujen lainkäyttöasioiden keskimääräiseksi käsittelyajaksi muodostui 8,4 kuukautta, kun se edellisvuonna oli 8,8 kuukautta. Myös korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistujen asioiden keskimääräinen käsittelyaika lyheni 10,6 kuukauteen edellisvuoden 11,9 kuukaudesta. Sen sijaan markkinaoikeudessa ratkaistujen asioiden keskimääräinen käsittelyaika piteni 5,0 kuukaudesta 6,2 kuukauteen ja vakuutusoikeudessa 13,1 kuukaudesta 14,0 kuukauteen.

Hallintotuomioistuimet pystyivät ylittämään määrälliset tavoitteensa. Niiden yhteenlaskettuna tavoitteena oli ratkaista 36 900 lainkäyttöasiaa vuonna 2005, mutta ne ratkaisivat 37 361 asiaa eli 461 enemmän kuin oli tavoitteena. Samana ajanjaksona hallintotuomioistuimiin kuitenkin saapui yli 2 100 uutta lainkäyttöasiaa enemmän kuin niitä ratkaistiin. Siten vireillä olevien asioiden lukumäärä kasvoi selvästi, minkä seurauksena tulevaisuudessa ratkaistujen asioiden käsittelyajat voivat olla nykyisiä pitemmät. Laskentatavasta riippuen hallintotuomioistuimissa olisi pitänyt olla viime vuonna lisätyövoimaa arviolta 20 - 40 henkilöä, jotta niissä olisi voitu ratkaista lainkäyttöasioita yhtä paljon kuin uusia saapui.

Tiedot käyvät ilmi hallintotuomioistuinten yhteisestä toimintakertomuksesta, joka julkaistiin keskiviikkona 15.3.2006. Yleisiä hallintotuomioistuimia ovat korkein hallinto-oikeus ja kahdeksan alueellista hallinto-oikeutta eli Helsingin, Hämeenlinnan, Kouvolan, Kuopion, Oulun, Rovaniemen, Turun ja Vaasan hallinto-oikeudet. Hallintolainkäytön alalla toimivia erityistuomioistuimia ovat markkinaoikeus ja vakuutusoikeus.

Toimintakertomuksen mukaan olisi tärkeää, että valtiovalta suuntaa hallintotuomioistuimille riittävästi voimavaroja, jotta ne voivat päätösten hyvä laatu säilyttäen ratkaista enemmän lainkäyttöasioita kuin niihin saapuu uusia asioita. Sen seurauksena hallintotuomioistuimissa ratkaistujen asioiden keskimääräinen käsittelyaika vähitellen lyhenee.

Hallintotuomioistuinten toimintakertomuksessa todetaan, että julkista valtaa käyttävät viranomaiset tekevät hallinnon eri aloilla ja tasoilla vuosittain useita miljoonia hallintopäätöksiä, joihin voidaan tarvittaessa hakea muutosta hallintotuomioistuimilta. Oikeusturva valtion- ja kunnallishallinnossa toteutuu erittäin kustannustehokkaasti hallinnon oikaisujärjestelmien ja hallintotuomioistuinten kautta.

Hallintotuomioistuimet myös muistuttavat, että voimavarojen sijoittamista hallintotuomioistuimiin ei pitäisi tarkastella pelkästään oikeusministeriön hallinnonalan talousarviokehyksen näkökulmasta. Koska hallintotuomioistuimiin saapuu asioita kaikkien ministeriöiden hallinnonaloilta, hallintotuomioistuinten resurssien riittävyyttä olisi tarkasteltava koko valtionhallinnon ja -talouden sekä kunnallishallinnon ja -talouden näkökulmista. Riittävästi resursoitu ja tehokkaasti toimiva hallintotuomioistuinjärjestelmä parantaa suomalaisen yhteiskunnan toiminta- ja kilpailukykyä.

Lisätietoja

Presidentti Pekka Hallberg, korkein hallinto-oikeus,
puhelin 010 3640 202

Projektipäällikkö Timo Ahvenniemi, korkein hallinto-oikeus,
puhelin 010 3640 207

Tiedotuspäällikkö Tommi Haaja, korkein hallinto-oikeus,
puhelin 010 3640 206

Liitetiedostot