EU:n ympäristötuomarit Suomessa 15.-16.9.2006

Julkaistu 8.9.2006

Euroopan unionin ympäristötuomarit kokoontuvat ensimmäisen kerran konferenssiin Suomeen 15.–16.9.2006. Ympäristötuomarit vaihtavat kokemuksia Natura 2000 -verkoston vaikutuksesta ympäristöä koskeviin päätöksiin.

Natura 2000 on Euroopan unionin luontodirektiivissä perustettavaksi säädetty erityisten suojelualueiden yhtenäinen ekologinen verkosto. Sillä varmistetaan luontotyyppien ja lajien elinympäristöjen suojelutason säilyminen ja ennalleen saattaminen. Natura 2000 -verkostoon kuuluvat myös lintudirektiivin mukaiset erityiset suojelualueet.

Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallintotuomioistuimissa käsitellään vuosittain merkittävä määrä ympäristöä koskevia asioita, joita ratkaistaessa on otettava huomioon hankkeen mahdolliset vaikutukset Natura 2000 -verkostoon kuuluviin alueisiin. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi kaava-asiat sekä ympäristö-, vesi- ja maa-ainesluvat. Konferenssissa pyritään jakamaan kokemuksia ympäristölainsäädännön soveltamisesta EU-maiden kansallisten tuomioistuinten, Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen, Euroopan komission, Yhdistyneiden Kansakuntien ympäristöohjelman sekä kansainvälisten järjestöjen ja yliopistojen kesken.

Konferenssin avaavat oikeusministeri Leena Luhtanen ja korkeimman hallinto-oikeuden presidentti Pekka Hallberg. Lauantaina tervehdyksen konferensille lausuu ympäristöministeri Jan-Erik Enestam ja iltapäivällä osallistujat tutustuvat Nuuksion kansallispuiston Natura-alueisiin.

Konferenssi järjestetään korkeimmassa hallinto-oikeudessa, ja siihen osallistuu tuomareita valtaosasta EU:n jäsenmaita. Yhteensä osallistujia on noin 50.

Ympäristötuomarikonferenssin järjestää Euroopan unionin ympäristötuomariyhdistys (EUFJE). Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kansallisen, EU:n ja kansainvälisen ympäristöoikeuden toimeenpanoa. Yhdistys pyrkii jakamaan kokemuksia ympäristöoikeuden soveltamisesta eri maissa sekä edistämään tuomareiden koulutusta ja osaamista ympäristöoikeuden alalla. Yhdistys on perustettu 2004, ja sen puheenjohtajana toimii Lord Robert Reed Skotlannista ja pääsihteerinä tuomari Dominique Guihal Ranskasta. Suomesta yhdistyksen hallitukseen kuuluu korkeimman hallinto-oikeuden hallintoneuvos Kari Kuusiniemi. Yhdistys järjestää vuosittain konferenssin EU:n puheenjohtajamaassa.

Lisätietoja


EU Forum of judges for the environment, UE Forum des juges pour l´environnement, EUFJE, www.eufje.org

Korkeimman hallinto-oikeuden hallintoneuvos Kari Kuusiniemi, puh. 010 3640 200
Korkeimman hallinto-oikeuden tiedotuspäällikkö Tommi Haaja, puh. 010 3640 206