United Power Oy:n valitus merikaapeliratkaisusta hylättiin

Julkaistu 20.11.2007

Kauppa- ja teollisuusministeriö ei menetellyt lainvastaisesti hylätessään joulukuussa 2006 United Power Oy:n hakemuksen rakentaa merikaapeli sähkönsiirtoon Venäjältä Suomeen. Korkein hallinto-oikeus on tänään antamallaan päätöksellä (KHO 20.11.2007 T 2968) hylännyt yhtiön valituksen.

United Power Oy halusi luoda 1.000 megawatin tehoisen sähkönsiirtoyhteyden Kernovon ja Mussalon välille. Vaihtoehtoisesti yhtiö olisi halunnut vetää Kernovosta Suomeen kaksi 500 megawatin tehoista kaapelia 1-3 vuoden välein.

Ministeriön mukaan johtohankkeen vaikutukset Suomen voimajärjestelmään ja sähköverkkoon eivät puoltaneet rakentamisluvan myöntämistä. Perusteluna oli kantaverkon riittämätön mitoitus. Myöskään vaikutukset sähkön toimitusvarmuuteen ja energiahuollon turvaamiseen eivät puoltaneet luvan myöntämistä. Hanketta olisi puoltanut kilpailun lisääntyminen. Ministeriön mukaan luvan myöntäminen ei ollut tarkoituksenmukaista sähkömarkkinoiden vastavuoroisuuden kannalta.

United Power Oy vaati KHO:lle tekemässään valituksessa, että ministeriön päätös kumotaan ja asia palautetaan uudelleen käsiteltäväksi. Yhtiön mielestä ministeriö ei ollut tarpeeksi selvittänyt asiaa eikä perustellut hylkäävää päätöstään riittävästi. Erityisesti United Power Oy arvosteli toissijaisen, kahden 500 megawatin kaapelin vetämistä koskeneen rakennusluvan käsittelyä. Lisäksi yhtiö katsoi, että kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj oli vaikuttanut ministeriön ratkaisuun sopimattomasti.

Sähkömarkkinalain mukaan maan rajan ylittävän johdon rakentamisen edellytyksenä on, että se on sähkön siirron turvaamiseksi tarpeellista ja muutenkin sähkömarkkinoiden kehityksen ja vastavuoroisuuden kannalta tarkoituksenmukaista. Luvan myöntäminen sähkökaapelin rakentamiseksi on ensisijaisesti ministeriön tarveharkintaa. KHO voi kuitenkin arvioida vain ministeriön päätöksen lainmukaisuutta.

Ratkaisussaan KHO katsoo, että ministeriön hylkäävä päätös perustuu riittäviin selvityksiin ja on lainmukaisesti perusteltu. Ministeriön päätöksestä ja asiakirjoista ilmenee, että ministeriö on käsitellyt myös yhtiön toissijaisen hakemuksen.

"Ministeriö on sähkömarkkinalain 18 §:n edellyttämällä tavalla käsitellyt päätöksessään sähköjohdon rakentamisen tarpeellisuutta sähkön siirron turvaamiseksi sekä erikseen sähköjohdon rakentamisen tarkoituksenmukaisuutta sähkömarkkinoiden kehityksen kannalta ja vastavuoroisuuden kannalta", KHO päätti.

KHO:n mukaan "ministeriö on arvioinut hakemusta sekä hakijan ensisijaisen että toissijaisen hakemuksen osalta ottaen huomioon sähkömarkkinalain 18 §:ssä mainitut seikat ja myös perustellut ratkaisunsa lainmukaisella tavalla. Asiassa ei ole ilmennyt, että ministeriö olisi kohdellut yhtiötä hakijana syrjivästi tai muutoin menetellyt hallintolain 6 §:ssä säädettyjen hallinnon oikeusperiaatteiden vastaisesti".

Päätös on liitteenä.

Lisätietoja:
Esittelijä, hallintosihteeri Sami Heikkinen, 010 3640 292
Viestintäpäällikkö Teuvo Arolainen, 010 3640 206

Liitetiedostot