KHO hylkäsi valitukset Helsingin, Sipoon ja Vantaan kuntajaon muutoksesta

Julkaistu 15.1.2008

Korkein hallinto-oikeus on hylännyt valitukset valtioneuvoston kesäkuussa 2007 tekemästä päätöksestä liittää Sipoon lounaisosa ja Vantaan ns. Västerkullan kiila Helsinkiin. Päätöksestä tehtiin yhteensä 25 valitusta. Niistä kolme peruutettiin ja yksi jätettiin myöhään tehtynä tutkimatta.

Korkeimmassa hallinto-oikeudessa oli ratkaistavana vain kuntajaon muutoksen lainmukaisuus, ei valtioneuvoston päätöksen tarkoituksenmukaisuus. Päätös täytti kuntajakolain yleiset oikeudelliset edellytykset kuntajaon muutokselle.

Päätös kuntajaon muuttamisesta voitiin kuitenkin tehdä vain erityisen painavista syistä, koska Sipoo vastusti sitä. KHO:ssa otettiin päätöksen lainmukaisuutta arvioitaessa huomioon Helsingin seudun erityisluonne, liitosalueen sijainti ja merkitys seudun kehittämiselle sekä muutoksen luomat edellytykset parantaa asuntorakentamista ja liikenneyhteyksiä.

Kiistassa oli kysymys Helsingin seudun yhdyskuntarakenteen kehittämisestä. Pääkaupunkiseudun ja kehyskuntien yhteinen, 14 kuntaa käsittävä Helsingin seutu on valtioneuvoston 2000 antamissa valtakunnallisissa alueiden käytön tavoitteissa asetettu muuhun maahan verrattuna erityiseen asemaan. Sipoon kunnan harjoittama maapolitiikka ei ole mahdollistanut seudun yhdyskuntarakenteen tasapainoista kehittymistä itään.

Monessa valituksessa viitattiin perustuslain itsehallintosäännökseen kuntajaon muuttamista estävänä perusteena. KHO:n mukaan säännös ei anna yksittäisille kunnille suojaa kuntajaon muutosta vastaan, vaan siinä on kysymys kuntalaisten itsehallinnosta. Kunnan on edistettävä asukkaiden hyvinvointia ja alueiden kestävää kehitystä.

Valtioneuvoston ratkaisun pohjana oli laaja asiakirja-aineisto. Sitä täydensivät KHO:lle tehdyt valitukset ja käsittelyn aikana annetut lausunnot ja vastaselitykset. Selvitysaineistona otettiin huomioon myös aiempia Sipoon maankäyttöä koskevia ratkaisuja, joissa on arvioitu alueen yhdyskuntarakenteen toimivuutta.

Useissa valituksissa katsottiin, että pääministeri Matti Vanhanen oli esteellinen osallistumaan päätöksentekoon valtioneuvostossa, koska hän oli etukäteen ottanut osaa asiaa koskevaan julkiseen keskusteluun ja käsitellyt Helsingin seudun aluejaotusta puoluejohtajien neuvotteluissa.

KHO:n mukaan nämä toimet eivät tehneet Vanhasesta jääviä. Pääministerin osallistumisella kuntajakoa koskevaan julkiseen keskusteluun ei ollut oikeudellista merkitystä.

Sipoo saa lunastaa Helsingin maita Nikkilästä ja Pigbyn kylästä

Korkein hallinto-oikeus on tänään ratkaissut myös Helsingin kaupungin tekemän valituksen ympäristöministeriön päätöksestä, jolla Sipoon kunnalle myönnettiin lupa saada Nikkilän ja Pigbyn kylistä yhteensä noin 57 hehtaaria Helsingin omistamia maita. Valitus hylättiin.

KHO:n mukaan Helsingin omistamien alueiden lunastamista on pidettävä yleisen tarpeen vaatimana. Se myös täyttää maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyt lunastamisen edellytykset.

Päätökset ovat liitteenä.

Lisätietoja:

KHO:n ratkaisu valtioneuvoston Sipoo-päätöksestä (taltio 33)

Hallintoneuvos Ahti Rihto 010 3640 287
Kansliapäällikkö Riitta Mutikainen 010 3640 210
Viestintäpäällikkö Teuvo Arolainen, 010 3640 206, 050 3411 347

KHO:n ratkaisu Sipoon kunnalle myönnetystä lunastuslupapäätöksestä (taltio 45)

Viestintäpäällikkö Teuvo Arolainen, 010 3640 206, 050 3411 347

Liitetiedostot