13.5.2008 - KHO selvensi oikeudenkäyntiaineiston salassapidon rajoja

Julkaistu 13.5.2008

Korkein hallinto-oikeus on antanut ensimmäisen ratkaisun uuden hallintoprosessin julkisuuslain soveltamisesta. Vuosikirjapäätöksessä (KHO 2008:34) on kysymys korkeimman hallinto-oikeuden diaariin merkityistä asianosaisten tunnistetiedoista.

KHO:n mukaan tunnistetiedot ovat lähtökohtaisesti julkisia. Ne on pidettävä salassa lain esitöistä ilmenevä lain tarkoituskin huomioon ottaen vain silloin, kun se on välttämätöntä. Siten kunkin asian kohdalla ratkaistiin erikseen se, oliko julkisuudesta poikettava.

Tunnistetiedot on pidettävä salassa heti merkinnän tekemisestä alkaen, kun ne asian laatua koskevaan tietoon yhdistettynä ilmaisevat lain mukaan salassa pidettävän tiedon. Salassa pidettäviä tunnistetietoja on esimerkiksi turvapaikka-, mielenterveys- ja lastensuojeluasioissa.

Tunnistetieto on pidettävä salassa myös silloin, jos se yhdessä KHO:n päätökseen merkityn tiedon kanssa ilmaisee salassa pidettävän tiedon. KHO katsoi, että näissäkin asioissa tunnistetiedot olivat diaariin merkittäessä julkisia. Asiaa kirjattaessa ei vielä tiedetä, mitä tietoja ratkaisu sisältää, eikä salassapito vielä tässä vaiheessa ole välttämätöntä. Tällaisia ovat useat veroasiat sekä eräät tullausta ja polttoainemaksua koskevat asiat. Valittajana olevaa viranomaista koskeva tieto on aina julkinen.

Vuosikirjapäätös syntyi äänin 4-1. Yksi hallintoneuvos piti välttämättömänä salata tunnistetiedot myös muun muassa sellaisissa veroasioissa, joissa ei vielä tiedetä, tulevatko ne yhdistettynä KHO:n ratkaisuun ilmaisemaan salassa pidettävän tiedon.

Lokakuun alussa 2007 voimaan tullut hallintoprosessin julkisuuslaki määrittää oikeudenkäyntiaineiston julkisuutta hallintotuomioistuimissa. Aiemmin kaikkia tuomioistuimia koski sama oikeudenkäynnin julkisuuslaki.

Tietoja pyytänyt toimittaja saa ratkaisun perusteella osan niistä tiedoista, jotka korkeimman hallinto-oikeuden virkamies oli aiemmin kieltäytynyt antamasta. Osassa asiaryhmistä ei ollut tietopyynnön tarkoittamana ajankohtana tullut vireille lainkaan asioita, eikä KHO sen vuoksi ratkaissut asiaa niiden kohdalla. Koska kysymyksessä oli henkilörekisteri, pyytäjän on osoitettava oikeutensa tallettaa ja käyttää kyseisiä henkilötietoja.

Lisätietoja:
Hallintoneuvos Tuula Pynnä, 010 36 40340
Viestintäpäällikkö Teuvo Arolainen, 010 36 40206, 050 3411 347