KHO pääosin hylkäsi tai jätti tutkimatta suurimman osan Alastaron Virttaankankaalle kaavaillusta vedenottamosta tehdyistä valituksista, mutta teki lupaan useita muutoksia

Julkaistu 13.8.2008

Korkein hallinto-oikeus on hylännyt tai jättänyt tutkimatta suurimman osan Alastaron Virttaankankaalle kaavaillusta vedenottamosta tehdyistä valituksista.

Ratkaisu merkitsee sitä, että Turun Seudun Vesi Oy voi toteuttaa 2000-luvun alussa aloittamansa hankkeen, jonka tarkoituksena on imeyttää Kokemäenjoen vettä harjun läpi tekopohjavedeksi ja johtaa se Turun seudulle juomavedeksi.

Lupaehtoihin tehtiin KHO:ssa valitusten vuoksi joitain muutoksia. Tärkein lupaehtojen kiristys koskee määräystä lopettaa veden ottaminen, jos elohopean tai muun haitallisen aineen pitoisuus Kokemäenjoen vedessä uhkaa aiheuttaa maaperän tai pohjaveden pilaantumista. Useissa valituksissa kiinnitettiin huomiota ympäristön mahdolliseen tärveltymiseen, jos joen pohjaan kertyneet haitalliset aineet kulkeutuvat veden mukana harjuun.

KHO:n mukaan hankkeella ei ole alueen Natura-kohteeseen sellaista vaikutusta, joka estäisi sen toteuttamisen. Vettä voidaan imeyttää maaperään sekä sadettamalla että altaiden kautta. Menetelmän valinta riippuu hankkeen jatkosuunnitelmista.

Valittajat vaativat yhteensä yli 11 miljoonan euron korvauksia muun muassa maastoon sijoittuvien rakennelmien sekä tulevalle soranotolle aiheutuvien rajoitusten vuoksi. KHO ei muuttanut Vaasan hallinto-oikeuden ratkaisua hankkeen synnyttämän korvausvelvollisuuden perusteista.

Sen sijaan KHO muutti Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöstä, jolla se oli jakanut osan hankkeen jatkosuunnitelmien hyväksymisestä ympäristökeskukselle. KHO:n mukaan nämä tehtävät kuuluvat ympäristölupavirastolle.

Virttaankankaan hankkeesta tehtiin korkeimmalle hallinto-oikeudelle 14 valitusta, joiden takana oli satoja yksityishenkilöitä sekä järjestöjä ja alueen kuntia. Valituksissa nostettiin eri perustein esiin lukuisia vaatimuksia ja oikeudellisia kysymyksiä. KHO hylkäsi muun muassa vaatimukset katselmuksesta ja ennakkoratkaisun pyytämisestä EY-tuomioistuimelta.

Asian ratkaisemiseen jaoston istunnossa osallistunut hallintoneuvos Jukka Mattila kuoli 29.7.2008. Hän ehti ottaa kantaa kaikkiin päätöksen sisältämiin kysymyksiin ja hyväksyi nyt annettavan ratkaisun, vaikkei ehtinyt allekirjoittaa sitä. Mattilan kuoleman jälkeen oikeudelle jätettiin yksi selvitys. KHO otti selvityksen huomioon, mutta se ei antanut aihetta uuteen käsittelyyn tai estänyt ratkaisun antamista. Euran ja Säkylän kuntien vaatimukset jäivät tutkimatta, koska ne eivät olleet valittaneet hallinto-oikeuden päätöksestä.

Yli 150-sivuinen päätös on vuosikirjaratkaisu ja löytyy kokonaisuudessaan Finlex:n verkkosivuilta KHO:2008:58 sekä pdf-muodossa tämän tiedotteen alalaidasta.

Korkeimmassa hallinto-oikeudessa on aikaisemmin ratkaistu useita samaan vedenottohankkeeseen liittyviä tutkimuslupia ja valituslupia koskevia valituksia.

Lisätietoja:
Tarkastava jäsen, hallintoneuvos Pekka Vihervuori, 010 3640 264
Esittelijä, hallintosihteeri Sinikka Pärnänen, 010 3640 377
Viestintäpäällikkö Teuvo Arolainen, 010 3640 206, 050 3411 347

Liitetiedostot