KHO: Suomessa toimi valtakunnallinen asfalttikartelli 1994-2002

Julkaistu 29.9.2009

Korkeimman hallinto-oikeuden tänään antaman ratkaisun mukaan Suomessa oli vuosina 1994-2002 valtakunnallinen asfalttikartelli, johon osallistuivat kaikki alan suurimmat toimijat. Päätöksellä ratkaistiin valitukset, jotka kuusi asfalttiyhtiötä ja Kilpailuvirasto tekivät markkinaoikeuden joulukuussa 2007 antamasta päätöksestä.

Kilpailuviraston valitus seuraamusmaksujen korottamiseksi hyväksyttiin KHO:ssa lähes sellaisenaan. Sen sijaan asfalttiyhtiöiden valitukset hylättiin kokonaan. Niissä vaadittiin markkinaoikeuden ratkaisun kumoamista.

Markkinaoikeus katsoi ratkaisussaan, että asfalttiala oli viime vuosikymmenen taitteessa kartellisoitunut, mutta lähinnä ajallisesti, alueellisesti ja urakkatyypeittäin hajautetusti. KHO:n mukaan kartelli oli kuitenkin jatkuva, valtakunnallinen ja kaikki urakkatyypit käsittävä kokonaisuus, vaikka Kilpailuviraston esittämä näyttö ei kata maantieteellisesti tai ajallisesti kaikkia asfalttimarkkinoiden tapahtumia.

KHO katsoi, että esitetyn näytön perusteella voi luoda kokonaiskuvan asfalttimarkkinoiden toiminnasta. Sen vuoksi "on poissuljettua, että kysymys olisi ollut sattumalta samanaikaisesti tapahtuneista samankaltaisista menettelyistä".

KHO:n mukaan "kun otetaan huomioon se, mitä yleisellä tasolla aikaisempien kokemusten ja tutkimusten perusteella tiedetään kartellien toiminnasta, eri alueilla sattuneiden tapahtumien ja todistajien tekemien havaintojen samankaltaisuuden uskottavin selitys on, että asfalttialalla toimineet yritykset ovat markkinajohtaja Lemminkäisen johdolla sopineet koko Suomen asfalttimarkkinoiden jakamisesta ja niistä toimista, joiden avulla markkinoiden jako toteutetaan".

KHO määräsi yhtiöt maksamaan seuraamusmaksuja yhteensä 82,55 miljoonaa euroa. Se vastaa pääpiirteittäin lainsäädännön sallimissa enimmäisrajoissa Kilpailuviraston vaatimia summia. Seuraamusmaksut jakautuvat seuraavasti:

Lemminkäinen Oyj - 68 miljoonaa euroa
VLT Trading Oy (ent. Valtatie Oy) - 4,8 miljoonaa euroa
NCC Roads Oy - 4,6 miljoonaa euroa
Skanska Asfaltti Oy - 4,5 miljoonaa euroa
SA-Capital Oy - 500 000 euroa
Rudus Asfaltti Oy - 100 000 euroa
Super Asfaltti Oy - 50 000 euroa

Kilpailuviraston Asfalttiliitolle esittämä vaatimus seuraamusmaksusta hylättiin, koska asia oli pantu vireille markkinaoikeudessa liian myöhään.

Lisätietoja antavat:
Hallintoneuvos, tarkastava jäsen Irma Telivuo, puhelin 010 3640 341
Oikeussihteeri, asian esittelijä Sami Rautiainen, puhelin 010 3640 292
Viestintäpäällikkö Teuvo Arolainen, puhelin 010 3640 206 ja 050 3411 347

Ohessa epävirallinen kopio päätöksestä. Varsinainen vuosikirjapäätös löytyy Finlex:n sivulta KHO:2009:83.

Liitetiedostot