Työnantajalla ei ole velvollisuutta ennakonpidätykseen lentopisteistä tai työnantajan hankkimasta sairaanhoitovakuutuksesta

Julkaistu 23.3.2011

Korkein hallinto-oikeus (KHO) on ratkaissut työnantajien eduksi kaksi työntekijöiden saamia etuuksia koskevaa verovalitusta. Kummassakin arvioitiin työnantajan velvollisuutta pidättää saaduista etuuksista ennakkoveroa. Etuuksina olivat työnantajan maksamista lennoista saadut lentopisteet ( KHO:2011:26 ) sekä yksityinen sairaanhoitovakuutus ( KHO:2011:27 ).

Lentopisteitä koskevassa valituksessa oli kysymys siitä, antoiko yhtiö työntekijöilleen palkkana pidettävän etuuden, kun se ei velvoittanut työntekijöitä selvittämään työmatkoista saamiaan ja käyttämiään lentopisteitä tai ohjannut näitä etuja yhtiön omaan käyttöön.

Ratkaisussa katsotaan, että lentopisteistä saadun edun ennakkoperinnässä on avoimia kysymyksiä, joiden ratkaiseminen edellyttää säännöksiä osapuolten velvollisuuksista ja edun arvon määrittelystä. Työnantajalla ei ole määräysvaltaa pistejärjestelmään. Pisteiden käytön selvittäminen on hankalaa. Verohallinto ei ole antanut ohjeita lentopiste-etujen arvostuksen perusteista.

KHO:n mukaan lentopisteiden käyttöä on nimenomaisten säännösten puuttuessa tulkittava niin, etteivät työntekijän saamat lentopisteet työnantajan maksamista matkoista ole palkkaan rinnastettava etu. Työnantajalla ei ole velvollisuutta pidättää näistä eduista veroa ennakkoon. Päätöksellä kumottiin Helsingin hallinto-oikeuden ratkaisu sekä Konserniverokeskuksen päätös panna maksuun lentopisteiden arvioidusta käytöstä määrätyt verot.

Toisessa tapauksessa punnittiin sairaanhoitovakuutuksen vakuutusmaksujen verovapautta työntekijälle. Valittajana ollut yhtiö aikoi hankkia yli puoli vuotta vakituisessa työsuhteessa olleille työntekijöilleen sairaanhoitovakuutuksen. Se olisi kattanut muun muassa erikoislääkäripalveluita ja leikkauskustannuksia ilman omavastuuta. Työntekijää kohden vuotuinen vakuutusmaksu olisi ollut keskimäärin 273 euroa ja sairaus- tai tapaturmakohtainen korvauskatto 10 000 euroa.

Konserniverokeskuksen mielestä vakuutus oli palkaksi katsottava etuus, josta oli pidätettävä vero. Helsingin hallinto-oikeus oli samaa mieltä.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, ettei sairaanhoitovakuutuksen kautta työntekijöille tarjolla olevaa, yleislääkäritasoista työterveyshuoltoa täydentävää palvelutarjontaa ole pidettävä epätavanomaisena tai kohtuuttomana. Vakuutusmaksut eivät ole yhtiön työntekijöille veronalaista tuloa eikä yhtiöllä ole velvollisuutta toimittaa niistä ennakonpidätystä.

Vakuutusmaksuja koskeva KHO:n ratkaisu syntyi äänin 3-2. Vähemmistöön jääneet jäsenet olisivat hylänneet valituksen samoin perustein kuin Helsingin hallinto-oikeus.

Lisätietoja:
Viestintäpäällikkö Teuvo Arolainen, 010 3640 206, 050 3411 347
Esittelijäneuvos Outi Siimes, 010 3640 337