Lainvoimainen tuomio veropetosasiassa ei estänyt jatkamasta rinnakkain vireillä olleen veronkorotusta koskevan asian käsittelyä ja veronkorotuksen määräämistä

Julkaistu 20.4.2011

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen viimeaikaisen oikeuskäytännön johdosta korkein hallinto-oikeus on antanut ensimmäisen ratkaisunsa valmisteverotusta koskevassa asiassa, jossa oli kysymys siitä, estikö en­nen veronkorotuksen määräämistä lainvoimaiseksi tullut rikostuomio samaan aikaan vireillä olleen veron­korotusasian käsittelyn jatkamisen ja veronkorotuksen määräämisen. ( KHO 2011:41 )

Käsiteltävänä olleessa tapauksessa henkilöä oli kuultu syylliseksi epäiltynä tullipiirin suorittamassa esitut­kinnassa. Hänelle oli esitutkinnan jälkeen vaadittu rangaistusta törkeästä veropetoksesta. Syytteen mu­kaan hän oli veron välttämistarkoituksessa tullin kautta saapuessaan tahallaan laiminlyönyt ilmoittamis­velvollisuuden, joka koski hänen maahantuomiaan savukkeita. Käräjäoikeus oli tuominnut hänet rangais­tukseen törkeästä veropetoksesta. Koska päätöksestä ei valitettu, se tuli lopulliseksi. Ennen käräjäoikeu­den antamaa tuomiota hän oli antanut vastineen tullipiirin arvioverotusesityksestä siihen liittyvine veron­korotuksineen. Rikostuomion antamisen jälkeen hänet oli tullipiirin arvioverotuspäätöksellä velvoitettu suorittamaan maahantuoduista savukekartongeista tupakkaveron ja veronlisäyksen lisäksi 30 prosentin veronkorotus.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että veronkorotuksen määräämisessä oli kysymys Euroopan ihmisoikeus­sopimuksen 7. lisäpöytäkirjan 4 artiklassa tarkoitetusta rikosasiasta ja että veropetosasiassa ja veronkoro­tuksen määräämisessä oli kysymys olennaisesti samasta asiasta. Sanotun artiklan mukaista ne bis in idem -kieltoa (ei kahdesti samassa asiassa) sovelletaan silloin, kun kysymys on toisiaan peräkkäin seuraavista prosesseista; toisin sanoen ensimmäinen ratkaisu on lopullinen ennen jälkimmäisen menettelyn alkamista. Sen sijaan rinnakkain vireillä olevissa menettelyissä kielto ei ollut esteenä veronkorotuksen määräämisel­le käräjäoikeuden rikostuomion lainvoimaiseksi tulon jälkeen.

Korkein oikeus on tähän mennessä antanut kolme samaa kieltoa koskevaa ratkaisua.

Lisätietoja: Esittelijäneuvos Arja Niemelä, puhelin 010 3640 303