KHO hylkäsi valitukset Itämeren kaasuputken vesitalousluvasta

Julkaistu 22.6.2011

Korkein hallinto-oikeus (KHO) on hylännyt kolmen virolaisen ympäristöjärjestön valituksen Itämeren kaasuputken vesitalousluvasta. Vaasan hallinto-oikeuden syyskuussa 2010 antamaa päätöstä ei muuteta.

Etelä-Suomen aluehallintolupavirasto myönsi helmikuussa 2010 Nord Stream AG:lle luvan Venäjän ja Saksan välisen merenalaisen kaasuputken rakentamiseen ja käyttöön Suomen talousvyöhykkeellä. Lupa koski muun muassa kahden putkilinjan rakentamista, sotatarvikkeiden raivausta, kiviaineksen kasaamista sekä putkilinjan käyttöä.

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri sekä useat virolaiset ympäristöjärjestöt valittivat lupapäätöksestä Vaasan hallinto-oikeuteen. Se ei muuttanut aluehallintoviraston päätöstä.

Virolaiset järjestöt SA Eestimaa Looduse Fond, MTÜ Eesti Looduseuurijate Selts ja MTÜ Eesti Roheline Liikumine valittivat edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Ne vaativat Etelä-Suomen aluehallintoviraston lupapäätöksen ja Vaasan hallinto-oikeuden ratkaisun kumoamista.

Ympäristöjärjestöjen mukaan päätökset olivat lainvastaisia muun muassa siksi, että ne perustuivat virheellisiin tai riittämättömiin tietoihin. Ympäristövaikutusten arviointi oli järjestöjen mukaan puutteellista ja kansainvälisten sopimusten vastaista.

Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan lupapäätös tai hallinto-oikeuden ratkaisu eivät olleet kansainväliset rajat ylittävän ympäristövaikutusten arviointimenettelyn näkökulmasta lainvastaisia. Ne eivät myös­kään rikkoneet Suomea sitovien kansainvälisten sopimusten velvoitteita.

Myös merenpohjaa ja merialueen pilaantumista koskevat sekä muut lupaharkintaan liittyneet selvitykset olivat KHO:n mukaan riittäviä. Putkilinjan rakentamisesta ja käytöstä on tehty useita riskinarviointitutkimuksia.

"Kaikkien odottamattomista tapahtumista johtuvien tunnistettujen vaaratekijöiden riskit on osoitettu selvästi hyväksyttäviksi ja täyttävän riskejä koskevat hyväksyttävyyskriteerit. Kaasuvuotojen ja onnettomuuksien vaikutukset on otettu lupaharkinnan kannalta riittävästi huomioon."

Hankkeesta ei KHO:n arvion mukaan aiheudu ympäristönsuojelulain mukaista terveyshaittaa, merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa eikä myöskään Suomen talousvyöhykkeen ulkopuolisen merialueen pilaantumista.

Päätös on liitteenä.

Lisätietoja:
Viestintäpäällikkö Teuvo Arolainen, puh. 010 3640 206, 050 3411 347
Esittelijäneuvos Irene Mäenpää, puh. 010 3640 376

Liitetiedostot