Hallintotuomioistuinten juttumäärä väheni 2011

Julkaistu 15.3.2012

Ulkomaalaisia ja verotusta koskevat asiat lisääntyivät, KHO:ssa valitusluvat ennätykseen

Hallintotuomioistuimiin tuli 2011 vireille 33 190 lainkäyttöasiaa, mikä on hieman edellistä vuotta vähemmän. Luku käy ilmi hallintotuomioistuinten toimintakertomuksesta, johon on koottu korkeimman hallinto-oikeuden (KHO), alueellisten hallinto-oikeuksien sekä markkinaoikeuden ja vakuutusoikeuden viime vuoden tiedot.

KHO:hon saapui ensimmäistä kertaa enemmän valituslupia koskevia asioita kuin varsinaisia valituksia. Enin osa valituslupa-asioista koski ulkomaalaisia ja veroja. Kaikkiaan korkein hallinto-oikeus antoi 2011 enemmän päätöksiä kuin kertaakaan 2000-luvulla. Siitä huolimatta keskimääräinen käsittelyaika piteni noin kuukaudella. KHO:sta tehtiin kymmenen ennakkoratkaisupyyntöä Euroopan unionin tuomioistuimeen.

Alueellisissa hallinto-oikeuksissa ulkomaalaisia sekä ympäristöä koskevien asioiden määrä kasvoi selvästi. Erityisesti kaavoitukseen liittyvät valitukset lisääntyivät. Suurimmat asiaryhmät olivat sosiaali- ja terveydenhuolto sekä verotus. Sosiaali- ja terveydenhuoltoasioiden määrä väheni taantumasta huolimatta. Yhteensä hallintotuomioistuimissa ratkaistiin enemmän asioita kuin niissä tuli vireille.

Markkinaoikeudessa julkisista hankinnoista tehtyjen valitusten määrä laski. Muutokseen vaikuttivat hankintarenkaiden ja muiden yhteishankintajärjestelyjen ottaminen käyttöön sekä hankintalain uudistaminen. Vaikutusta on ollut etenkin hankintaoikaisumenettelyllä, jossa hankintayksikkö voi itse oikaista hankintapäätöksensä.

Myöskään vakuutusoikeudessa taloudellinen taantuma ei näkynyt ennakoidulla tavalla. Työeläkettä koskevissa valituksessa näkyy suurten ikäluokkien siirtyminen työelämästä vanhuuseläkkeelle. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta on purkanut ruuhkaansa, mutta se ei vielä näkynyt merkittävästi vakuutusoikeuteen saapuvien asioiden määrissä.

Alueellisissa hallinto-oikeuksissa keskimääräinen käsittelyaika pysyi kohtuullisena 7,8 kuukaudessa. Lisäksi tuomioistuinten käsittelyaikojen erot ovat kaventumassa. KHO:ssa ja alueellisissa hallinto-oikeuksissa järjestettiin sekä suullisia käsittelyjä että katselmuksia enemmän kuin 2010.

Hallintotuomioistuimissa kehitettiin 2011 vakuutusoikeuden tapaan järjestelmiä, joilla voidaan paremmin seurata asioiden käsittelyn etenemistä ja käsittelyaikoja. Hallintotuomioistuimissa kiinnitettiin huomiota päätösten julkaisemiseen ja tiedottamiseen.

Muutokset yhteiskunnassa ja lainsäädännössä sekä hallinnon rakenteissa vaikuttavat hallintotuomioistuimissa käsiteltävien asioiden määrään ja laatuun. Uudistusten järkevä toteuttaminen edellyttää hallintotuomioistuinten toimintaedellytyksistä huolehtimista tilanteessa, jossa henkilöstöä on supistettu.

Lisätietoja:
Esittelijäneuvos Marja-Liisa Judström, 029 5640 327
Viestintäpäällikkö Teuvo Arolainen 029 5640 206, 050 3411 347

Liitetiedostot