Helsingin Kalasataman asemakaavavalituksen käsittelyssä ei viivytelty

Julkaistu 19.6.2013

Helsingin Kalasataman keskuksen asemakaavaa koskevan valitusasian käsittelystä hallintotuomioistuimissa on julkisuudessa esiintynyt epätarkkoja ja käsittelyyn kuluneen ajan osalta virheellisiäkin tietoja.

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi mainitun kaavan 6.6.2012. Valitus hallinto-oikeuteen on tullut tehdä 30 päivässä valtuuston päätöspöytäkirjan nähtäville asettamisesta. Helsingin hallinto-oikeus antoi asiassa ratkaisunsa laissa säädetyn kuulemismenettelyn jälkeen 18.2.2013. Käsittelyn aikana Helsingin kaupunki oli muun ohella toimittanut hallinto-oikeudelle VTT:n 5.12.2012 päivätyn tutkimusraportin. Valituslupahakemus tuli vireille KHO:ssa 14.3.2013 ja KHO:n päätös valituslupahakemuksen hylkäämisestä annettiin 11.6.2013. Asia oli näin ollen hallinto-oikeudessa vireillä noin 7 kuukautta ja KHO:ssa alle 3 kuukautta.

Helsingin hallinto-oikeuden ja KHO:n asiassa antamat päätökset ovat ohessa.

Lisätietoja: tietopalvelupäällikkö Satu-Maarit Tarkkanen, puh. 029 5640 223, 050 301 6262

Liitetiedostot