KHO:lla kriittisiä kannanottoja kuntalakiuudistukseen

Julkaistu 27.8.2014

Valtiovarainministeriössä valmisteltu luonnos uudeksi kuntalaiksi aiheuttaa huolta korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Muutoksenhakua KHO:ssa koskevat säännökset ovat KHO:n näkemyksen mukaan erityisen ongelmallisia.

Ehdotuksen mukaan kuntalaissa säilytettäisiin nykyisen lain mukainen rajoitukseton mahdollisuus hakea muutosta korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Korkein hallinto-oikeus puolestaan katsoo, että yleisen kunnallisoikeuden alalla valituslupajärjestelmä olisi perusteltua omaksua jopa pääsäännöksi. Näin ollen onkin huolestuttavaa, että valituslupajärjestelmän käyttöön oton arviointi on kuntalain kokonaisuudistuksessa jäänyt kokonaan tekemättä.

Korkein hallinto-oikeus pitää välimiesmenettelyn mahdollistavan säännöksen säilyttämistä kuntalaissa oikeusjärjestyksemme perusteiden kannalta kestämättömänä. Nykyinen välimiesmenettelylaki on merkittävästi muuttunut siitä laista, joka oli voimassa, kun välimiesmenettelyä koskeva säännös aikanaan otettiin kuntalakiin.

Nykyinen siviilioikeudelliseen taustaan perustuva välimiesmenettelylaki mahdollistaa tuomion perustamisen kohtuullisuuteen. Välimiestuomiot jäävät myös julkisuuden ulkopuolelle. Nämä seikat yksistään tekevät välimiesmenettelyn käytöstä kuntien yhteistoimintariidoissa sopimattoman hallinnon lainalaisuusperiaatteen ja hallinnon avoimuuden kannalta.

Lisäksi on kiinnitetty huomiota eräisiin muihinkin menettelyä koskeviin keskeisiin menettelykysymyksiin.

Yhteystiedot:
Ann-Mari Pitkäranta, kansliapäällikkö, 050 565 8987