Helsinki-Vantaan lentoaseman ympäristölupa

Julkaistu 20.1.2015  Päivitetty 21.1.2015

Korkeimmassa hallinto-oikeudessa oli ratkaistavana Finavia Oyj:lle myönnetty ympäristölupa Helsinki-Vantaan lentoaseman toimintaan. Aluehallintovirasto oli myöntänyt ympäristöluvan ja asettanut meluhaitan ehkäisemiseksi lupamääräyksiä.

Korkein hallinto-oikeus kumosi viran puolesta ne meluhaittojen ehkäisemiseksi annetut lupamääräykset, joiden todettiin olevan aluehallintoviraston toimivaltaan kuulumattomia toimintarajoituksia ja kuuluvan Liikenteen turvallisuusviraston ratkaistavaksi.


Samalla Finavia Oyj:lle asetettiin lupamääräyksin velvoite saattaa määräajassa Liikenteen turvallisuusviraston ratkaistavaksi kysymys ilmailulaissa tarkoitettujen meluun liittyvien toimintarajoitusten asettamisesta.


Ympäristölupa jäi voimaan. Liikenteen turvallisuusviraston päätöksen jälkeen aluehallintoviraston on kuitenkin annettava päätös, jossa arvioidaan sitä, ovatko ympäristöluvan myöntämisen edellytykset olemassa ilmailulain nojalla mahdollisesti asetetut määräykset ja aluehallintoviraston toimivallassa olevat melunhallintatoimet huomioon ottaen.


Valittajina KHO:ssa olivat mm. Finavia Oyj, omakotiyhdistyksiä, lähikuntia ja Uudenmaan ELY-keskus.


KHO:2015:12


Yhteystiedot: Päivi Musakka, viestintäpäällikkö 050 341 1347