Tuomioistuinmaksut nousevat vuoden 2016 alusta

Julkaistu 28.12.2015

Oikeudenkäyntimaksut nousevat ja niiden määräytymisperusteet muuttuvat vuoden 2016 alusta. Korkeimmassa hallinto-oikeudessa maksu nousee 500 euroon. Jatkossa oikeudenkäyntimaksu on saman suuruinen sekä valituslupa- että valitusasioissa.

Muutoksenhaussa markkinaoikeuden ratkaisemaan asiaan korkeimmassa hallinto-oikeudessa maksu on samansuuruinen ja määräytyy samojen perusteiden mukaan kuin markkinaoikeudessa.

Oikeudenkäyntimaksua ei peritä, jos korkein hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi. Markkinaoikeuden ensimmäisenä asteena käsittelemässä asiassa maksu peritään kuitenkin riippumatta lopputuloksesta, samoin veroasiassa annettua ennakkoratkaisua koskevassa muutoksenhakuasiassa.

Oikeudenkäyntimaksua ei peritä, jos ylimääräinen muutoksenhakemus hyväksytään tai asia aineellisia kysymyksiä osaksikaan ratkaisematta palautetaan alemman viranomaisen käsiteltäväksi tai siirretään toimivaltaiselle viranomaiselle.

Jos maksun periminen olisi ilmeisen kohtuutonta, voidaan yksittäistapauksessa määrätä, ettei maksua peritä.

Maksua ei peritä mm. yksityishenkilön vireille panemissa sosiaalihuoltolaissa eikä terveydenhuoltolaissa tarkoitettua palvelua tai etuutta koskevissa asioissa, yksityishenkilön vakuutusoikeudessa vireille panemissa valitusasioissa, jotka koskevat oikeutta etuuteen, etuuden suuruutta tai etuuden takaisinperintää, lastensuojelulain mukaisissa asioissa, lukuun ottamatta kuntien keskinäisiä korvauksia koskevia asioita sekä tartuntatautilain, päihdehuoltolain eikä mielenterveyslain mukaisissa asioissa.

Tuomioistuinmaksuista tarkemmin:

Liitetiedostot