KHO:n presidentti Pekka Vihervuori: Lapsen etu on keskeinen oikeuskäsite

Julkaistu 8.4.2016

Lapsen oikeusturvasta lapsiasiavaltuutetun vuosikirjan 2016 julkistamistilaisuudessa puhunut korkeimman hallinto-oikeuden presidentti Pekka Vihervuori sanoo lapsen oikeuksien tunnistamisen ja tunnustamisen lainsäädännössä ja päätöksenteossa heijastavan yhteiskunnan ja oikeusvaltion kehitystasoa.

- Tärkeä lähtökohta sisältyy perustuslain yhdenvertaisuussäännökseen. Lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä, ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti.

Presidentti Vihervuori korosti puheessaan, että lasten kohdalla oikeudellinenkin katse on syytä kääntää tulevaisuuteen. Perustuslakimme mukaan vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille. Tämän katsotaan yleisesti koskevan myös ja nimenomaan tulevien sukupolvien ja siis myös lastemme etua.

- Yleisemmältä kannalta samanlaista tulevaisuusvivahdetta voidaan nähdä myös niissä säännöksissä, jotka koskevat kansakuntamme taloudenpitoa. Silti on äärimmäisen tärkeää nähdä viisaasti, mikä kulloinkin on investointi tulevaisuuteen ja mikä taas pelkistyy vain kulueräksi.

Lastensuojelun nykyiset haasteet ja monelta suunnalta tulevat paineet ovat todellisia. Ne näkyvät myös hallintotuomioistuinten työssä. Oikeusturvan painopiste on alueellisissa hallinto-oikeuksissa, joissa asioita ratkaisevat tuomareiden rinnalla lastensuojelun asiantuntijat.

- Ylimmän oikeusasteen eli korkeimman hallinto-oikeuden mahdollisuudet auttaa perheiden arjessa ovat rajalliset. Käytännössä alueellisen hallinto-oikeuden päätökset huostaanotto- ja yhteydenpidonrajoitusasioissa muuttuvat KHO:ssa hyvin harvoin. Perheiden arkea selkiyttäisi ja asioita nopeuttaisi, jos KHO:ssa näissäkin asioissa omaksuttaisiin valituslupajärjestelmä.

Sote-hankkeen alaan kuuluvat lastensuojelu ja etenkin huostaanotot edustavat oikeudellisesti julkisen vallan käytön kovinta ydintä, vaikka pehmeisiin menettelytapoihin toivon mukaan pyritäänkin. Presidentti Vihervuori päättelee, että hankkeen rakennekaavailuissa ei liene vielä ehditty kiinnittää riittävää huomiota perustuslakimme tämäntyyppiselle päätöksenteolle ja päätöksistä vastaaville asettamiin vaatimuksin.

Yhteystiedot:
Jaana Lappalainen, viestintäpäällikkö, 050 308 7574

Sivun alkuun |