Korkein hallinto-oikeus lausunnossaan valtiovarainministeriölle: Valtion ja kuntien määräaikaisiin virkasuhteisiin yhdenmukaisuutta

Julkaistu 8.4.2016

Korkein hallinto-oikeus on antanut lausunnon valtiovarainministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi valtion virkamieslain muuttamisesta.

Korkein hallinto-oikeus katsoo, että ehdotetut muutokset ministeriön päätösten valitustiehen ja valitusluvan käyttöalan laajentamiseen ovat hallintolainkäytön kehittämislinjausten mukaisia. Korkein hallinto-oikeus huomauttaa kuitenkin, että virkamieslain uudistamisessa ei saa mahdollistaa eriperusteisia ja eriaikaisia prosesseja hallintotuomioistuimissa samasta asiasta.

Korkein hallinto-oikeus nostaa esille määräaikaisten virkasuhteiden sääntelyn. Hallituksen esityksessä säilytettäisiin valtion virkamieslain nykyinen säännös määräaikaisten virkasuhteiden käytöstä.

- Korkeimman hallinto-oikeuden näkemyksen mukaan tätä sääntelykokonaisuutta olisi syytä arvioida suhteessa kunnallisten viranhaltijoiden ja työsopimussuhteisten työntekijöiden nykyiseen oikeusasemaan vastaavissa tilanteissa ja myös EU-oikeus huomioon ottaen, sanoo hallintoneuvos Niilo Jääskinen korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

Korkein hallinto-oikeus pitää tärkeänä, että myös ylimmissä tuomioistuimissa työskentelevillä virkamiehillä tulisi olla oikeus hakea muutosta itseään koskevaan päätökseen. Lisäksi tasavallan presidentin nimittämän virkamiehen irtisanomista tai virkasuhteen purkamista koskevasta päätöksestä tulisi olla oikeus hakea muutosta.

- Asia edellyttää kuitenkin sen selvittämistä, onko valitus tehtävä korkeimmalle hallinto-oikeudelle vai hallinto-oikeudelle, Jääskinen korostaa.

Yhteystiedot:
Jaana Lappalainen, viestintäpäällikkö, 050 308 7574

Liitetiedostot

Sivun alkuun |