Korkeimpaan hallinto-oikeuteen 13 valitusta Vaasan hallinto-oikeuden Talvivaara-päätöksistä

Julkaistu 31.5.2016

Korkeimpaan hallinto-oikeuteen on saapunut 13 valitusta Vaasan hallinto-oikeuden Terrafame Oy:n Talvivaaran kaivoksen ympäristönsuojelu- ja vesitalousasioissa 28.4.2016 antamista neljästä päätöksestä. Valitusaika päättyi 30.5.2016.

Vaasan hallinto-oikeuden päätös nro:16/0087/2, joka koskee likaantuneiden vesien varastointia Kuusilammen avolouhoksessa

Muutoksenhakija: Terrafame Oy

Vaasan hallinto-oikeuden päätös nro: 16/0089/2, joka koskee jätevesien varastointia, puhdistamista ja johtamista Oulujoen ja Vuoksen vesistöihin

Muutoksenhakija: Terrafame Oy

Vaasan hallinto-oikeuden päätös nro: 16/0090/2, joka koskee lupamääräysten tarkistamista ja uraanin talteenottolaitoksen ympäristölupaa

Muutoksenhakijat: Terrafame Oy ja Suomen luonnonsuojeluliitto ry

Vaasan hallinto-oikeuden päätös nro:16/0091/2, joka koskee jätevesien johtamista Oulujoen vesistöön ja Nuasjärveen

Muutoksenhakijat: Terrafame Oy, Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Jormaskylä-Korholanmäki osakaskunta, Nuaskylän osakaskunta, Naapurivaaran Lomakeskus ky sekä ympäristönsuojeluyhdistyksiä ja yksityishenkilöitä. Tästä päätöksestä tehtiin yhteensä yhdeksän valitusta. Osassa valituksista on useampi valittaja.

Korkeimmassa hallinto-oikeudessa valitukset otetaan yhtä aikaan käsittelyyn ja ne käsitellään niin nopeasti kuin se kaikkien muutosta hakeneiden oikeusturvavaatimukset huomioon ottaen on mahdollista.

Käsittelyajan kestoon vaikuttavat muutoksenhakijoiden määrän lisäksi se, minkälaista muutosta päätöksien eri kohtiin haetaan. Asian valmisteluvaiheeseen sisältyy lausuntojen hankkimista, asianosaisten kuulemista ja vastaselitysten pyytämistä ennen kuin asia siirtyy esittelijälle ja myöhemmin istuntoon käsiteltäväksi.

Kiireellisestä käsittelystä säädetään laissa. Ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaiset asiat eivät kuulu lain mukaan kiireellisesti käsiteltävien asioiden ryhmään, mutta KHO on tietoinen asiaan liittyvistä ja julkisuudessa esillä olleista erisuuntaisista intresseistä.

Yhteystiedot:
Jaana Lappalainen, viestintäpäällikkö, 050 308 7574

Sivun alkuun |