Valtion mielisairaalan mielisairaanhoitajille korvauksia perusteettomista määräaikaisuuksista

Julkaistu 1.7.2016

Korkeimmassa hallinto-oikeudessa (KHO) on ollut käsiteltävänä yhdentoista määräaikaisissa virkasuhteissa Niuvanniemen sairaalassa mielisairaanhoitajana työskennelleen henkilön korvausvaatimukset. Vaatimusten mukaan määräaikaisia virkasuhteita on käytetty ilman lainmukaista perustetta.

Tänään antamassaan vuosikirjapäätöksessä KHO ei muuttanut Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätöstä, jossa Niuvanniemen sairaala oli velvoitettu suorittamaan valtion virkamieslain mukaista palkkaa vastaavaa korvausta sairaalan entiselle mielisairaanhoitajalle. Hän oli työskennellyt Niuvanniemen sairaalassa lähes 40:ssä mielisairaanhoitajan määräaikaisessa virkasuhteessa vuosina 2008–2014.

KHO arvioi asiaa valtion virkamieslain säännösten lisäksi Euroopan unionin tuomioistuimen määräaikaisia palvelussuhteita koskevan oikeuskäytännön perusteella. Toisin kuin Itä-Suomen hallinto-oikeus KHO katsoi, että asiaa ei voitu ratkaista virkasuhteiden kokonaisarviona. Avoimen viran väliaikainen hoito ja toisen virkamiehen virkavapaudesta johtuva sijaisuus olivat sellaisia valtion virkamieslain ja unionin oikeuden mukaisia määräaikaisuuden perusteita, jotka eivät oikeuta korvaukseen. Sitä vastoin virkamiesten vuosilomista ja erään hoitomuodon käytöstä johtuvissa määräaikaisuuksissa ei katsottu olevan kysymys tilanteista, jotka olisivat edellyttäneet määräaikaisten virkasuhteiden käyttämistä Niuvanniemen sairaalassa. Arvioon vaikutti muun ohella valtion mielisairaalatyön luonne ja siellä työskentelevien mielisairaanhoitajien suuri määrä sekä virkatehtävien hoitamisen jatkuva tarve. Vaikka KHO arvioi korvausoikeuden oikeusperustetta toisin kuin hallinto-oikeus, KHO katsoi kuitenkin asiassa muutoin esillä olleiden olosuhteiden perusteella, että henkilöllä oli oikeus kahdeksan kuukauden palkkaa vastaavaan korvaukseen.

KHO antoi tänään päätökset myös muissa sen käsiteltävänä olleissa Niuvanniemen sairaalan määräaikaisten mielisairaanhoitajien korvausasioissa. Osassa näitä muita asioita muutoksenhakijoina olivat korvausta vaatineet virkamiehet ja osassa Niuvanniemen sairaala. Osan asioista oli ratkaissut virkamieslautakunta ja osan Itä-Suomen hallinto-oikeus. KHO katsoi samoin kuin virkamieslautakunta ja hallinto-oikeus, että korvausta vaatineilla virkamiehillä oli oikeus palkkaa vastaavaan korvaukseen. KHO muutti joissakin asioissa korvauksen määrää. Tyypillisin korvauksen määrä vastasi hakijan kahdeksan tai kymmenen kuukauden palkkaa.

Yhteystiedot:
Satu-Maarit Tarkkanen, tietopalvelupäällikkö, puh. 050 301 6262

Linkit

Sivun alkuun |