Korkeimman hallinto-oikeuden lausunnot lastensuojelulain ja maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Julkaistu 16.8.2016

Korkein hallinto-oikeus on antanut lausunnot oikeusministeriölle lastensuojelulain muuttamisesta ja ympäristöministeriölle maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta.

Oikeusministeriön pyytämässä lausunnossa on kyse lastensuojelulaissa säädetystä muutoksenhakumenettelystä valitettaessa korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Lastensuojelulain 92 §:ä esitetään muutettavaksi niin, että valittaminen korkeimpaan hallinto-oikeuteen edellyttäisi valituslupaa kaikissa lastensuojelulain mukaisissa asioissa.

Korkein hallinto-oikeus pitää ehdotettua muutosta välttämättömänä ja toivoo, että se tulee voimaan mahdollisimman pian.

Lausunto oikeusministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi lastensuojelulain 92 §:n muuttamisesta H 302/16

Ympäristöministeriölle antamassaan lausunnossa korkein hallinto-oikeus on kiinnittänyt huomiota muun ohella ehdotuksiin yleiskaavan käytöstä rakennusluvan perusteena sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten valvontatehtävien ja valitusoikeuden rajaamisesta.

Korkein hallinto-oikeus toteaa, että uudistuksia tehtäessä on kiinnitettävä huomiota kaavamuotojen keskinäisten suhteiden selkeyteen sekä siihen, että edellytykset yleiskaavan käytölle rakennusluvan perusteena on täsmällisesti määritelty. Myös yleiskaavan asemakaavoitukseen kohdistuvan ohjausvaikutuksen väljentäminen ja joustavoittaminen tilanteessa, jossa yleiskaava on ilmeisen vanhentunut, merkitsee poikkeamista maankäyttö- ja rakennuslain systematiikasta. Poikkeuksia koskevien säännösten olisi oltava sisällöltään yksiselitteisiä ja täsmällisiä, mitä vaatimusta ympäristöministeriön esitysluonnos ei hyvin täytä.

Ympäristöministeriön esityksessä ehdotetaan myös elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten valvontatehtävää rajattavaksi siten, että ne valvoisivat jatkossa kuntien alueidenkäyttöä ja rakentamista vain siltä osin kuin ratkaisuilla on valtakunnallisia tai merkittäviä maakunnallisia vaikutuksia. Korkein hallinto-oikeus ei pidä kannatettavana ehdotettua muutosta, jonka valossa jäisi tapauskohtaisesti tulkittavaksi ja epäselväksi, onko ELY-keskuksella valitusoikeus tietyssä tapauksessa. Mikäli ELY-keskusten valitusoikeutta supistetaan, on erityisesti kiinnitettävä huomiota valitusoikeuden rajauksen selkeyteen ja yksiselitteisyyteen. Epäselvyys valitusoikeuden olemassaolosta johtaa helposti prosessien pitkittymiseen palautuspäätöksineen tilanteissa, joissa esimerkiksi hallinto-oikeudella olisi ollut toinen käsitys valitusoikeudesta kuin korkeimmalla hallinto-oikeudella.

Lausunto ympäristöministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta H 256/16

Korkein hallinto-oikeus antaa vuosittain ministeriöille lukuisia lausuntoja erilaisista hallintolainkäyttöön liittyvistä lainsäädäntöhankkeista. Lausunnoissa keskitytään ennen muuta oikeussuojaan ja muutoksenhakuun.

Yhteystiedot:
Jaana Lappalainen, viestintäpäällikkö, 050 308 7574

Sivun alkuun |