KHO kannattaa valitusluvan käytön laajentamista ympäristöasioissa

Julkaistu 22.3.2017

Korkein hallinto-oikeus on antanut lausuntonsa ympäristöministeriön luonnoksesta hallituksen esitykseksi eräiden ympäristöasioiden muutoksenhakusäännösten uudistamisesta siten, että valittaminen hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen edellyttäisi valituslupaa. Uudistuksessa valituslupajärjestelmä tulisi ympäristönsuojelulakiin, maa-aineslakiin ja vesilakiin. Maankäyttö- ja rakennuslain sekä luonnonsuojelulain valituslupajärjestelmiä laajennettaisiin.

Korkein hallinto-oikeus kannattaa valituslupajärjestelmän laajentamista ehdotuksen mukaisesti. Korkein hallinto-oikeus pitää tärkeänä, että valitusluvan myöntämisen edellytykset perustuvat hallintolainkäyttölain yleissäännökseen.

Valituslupajärjestelmän laajentamisen ohella muutoksessa yhdenmukaistettaisiin eräitä muita muutoksenhakuun liittyviä kysymyksiä, kuten valitustien ohjaaminen ympäristöministeriön päätöksistä hallintolainkäyttölain nykylinjan mukaisesti hallinto-oikeuteen ja vesilain mukaisen Vaasan hallinto-oikeuden kuulemismenettelyn yhdenmukaistaminen ympäristönsuojelulain järjestelmää vastaavaksi. Korkein hallinto-oikeus pitää näitäkin muutoksia kannatettavina. Nyt ehdotettujen muutosten ja hallintolainkäyttölain uudistuksen yhteensopivuudesta tulisi kuitenkin varmistua.

Korkein hallinto-oikeus esittää lausunnossaan lisäksi joukon huomautuksia, jotka tulisi ottaa huomioon luonnoksen jatkovalmistelussa.

Samassa yhteydessä korkein hallinto-oikeus esittää, että valituslupajärjestelmä tulevaisuudessa otettaisiin pääsääntönä käyttöön kaikissa niissä tilanteissa, joissa korkeimpaan hallinto-oikeuteen valitetaan tuomioistuimen eli hallinto-oikeuden tai markkinaoikeuden päätöksestä.

Yhteystiedot:

Satu-Maarit Tarkkanen, tietopalvelupäällikkö, 050 301 6262, satu-maarit.tarkkanen(at)oikeus.fi

Sivun alkuun |