KHO suhtautuu kriittisesti ympäristölupajärjestelmän keventämiseen naapuruusoikeudellisissa yhteyksissä

Julkaistu 18.5.2017

Korkein hallinto-oikeus on antanut lausuntonsa ympäristöministeriölle asiassa, joka koskee selvitystä naapuruusoikeudellisen luvantarveperusteen soveltamisesta ympäristölupamenettelyssä.

Korkein hallinto-oikeus toteaa, että lupamenettelyllä on keskeinen rooli ympäristöön ja naapurustoon vaikuttavien toimintojen ennakkovalvonnassa sekä eri osapuolten oikeussuojan turvaamisessa.

KHO suhtautuu kielteisesti itsetarkoitukselliseen lupajärjestelmän alasajoon keventämisen ja sujuvoittamisen nimissä. Lupamenettelyä on hyvä arvioida kriittisesti. On kuitenkin tärkeää turvata riittävät voimavarat ja asiantuntemus niin lupaviranomaisissa kuin muutoksenhakutuomioistuimissakin.

Vireillä oleva siirtyminen valituslupajärjestelmään korkeimmassa hallinto-oikeudessa lyhentää jossain määrin lupamenettelyjen kokonaiskestoaikaa, KHO toteaa lausunnossaan.

KHO ei katso tarpeelliseksi muuttaa naapuruusoikeudellisia lupasäännöksiä siten kuin selvityksessä on luonnosteltu.

Yhteystiedot:
Päivi Musakka, viestintäpäällikkö
050 341 1347

Linkit