Vesienhoitosuunnitelma ei ole este Sierilän voimalaitoksen rakentamiselle

Julkaistu 22.5.2017

Korkein hallinto-oikeus on tänään antamallaan päätöksellä pysyttänyt voimassa Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ja Vaasan hallinto-oikeuden päätökset Sierilän vesivoimalaitoksen rakentamisluvasta.

Voimalaitos rakennetaan Kemijokeen Rovaniemen alueelle. KHO katsoi Euroopan unionin tuomioistuimen saksalaista Weser-joen ruoppausta koskevaa tuomiota (asia C-461/13) tulkiten, että Sierilän voimalaitoksen rakentaminen ei vaarantaisi Keski-Kemijoen vesimuodostuman tilaa kielletyllä tavalla vesienhoitosuunnitelmassa esitetystä.

Pitkän prosessin päätös

Sierilän asia oli KHO:ssa toista kertaa. Vuonna 2013 kumottiin hallinto-oikeuden päätös, jossa oli katsottu, että luonnonsuojelulain mukaiset poikkeusluvat tuli hankkia ennen vesitalousluvan ratkaisemista. Hallinto-oikeus teki KHO:n palautuspäätöksen johdosta uuden ratkaisun, josta tehtiin korkeimpaan hallinto-oikeuteen 25 valitusta. KHO hylkäsi pääosin sekä Kemijoki Oy:n että yksittäisten asianosaisten, luonnonsuojeluyhdistyksen, vesialueen osakaskuntien, kalastusalueen ja kalatalousviranomaisen valitukset.

Hyödyt huomattavat menetyksiin verrattuina

KHO arvioi aluehallintoviraston ja hallinto-oikeuden tapaan, että vanhan vesilain 2 luvun 5 §:ssä tarkoitettuja ehdottomia luvan myöntämisen esteitä ei hankkeen tiellä ollut. Vuotoksen hankkeen lupa kaatui aikanaan tällaiseen esteeseen.

Asiassa sovelletun vanhan vesilain mukaan luvan myöntäminen edellyttää, että hankkeen hyödyt ylittävät huomattavasti siitä aiheutuvat yleisiin ja yksityisiin etuihin kohdistuvat haitat. Hyötynä otetaan huomioon voimalaitoksen vuosittain tuottaman sähkön arvo 20-kertaisena. Haittoina otettiin huomioon muun muassa yksityisten kiinteistöjen virkistyskäytön huonontuminen ja joen luontoarvojen heikentyminen. Yksityisille aiheutuvista haitoista oli määrätty myös kiinteistökohtaisia korvauksia. Muun muassa hankkeen kalataloudelliset vaikutukset eivät kuitenkaan vaarantaneet Keski-Kemijoen tilaa niin, että vesimuodostuman tilaluokitus tai myöskään mikään luokituksen osatekijä olisi heikentynyt EU-oikeudessa kielletyllä tavalla.

KHO lisäsi lupapäätökseen luvan saajalle velvoitteen säännöstelyluvan tarkistamisen yhteydessä liittää hakemukseen myös selvityksen Mukkaojan luonnonmukaisen ohitusuoman toimivuudesta sekä arvion tarpeesta tarkistaa Mukkaojan rakentamista koskevaa lupamääräystä. Lisäyksellä on merkitystä säännöstelyluvan tarkistamisen yhteydessä kalankulun turvaamisen kannalta. Muutoin KHO ei muuttanut lupamääräyksiä.

Yhteystiedot:
Päivi Musakka, viestintäpäällikkö, 050 341 1347
paivi.musakka(at)oikeus.fi

Linkit