KHO huolissaan maakuntauudistuksen epäselvistä tehtäväjaoista

Julkaistu 14.6.2017

Korkein hallinto-oikeus on antanut lausunnon valtiovarainministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi.

Esitysluonnoksessa kuvatusta mahdollisuudesta laajamittaiseen tehtävien siirtämiseen maakuntien välillä ja maakunnan ja alueen kuntien välillä, voi KHO:n käsityksen mukaan seurata, että kansalaisen on vaikea hahmottaa, minkä maakunnan tai kunnan hallintoviranomainen on kulloinkin toimivaltainen käsittelemään ja ratkaisemaan hänen asiansa.

KHO myös toteaa tulevaa sääntelyä silmällä pitäen, että maakuntien sisäisen päätöksenteon perusteiden ja siinä noudatettavien menettelyiden tulisi olla selkeitä päätöksentekoon osallistuville maakunnan eri toimijoille ja asianosaisille.

KHO kannattaa esityksessä ehdotetun Valtion lupa- ja valvontaviraston perustamista ja katsoo, että eritysesti viraston yhteyteen perustettava ympäristöasioiden valvontayksikkö on välttämätön yleistä etua ympäristöä koskevassa päätöksenteossa ja muutoksenhaussa valvovana yksikkönä.

Riittävät resurssit ja asiantuntemus turvattava

KHO kiinnittää lausunnossaan huomiota muun ohella siihen, että perustuslaissa säädettyjen oikeusturvan ja perusoikeuksien turvaamisen toteutuminen edellyttää, että hallintopäätöksiä valmistelevissa ja tekevissä maakuntien toimielimissä sekä Valtion lupa- ja valvontavirastossa turvataan riittävät resurssit ja erityisasiantuntemus. Mainituilla seikoilla on yhteys muun ohella muutoksenhakualttiuteen.

Lisäksi KHO korostaa, että muutoksenhaun toimivuuden kannalta jatkovalmistelussa tulisi selvittää esityksen yhteys samanaikaisesti vireillä olevaan hallintolainkäyttölain uudistamishankkeeseen sekä vireillä oleviin valituslupajärjestelmän laajentamista koskeviin säädöshankkeisiin ympäristöasioissa.

Yhteystiedot:
Jaana Lappalainen, projektipäällikkö, puh. 050 308 7574