KHO tuomioistuinvirastosta: rahoitusta ei tule ottaa lainkäytön resursseista

Julkaistu 30.6.2017

Korkein hallinto-oikeus korostaa oikeusministeriölle tänään antamassaan lausunnossa tuomioistuinviraston perustamista koskevan toimikunnan mietinnöstä, että viraston perustamista arvioitaessa olennaisin kysymys on se, mihin julkisen talouden niukat resurssit tulisi tuomioistuinten osalta ensisijaisesti kohdentaa.

Tulevia vuosia koskevassa julkisen talouden suunnitelmassa on osoitettu tuomioistuimille miljoonien eurojen säästötavoitteita, joiden taustalla on valtion heikko taloudellinen tilanne. Säästötavoitteet perustuvat monin keskeisin osin oletuksiin, jotka eivät vastaa asiamäärien tai toiminnan kustannusten tosiasiallista kehitystä. Ainakin hallintotuomioistuinten toimintaympäristössä työmäärän ja kustannusten kehitys tulee lähivuosina olemaan pikemmin nouseva kuin laskeva.

Korkeimman hallinto-oikeuden näkemyksen mukaan tuomioistuinvirastoa ei tule perustaa siten, että sen vaatima rahoitus otettaisiin lainkäyttötoiminnan rahoituksesta. Oikeusvaltion ja oikeussuojan näkökulmasta tuomioistuinten ydintoiminnan rahoituksen varmistaminen on kaikkein keskeisintä.

Tuomioistuinten riippumattomuus tulee varmistaa

Tuomioistuinlaitoksen hallinnon uudistamisessa on varmistettava, että uusi malli ei ainakaan vähennä tuomioistuinten perustuslaillista riippumattomuutta nykytilaan verrattuna. Korkein hallinto-oikeus pitää tuomioistuinten asemaa ja riippumattomuutta koskevaa yleistä sääntelyä sekä mietinnöstä ilmeneviä tavoitteita tältä osin asianmukaisina.

Korkein hallinto-oikeus korostaa lausunnossaan tuomioistuinten riippumattomuutta ja asemaa sekä ylimpien tuomioistuinten kuulemista koskevan sääntelyn merkitystä tuomioistuinviraston kaikkea toimintaa ohjaavina ja rajoittavina yleisinä säännöksinä. Toimikunnan ehdotuksessa on korkeimman hallinto-oikeuden näkemyksen mukaan asianmukaisesti otettu huomioon korkeimpien oikeuksien erityisasema.

Sijaintipaikalla suuri käytännön merkitys

Toimikunnan mietinnössä on esitetty, että virasto tulisi sijoittaa Helsinkiin tai muualle pääkaupunkiseudulle. Mietinnössä esitetty näkemys perustuu seikkaperäisesti perusteltuun arvioon siitä, missä virastolla olisi parhaat toimintaedellytykset. Alueellisille näkökohdille ei saisi sijaintipaikan valinnassa antaa ratkaisevaa painoarvoa.

Korkein hallinto-oikeus toteaa pitävänsä toimikunnan mietinnössä esitetyistä syistä välttämättömänä, että mahdollisesti perustettava tuomioistuinvirasto sijoitetaan pääkaupunkiseudulle.

Yhteystiedot:
Jaana Lappalainen, projektipäällikkö, puh. 050 308 7574