KHO: Hallintotuomioistuinten uudistuva prosessilaki vaatii perusteellista jatkovalmistelua

Julkaistu 21.8.2017

Korkein hallinto-oikeus on antanut oikeusministeriölle lausuntonsa voimassa olevan hallintolainkäyttölain korvaavasta lakiesityksestä. KHO kiinnittää huomiota sekä lukuisiin periaatteellisiin ja rakenteellisiin ongelmakohtiin että useisiin yksittäisiin säännösehdotuksiin ja niiden perusteluihin.

Suullisten käsittelyjen osalta KHO ei pidä mahdollisena, että hallinto-oikeuksia ja korkeinta hallinto-oikeutta koskisivat samat säännökset. Ongelmallisena KHO pitää muun ohella myös hallinnollisten seuraamusten pitkälle menevää rinnastamista rikosasioihin ilman, että tälle olisi tukea ihmisoikeustuomioistuimen tähänastisessa soveltamiskäytännössä.

Hallintoriitamenettelyn vireillepanolle ehdotettu viiden vuoden määräaika on liian tulkinnanvarainen. Ylimääräisistä muutoksenhakukeinoista kantelua ja purkua ei tule yhdistää. Oikeudenkäyntikulujen korvausvelvoitteiden osalta viranomaisten kuluvastuuta lisättäisiin ilman, että ehdotuksen vaikutuksia on selvitetty. Lain teknistä rakennetta on syytä kehittää käytännön sovellettavuuden turvaamiseksi.

Korkein hallinto-oikeus pitää monia uudistusehdotuksia tarpeellisina oikeussuojajärjestelmän toimivuuden lisäämiseksi. Tällaisia ovat muun ohella yleinen valituslupajärjestelmä haettaessa muutosta hallinto-oikeuksien päätöksiin sekä kaikkien hallintotuomioistuinten selvemmät mahdollisuudet ohjata oikeudenkäyntimenettelyjä. Korkein hallinto-oikeus pitää perusteltuna ehdotuksia siitä, että oikeudenkäynnin peruspiirteet säilytetään, mutta samalla korostetaan asianosaisten omaa vastuuta asian käsittelyn etenemisestä.

Oikeusministeriössä laadittu esitysluonnos laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi korvaisi voimassa olevan hallintolainkäyttölain. Hallintolainkäyttölaki on hallintotuomioistuinten yleinen prosessilaki. Sen merkitys tuomioistuinten toiminnassa on perustavanlaatuinen.

Korkein hallinto-oikeus katsoo, että hankkeen jatkovalmistelun on vielä oltava perusteellista. Tällöin hallintotuomioistuinten tulee voida edelleen esittää näkemyksiään laista ja sen perusteluista. Vuoropuhelu oikeusministeriön ja käytännön toimijoiden kanssa edistää selkeän ja toimivan lopputuloksen saavuttamista.

Lain uudistamisessa ei tulisikaan kiirehtiä, ja uudistus on syytä valmistella huolellisesti. KHO korostaa, että näin taataan myös hallintotuomioistuimissa asioivien oikeusturva.

Yhteystiedot:
Päivi Musakka, viestintäpäällikkö
050 341 1347
paivi.musakka(at)oikeus.fi

Linkit