KHO:n lausunto EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen täytäntöönpanotyöryhmän (TATTI) mietinnöstä

Julkaistu 5.9.2017

Korkein hallinto-oikeus on antanut oikeusministeriölle lausunnon yleisen tietosuoja-asetuksen täytäntöönpanotyöryhmän (TATTI) mietinnöstä ja työryhmän ehdotuksesta hallituksen esitykseksi uudeksi tietosuojalaiksi.

Lausunnossaan korkein hallinto-oikeus korostaa, että välittömästi sovellettavan yleisen tietosuoja-asetuksen ja asetusta täsmentävän ja täydentävän lain kokonaisuus muodostuu väistämättä vaikeaselkoiseksi. Tämä voi aiheuttaa ongelmia, kun otetaan huomioon, kuinka laajasti ja erilaisissa yhteyksissä asetus ja laki tulevat sovellettaviksi. Säädösmuutoksen myötä korostuu tarve selkeille henkilötietojen käsittelyä ja suojaa koskeville ohjeille.

Korkein hallinto-oikeus toteaa muun ohella, että oikeusministeriön asettama passiivisuustyöryhmä esitti mietinnössään (Työryhmämietintö 2008:5) viivästysvalitusta koskevien säännösten lisäämistä hallintolainkäyttölakiin. Toistaiseksi esitys ei ole toteutunut. Korkein hallinto-oikeus ei pidä perusteltuna tällaisen säännöksen lisäämistä yksittäiseen sektorilakiin.

Lakiehdotuksen 37 §:n siirtymäsäännöksen mukaan asiat, jotka koskevat muutoksenhakua tietosuojalautakunnan päätöksiin, raukeavat lain tullessa voimaan. Tietosuojalautakunnan myöntämiä lupia koskevien asioiden raukeaminen on perusteltua, kun luvan tarve poistuu. Siirtymäsäännös ei ilmeisesti koske muita tietosuojalautakunnan ja -valtuutetun päätöksiä. Suurin osa korkeimmassa hallinto-oikeudessa vireillä olevista tietosuoja-asioista koskee muutoksenhakua tietosuojavaltuutetun päätöksiin (kuten rekisteritietojen korjaamispyyntöjä koskevat asiat). Esitetty siirtymäsäännös ei koske näitä asioita. Vireillä voi olla myös asioita, joissa on tehty ennakkoratkaisupyyntö unionin tuomioistuimelle. Muutoksenhakutuomioistuimille tulee jättää harkintavalta sen suhteen, miten näiden asioiden käsittelyä jatketaan henkilötietolain kumoutuessa.

Yhteystiedot:
Jaana Lappalainen, projektipäällikkö, puh. 050 308 7574