KHO sisäministeriön esityksestä maasta karkottamista koskevien säännösten muuttamisesta: haitat hyötyjä suuremmat

Julkaistu 5.9.2017

Sisäministeriössä on valmisteltu luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan, että maasta karkottamista koskevien päätösten täytäntöönpanokelpoisuutta koskevia säännöksiä muutettaisiin siten, että tietyt yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen liittyvät karkottamista koskevat päätökset voitaisiin panna täytäntöön nopeammin.

Sisäministeriölle antamassaan lausunnossa korkein hallinto-oikeus katsoo, että ehdotuksessa esitetyt keinot tiettyjen karkottamista koskevien päätösten täytäntöönpanon nopeuttamiseksi tuottaisivat varsin vähäistä hyötyä. Kun mahdollisia hyötyjä vielä verrataan ennakoitavissa oleviin ongelmiin, voidaan haittoja pitää selvästi suurempina kuin hyötyjä. Korkein hallinto-oikeus ei myöskään näe, että muutokset edistäisivät selkeyttä.

Missään tapauksessa korkein hallinto-oikeus ei pidä luonnokseen sisältyvää ehdotusta hallinto-oikeuksille määrättävästä 30 päivän käsittelyajasta mahdollisena. Mikäli hallituksen esitys kaikesta huolimatta annettaisiin, korkein hallinto-oikeus tulee perustelemaan kantaansa tuossa yhteydessä tarkemmin. Nyt korkein hallinto-oikeus tyytyy toteamaan, että sitovista käsittelyajoista säätäminen olisi asianmukaisen käsittelyn ja oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteutumisen kannalta erittäin ongelmallista.

Lausunnossaan korkein hallinto-oikeus on ottanut kantaa muun ohella tuomioistuinten käsittelyaikoihin, oikeussuojakeinojen tehokkuuteen, yhdenvertaisuusperiaatteeseen, toimenpiteiden oikeasuhtaisuuteen sekä siihen, mitä vaikutuksia esityksessä ehdotetuilla asioilla on hallinto-oikeuden menettelytapoihin.

Oikeusturvan tehokkuuden heikennysten ja hallinto-oikeuksien työmäärän lisäämisen sijasta olisi korkeimman hallinto-oikeuden mielestä perustellumpaa priorisointijärjestelyillä ja muuten kehittää hyviä käytäntöjä, joiden avulla hallinto-oikeudet voisivat parantaa ratkaistutoimintaansa nimenomaan sellaisissa tilanteissa, joissa viivytyksettömälle täytäntöönpanolle olisi yhteiskunnan kannalta suurinta tarvetta.

Yhteystiedot:
Jaana Lappalainen, projektipäällikkö, puh. 050 308 7574