KHO – liikesalaisuuslaki vaatii täsmennyksiä

Julkaistu 23.11.2017

Korkein hallinto-oikeus on antanut lausuntonsa työ- ja elinkeinoministeriön esitysluonnoksesta liikesalaisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

KHO katsoo, että lainsäädännön selkeyden ja sovellettavuuden kannalta liikesalaisuusdirektiivissä olevat soveltamisalan rajaukset on syytä ilmaista myös kansallisessa lakitekstissä. Lain ja liikesalaisuusdirektiivin soveltamisalan suhdetta hallintotoimintaan ja hallintolainkäyttöön on syytä tarkastella.

Hallituksen esitysluonnoksessa ei kuvata lainkaan liikesalaisuussäännösten tulkintaa koskevaa hallintotuomioistuinten oikeuskäytäntöä, jota esimerkiksi korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisukäytäntö sisältää runsaasti.

Lainvalmistelun yhteydessä olisi korkeimman hallinto-oikeuden näkemyksen mukaan myös ollut aiheellista tarkastella direktiivin ja lakiehdotuksen liikesalaisuusmääritelmän sisältöä suhteessa erityisesti julkisuuslain liikesalaisuussäännöksiin.

Yhteystiedot:
Päivi Musakka, viestintäpäällikkö
050 341 1347
paivi.musakka@oikeus.fi

Linkit