KHO: Asiakkaan valinnanvapaus on hallinto-oikeudellisesti ongelmallinen

Julkaistu 13.12.2017

Korkein hallinto-oikeus pitää hallituksen esitysluonnosta laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa ongelmallisena.

Muutoksenhakusääntely on aikaisempaa selvempää, mutta maakunnan ohjausvalta suhteessa palvelujen tuottajiin on hallinto-oikeudellisesti edelleenkin epäselvää. Maakunta käyttäisi ohjaukseen hallinnollisten päätösten tekemistä laissa säädetyistä edellytyksistä. Samalla palvelujen tuottajien ja maakunnan kesken tehtäisiin hallintosopimuksia, joiden sisältö olisi osittain samaa kuin mistä maakunta tekee hallintopäätöksiä. Lisäksi osa sopimussuhteista perustuisi esitysluonnoksen perustelujen mukaan olettamaan sitoumussuhteesta tuottajan ja maakunnan välillä. Viimeksi mainittu koskisi palvelusetelituottajien ja maakunnan välistä suhdetta.

Esitysluonnoksessa ehdotetaan, että asiakkaalle laadittaisiin yksi asiakassuunnitelma, joka sitoisi palvelujen tuottajia. Asiakassuunnitelman sitovuus voi korkeimman hallinto-oikeuden mukaan merkitä sitä, että asiakassuunnitelmasta muodostuu oikeussuojavaateiden kohde.

Jatkomuutoksenhaussa korkeimmassa hallinto-oikeudessa tulisi olla käytössä valituslupajärjestelmä kaikissa valinnanvapauslainsäädännön soveltamistilanteissa, korkein hallinto-oikeus toteaa lausunnossaan.

Ehdotetun järjestelmän EU-oikeudelliset kysymyksenasettelut liittyvät maakuntien liikelaitosten harjoittaman palvelutoiminnan luonteeseen ei-taloudellisena tai taloudellisena toimintana sekä kysymykseen siitä, saavatko maakuntien liikelaitokset mahdollisesti SEUT 107 artiklassa tarkoitettua kiellettyä valtiontukea liikelaitoksiin sovellettavan verokohtelun ja konkurssikelvottomuuden vuoksi.

KHO pitää kaavaillun lainsäädäntökokonaisuuden ennakkonotifiointia komissiolle tarpeellisena.

Yhteystiedot:
Päivi Musakka, viestintäpäällikkö
050 341 1347
paivi.musakka(at)oikeus.fi

Linkit