KHO ei myöntänyt ennakkopäätösvalituslupaa nk. apuyhtiötapauksissa

Julkaistu 20.12.2017

Korkein hallinto-oikeus on hylännyt ennakkopäätösvalituslupaa koskevat hakemukset kolmessa asiassa, joissa on kysymys niin sanotun apuyhtiörakenteen käyttämisestä konsernissa ja verovelvollisyhtiön osakekaupan rahoittamiseksi ottaman konsernin sisäisen lainan korkojen vähennyskelpoisuudesta verotuksessa. Päätöksistä yksi on julkaistu vuosikirjapäätöksenä.

Julkaistun päätöksen perusteluissa todetaan, että asiassa olisi otettava kantaa siinä esitettyyn laajaan näyttöä koskevaan aineistoon. Näin saatava yksittäistä verovelvollista koskeva ratkaisu ei suoraan palvelisi sitä verovelvollisten joukkoa, joihin on kohdistettu vastaavia vaatimuksia. Perusteluissa kiinnitettiin huomiota myös siihen, että asiassa ei ole oikeusvarmuuden takaamiseksi tarpeen poiketa normaalista kolmivaiheisesta muutoksenhakumenettelystä.

Kaikissa kolmessa tapauksessa muutoksenhaun kohteena oli verotuksen oikaisulautakunnan päätös, josta säännönmukaisesti valitetaan hallinto-oikeuteen. Ennakkopäätösvalitusluvan myöntäminen suoraan korkeimpaan hallinto-oikeuteen on tarkoitettu poikkeukselliseksi menettelyksi.

Muutoksenhakijana vuosikirjassa julkaistussa tapauksessa oli verovelvollinen ja kahdessa muussa asiassa Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö. Kaikkien asioiden käsittely jatkuu nyt hallinto-oikeudessa.

Yhteystiedot:
Jaana Lappalainen, projektipäällikkö, puh. 050 308 7574

Linkit