KHO hylkäsi suurimman osan Helsingin yleiskaavaa koskevista valituksista

Julkaistu 8.11.2018

Korkein hallinto-oikeus on tänään antamassaan ratkaisussa hyväksynyt Helsingin yleiskaavasta tehdyt valitukset osittain.

Korkein hallinto-oikeus kumosi hallinto-oikeuden ja kaupunginvaltuuston päätökset Viikintien eteläpuolen peltoalueelle, Viikin koetilan lähelle sekä niin sanotun Gardenian alueelle sijoittuvien uusien asuntovaltaisten alueiden osalta. Aiemmat päätökset kumottiin myös Pornaistenniemeen sekä Tuomarinkylän kartanon Uusipellolle sijoittuvien uusien rakentamisalueiden osalta.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että Viikintien eteläpuoleiselle peltoalueelle osoitetun rakentamisen osalta oli olemassa vaara, että uudet rakentamisalueet merkittävästi heikentävät suojelun perusteena olevia luonnonarvoja Vanhankaupunginlahden lintuvesi Natura 2000 -alueella.

Muilta osin korkein hallinto-oikeus hylkäsi valitukset.

Myös Helsingin kaupunginhallituksen valitus hylättiin. Korkein hallinto-oikeus pysytti siten voimassa hallinto-oikeuden päätöksen siltä osin kuin hallinto-oikeus oli kumonnut yleiskaavan Länsiväylän, Turunväylän, Hämeenlinnanväylän ja Lahdenväylän kaupunkibulevardimerkintöjen, Keskuspuistoon osoitetun rakentamisen, Vartiosaareen ja Ramsinniemeen osoitetun rakentamisen, Ilmalan varikkoalueelle osoitetun rakentamisen sekä Pitäjänmäen kaupunginosassa sijaitsevan Teknos Oy:n tehdasalueen ympärille osoitetun rakentamisen osalta.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että kaavaratkaisun toteuttamiskelpoisuuteen liittyi edellä mainittujen kaupunkibulevardeiksi osoitettujen väylien osalta sellaisia muun ohella teiden toimivuutta koskevia epävarmuustekijöitä, ettei näiden maakuntakaavassa moottoriväyliksi osoitettujen tieyhteyksien muuttamiselle kaupunkibulevardeiksi ollut edellytyksiä.

Myös Malmin lentoaseman aluetta koskevat kaksi valitusta hylättiin. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että edellytykset alueen osoittamiselle yleiskaavassa asuinkäyttöön olivat olemassa. Myöskään maakuntakaavan kulttuuriympäristön vaalimista koskeva ominaisuusmerkintä ei ollut esteenä alueen rakentamiselle yleiskaavassa esitetyllä tavalla.

Tänään annettu ratkaisu on jatkoa toukokuussa annetulle päätökselle, jolla KHO myönsi useita yleiskaavaa koskevia valituslupia.

Korkein hallinto-oikeus on tänään antamallaan toisella ratkaisulla hylännyt Vartiosaaren osayleiskaavaa koskevan Helsingin kaupunginhallituksen valituslupahakemuksen.

Yhteystiedot:
Päivi Musakka, viestintäpäällikkö
050 341 1347
paivi.musakka@oikeus.fi