Alimus hálddahusriekti lea čoavdán váldooasi sámedikki válgalogahallamii čuohcci váidagiin

Julkaistu 14.10.2019

Alimus hálddahusriekti lea odne addán sullii 130 mearrádusa váidagiin, mat gusket sámedikki jagi 2019 válgalogahallamii. Dáin mearrádusain okta lea almmustahttojuvvon jahkegirjemearrádussan.

Odne addán jahkegirjemearrádusain alimus hálddahusriekti gomihii sámedikki stivrra mearrádusa ja máhcahii ášši sámedikki stivrii ođđasit gieđahallamii. Alimus hálddahusrievtti mielde sámedikki stivrra mearrádus ii deavdán mearrádusa vuođušteapmái hálddahuslágas ásahuvvon gáibádusaid.

Sámedikki válggat doaimmahuvvojedje 2.–30.9.2019. Váidagiid gieđahallama gáibidan áiggi ja gulaskuddanmeannudemiid lohppii doalvuma dihte dál gažaldagas leahkki mearrádusat leat addojuvvon easkka válggaid doaimmaheami maŋŋá. Alimus hálddahusriekti gávnnahii jahkegirjemearrádusastis, ahte gažaldagas váidi merkemis dán jagi válgalogahallamii lea ainge iehčanas mearkkašupmi boahttevaš válggain.

Alimus hálddahusriekti addá vel čoavddekeahttá báhcán mearrádusaid sámedikki válgalogahallamii čuohcci váidagiin golggotmánu áigge.

Oktavuođadieđut:
Päivi Musakka, gulahallanhoavda
050 341 1347
paivi.musakka@oikeus.fi

Jahkegirjebajilčála 10.10.2019

Sámediggeválggat – Merken válgalogahallamii – Njulgengáibádusa hilgun – Vuoigatvuohta fidnet vuođuštuvvon mearrádusa – Nuppástusohcan

Sámedikki válgalogahallamii merkemii guoski áššis galggai čoavdit, sáhtiigo váidi adnojuvvot su ovdanbuktin vuođuštusaiguin sámedikki birra addojuvvon lága 3 §:s oaivvilduvvon sápmelažžan. Alimus hálddahusriekti galggai goit ovdal dán árvvoštallat, devdego sámedikki stivrra mearrádusa vuođuštusat hálddahuslága 45 § gáibádusaid.

Sámedikki válgalávdegoddi lei hilgon váidi bivdaga boahtit merkejuvvot sámedikki válgalogahallamii. Válgalávdegotti vuođuštusaid mielde válgalávdegoddi ii identifiseren váidi sápmelaš eamiálbmoga lahttun.

Sámedikki válgalávdegoddi lei hilgon váidi ovddabealde máinnašuvvon mearrádussii čuohcci njulgengáibádusa. Válgalávdegoddi lei vuođuštan njulgengáibádusa hilguma gávnnahemiin, ahte válgalávdegotti dieđus ii lean meattáhus dahje eará ágga, man vuođul mearrádusa galggašii njulget. Vuođuštusain lei maiddái doarjaluvvon ON olmmošvuoigatvuođakomitea oaiviliidda, sámiid iešmearridanvuoigatvuhtii ja joavkodohkkeheami mearkkašupmái sámedikki válgalogahallama ráhkadeamis.

Sámedikki stivra lei hilgon váidi njulgengáibádusa válgalávdegotti mearrádusas. Sámedikki stivra lei vuođuštan njulgengáibádusa hilguma gávnnahemiin, ahte sámedikki stivrra dieđus ii lean meattáhus dahje eará ágga, man vuođul válgalávdegotti mearrádusa galggašii njulget. Sámedikki stivrra mearrádussii laktojuvvon almmolaš vuođuštusain lei doarjaluvvon ON olmmošvuoigatvuođakomitea oaiviliidda, sámiid iešmearridanvuoigatvuhtii ja joavkodohkkeheami mearkkašupmái áššis.

Korkein hallinto-oikeus totesi, että päätöksen perustelemista koskevaa hallintolain 45 §:n 1 momenttia on tulkittava perustuslain 2 §:n 3 momentista ja 21 §:stä ilmenevät vaatimukset huomioon ottaen. Arvioitavana näin ollen oli, oliko saamelaiskäräjien hallitus hylätessään valittajan oikaisuvaatimuksen perustellut päätöstään niin, että valittajan oikeus saada perusteltu päätös ja hakea siihen muutosta oli turvattu. Alimus hálddahusriekti gávnnahii, ahte mearrádusa vuođuštallamii guoski hálddahuslága 45 § 1 momeantta dulkotmis galgá váldit vuhtii vuođđolága 2 § 3 momeanttas ja 21 §:s ovdanboahtti gáibádusaid. Árvvoštallanláhkái nappo lei, leigo sámedikki stivra váidi njulgengáibádusa hilggodettiin vuođuštan mearrádusas nu, ahte váidi vuoigatvuohta fidnet vuođuštuvvon mearrádusa ja ohcat dasa nuppástusa lei dorvvastuvvon.

Sámedikki stivrra mearrádusas eai boahtán ovdan dat áššit ja čielggadusat, maid vuođul váidi ii gehččon deavdit sámedikki birra addojuvvon lága 3 §:s ásahuvvon eavttuid boahtit merkejuvvot sámedikki válgalogahallamii. Dušše dat, ahte mearrádussii ledje laktojuvvon almmolaš vuođuštusat, main doarjaluvvui ON olmmošvuoigatvuođakomitea oaiviliidda, sámiid iešmearridanvuoigatvuhtii ja joavkodohkkeheapmái, ii deavdán vuođuštusaide hálddahuslága 45 § 1 momeanttas ásahuvvon gáibádusaid. Sámedikki stivra livččii mearrádusa dagadettiin galgan árvvoštallat, devddiigo váidi sámedikki birra addojuvvon lága 3 § iešidentifikašuvdnaeavttu ja man nu seammá paragráfa 1–3 čuoggáin ásahuvvon objektiivvalaš kriterain.

Danin go sámedikki stivra ii lean vuođuštusainis árvvoštallan máinnašuvvon kriteraid dievvama, alimus hálddahusrievttis eai lean vejolašvuođat árvvoštallat váidi váidagisttis ovdanbuktán áššiid vuođul, leigo sámedikki stivra vuođđudan mearrádusas sámedikki birra addojuvvon lágas ásahuvvon kriteraide. Alimus hálddahusriekti ii ná váldán vuosttas ceahkkin beali dasa, leigo váidi sámedikki birra addojuvvon lága 3 §:s oaivvilduvvon sápmelaš.

Sámedikki válggat dán jagis leat juo doaimmahuvvon. Go váldojuvvui vuhtii, ahte sámedikki birra addojuvvon lága 23 § 1 momeantta mielde válgalávdegoddi ráhkada jietnavuoigadahtton olbmuin válgalogahallama ovddit válggaid válgalogahallama ja veahkadatdiehtovuogádaga dieđuid vuođul, gažaldagas váidi merkemis dán jagi válgalogahallamii lei ain iehčanas mearkkašupmi boahttevaš válggain.

Sámedikki stivrra mearrádus gomihuvvui lágavuostásažžan ja ášši máhcahuvvui sámedikki stivrii ođđasit gieđahallamii.

Suoma vuođđoláhka 2 § 3 momeanta ja 21 §
Hálddahusláhka 45 § 1 momeanta
Láhka sámedikkis 3 §, 4 a § ja 23 § 1 momeanta

Gč. ja vrd. KHO 2019:123

Sivun alkuun |