Päätökset

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisua muutoksenhakuun kutsutaan päätökseksi.

Päätöksen perusteluissa kerrotaan ratkaisuun vaikuttaneet seikat ja oikeudelliset perusteet. Päätös lähetetään valittajalle, muille asianosaisille ja niille viranomaisille, joilta on pyydetty selvitys asian ratkaisemiseksi. Päätös annetaan kirjallisena hallinto- ja erityistuomioistuinten sähköisessä asiointipalvelussa (muut kuin viranomaiset), sähköpostitse tai postitse.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös on lopullinen eikä siitä voi valittaa muulle tuomioistuimelle.

Valituksen hyväksyminen tai hylkääminen

Valitus voidaan hyväksyä joko kokonaan tai osaksi tai hylätä.

Jos valitus hylätään, valituksen kohteena ollutta päätöstä ei muuteta. Jos päätöksen lopputulosta ei muuteta mutta perusteluja muutetaan, korkein hallinto-oikeus katsoo, että asia on aiemmin ratkaistu oikein, mutta lopputulokseen päädytään toisin perustein. Perusteluilla saattaa olla merkitystä myöhemmin samankaltaisia asioita ratkaistaessa.

Hallintoviranomaisen tai alemman tuomioistuimen päätös voidaan myös kumota tai palauttaa uudelleen ratkaistavaksi.

Jos valituslupahakemus hylätään, siitä annetaan yleensä lyhyt päätös. Jos valituslupahakemus hyväksytään, päätös annetaan samalla yleensä itse valitukseenkin.

Jos valitus peruutetaan, asia raukeaa, eikä korkein hallinto-oikeus anna varsinaista ratkaisua.

 
Julkaistu 10.10.2013  Päivitetty 14.6.2018