Lausuntoja

11.9.2018

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuista

H 384/18 (pdf, 3.53 Mt)

20.8.2018

Lausunto valtiovarainministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle Digi- ja väestötietovirastoa koskevaksi lainsäädännöksi sekä laeiksi eräiden rekisterihallintoa koskevien lakien muuttamisesta

H 329/18 (pdf, 2.86 Mt)

14.8.2018

Lausunto oikeusministeriölle oikeusapudirektiivin kansallista täytäntöönpanoa koskevasta arviomuistiosta

H 303/18 (pdf, 1.01 Mt)

14.8.2018

Lausunto ympäristöministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain muuttamisesta

H 374/18 (pdf, 0.94 Mt)

14.8.2018

Lausunto valtiovarainministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista sekä julkisen hallinnon yhteispalveluista annetun lain muuttamisesta

H 380/18 (pdf, 1.44 Mt)

14.8.2018

Lausunto ympäristöministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi ympäristönsuojelulain ja vesilain muuttamisesta (sähköinen käsittely)

H 382/18 (pdf, 1.29 Mt)

14.8.2018

Lausunto puolustusministeriölle työryhmän mietinnöstä "Kansallinen turvallisuus alueiden käytössä ja kiinteän omaisuuden siirroissa"

H 385/18 (pdf, 0.94 Mt)

6.8.2018

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kansalaisuuslain muuttamisesta

H 376/18 (pdf, 0.57 Mt)

27.7.2018

Lausunto saamelaiskäräjälakitoimikunnan esityksestä saamelaiskäräjälain muuttamiseksi

H 366/18 (pdf, 1.3 Mt)

26.6.2018

Lausunto valtiovarainministeriölle Virasto 2020-luvulla kehittämistyön organisoinnista

H 369/18 (pdf, 0.07 Mt)

5.6.2018

Lausunto sisäministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi henkilötietojen käsittelystä maahanmuuttohallinnossa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

H 287/18 (pdf, 0.07 Mt)

5.6.2018

Lausunto oikeusministeriölle tuomioistuinviraston perustamisesta

H 294/18 (pdf, 0.19 Mt)

23.5.2018

Lausunto oikeusministeriölle ehdotuksesta konkurssilain tarkistamiseksi

H 241/18 (pdf, 0.42 Mt)

22.5.2018

Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle tavaramerkkilain kokonaisuudistusta valmistelleen työryhmän mietinnöstä

H 163/18 (pdf, 0.5 Mt)

8.5.2018

Lausunto oikeusministeriölle luvan saaneita oikeudenkäyntiavustajia koskevan lain muutostarpeista

H 176/18 (pdf, 0.27 Mt)

7.5.2018

Lausunto oikeusministeriölle suunnitelmasta digitalisaatiohankkeiden uudeksi ohjausmalliksi

H 267/18 (pdf, 0.09 Mt)

9.4.2018

Lausunto eduskunnan hallintovaliokunnalle hallituksen esityksestä EU:n yleistä tietosuoja-asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi

H 179/18 (pdf, 0.03 Mt)

29.3.2018

Lausunto oikeusministeriölle hallinnonalan tulevaisuuskatsauksen valmisteluun liittyen

H 146/18 (pdf, 0.23 Mt)

27.3.2018

Lausunto sisäministeriön rajavartio-osastolle luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain 10 ja 26 §:n muuttamisesta

H 148/18 (pdf, 0.2 Mt)

27.3.2018

Lausunto puolustusministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi puolustusvoimista annetun lain 37 §:n ja Maanpuolustuskorkeakoulusta annetun lain 16 §:n muuttamisesta

H 130/18 (pdf, 0.14 Mt)

27.3.2018

Lausunto oikeusministeriölle turvallisuusselvitysten laatimisesta tuomioistuimissa

H 87/18 (pdf, 0.21 Mt)

13.3.2018

Lausunto ympäristöministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta, laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

H 80/18 (pdf, 0.26 Mt)

1.3.2018

Lausunto oikeusministeriölle hallituksen esityksen luonnoksesta esitykseksi julkisista kuulutuksista annetun lain kumoamiseksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

H 88/18 (pdf, 0.42 Mt)

1.3.2018

Lausunto oikeusministeriölle oikeushallinnon valtakunnallisesta tietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta

H 84/18 (pdf, 0.16 Mt)

1.3.2018

Lausunto valtiovarainministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi digitaalisten palvelujen tarjoamisesta sekä sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain eräiden säännösten kumoamisesta

H 47/18 (pdf, 0.4 Mt)

14.2.2018

Esitys valtioneuvostolle lainsäädäntötoimeen ryhtymisestä oikeudenkäyntimaksuja koskevaan lainsäädäntöön liittyen

H 98/18 (pdf, 0.31 Mt)

16.1.2018

Lausunto oikeusministeriön HAIPA-hanketoimistolle HAIPA:n tiedonhallintasuunnitelman julkisuusmerkintöjä koskevasta lausuntopyynnöstä

H 644/17 (pdf, 0.32 Mt)

10.1.2018

Lausunto oikeusministeriölle oikeusministeriön työryhmän muistioluonnoksesta "Rangaistusluonteisia hallinnollisia seuraamuksia koskevan sääntelyn kehittäminen"

H 579/17 (pdf, 0.14 Mt)

3.1.2018

Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi eläinten hyvinvoinnista ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

H 2/18 (pdf, 0.14 Mt)

19.12.2017

Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle liikesalaisuuden yhdenmukaistamista koskevan lausuntopyynnön johdosta

H 583/17 (pdf, 0.18 Mt)

13.12.2017

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa

H 567/17 (pdf, 0.72 Mt)

23.11.2017

Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle liikesalaisuusdirektiivin kansallista täytäntöönpanoa valmistelleen työryhmän mietintöön sisältyvästä luonnoksesta hallituksen esitykseksi liikesalaisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

H 537/17 (pdf, 0.16 Mt)

22.11.2017

Lausunto Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle tietosuojaa koskevasta lakiehdotuksesta (ruotsinkielinen)

H 536/17 (pdf, 0.06 Mt)

21.11.2017

Lausunto oikeusministeriölle työryhmän ehdotuksesta hallituksen esitykseksi laiksi henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä

H 571/17 (pdf, 0.1 Mt)

25.10.2017

Lausunto valtiovarainministeriölle julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittäneen työryhmän raportista

H 511/17 (pdf, 0.21 Mt)

10.10.2017

Lausunto ympäristöministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta

H 464/17 (pdf, 0.41 Mt)

26.9.2017

Lausunto valtiovarainministeriölle työryhmän raportista: Ensisijaisesti sähköisesti tarjottavien palvelujen tiekartta – lainmuutostarpeiden arviointi

H 449/17 (pdf, 0.28 Mt)

5.9.2017

Lausunto oikeusministeriölle yleisen tietosuoja-asetuksen täytäntöönpanotyöryhmän (TATTI) mietinnöstä ja työryhmän ehdotuksesta hallituksen esitykseksi uudeksi tietosuojalaiksi

H 376/17 (pdf, 0.14 Mt)

4.9.2017

Lausunto sisäministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

H 390/17 (pdf, 0.42 Mt)

29.8.2017

Lausunto oikeusministeriölle tuomioistuinten yhteisestä tehtäväluokitusluonnoksesta

H 346/17 (pdf, 0.25 Mt)

21.8.2017

Lausunto oikeusministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

H 232/17 (pdf, 4.13 Mt)

15.8.2017

Lausunto ympäristöministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi jätelain muuttamisesta

H 359/17 (pdf, 0.16 Mt)

30.6.2017

Lausunto oikeusministeriölle tuomioistuinviraston perustamista koskevasta toimikunnan mietinnöstä

H 242/17 (pdf, 0.52 Mt)

26.6.2017

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi vammaisuuden perusteella järjestettävistä erityispalveluista sekä sosiaalihuoltolain muuttamisesta

H 284/17 (pdf, 0.14 Mt)

15.6.2017

Lausunto puolustusministeriölle, sisäministeriölle ja oikeusministeriölle sotilastiedustelua, siviilitiedustelua ja tiedustelutoiminnan valvontaa koskevista työryhmämietinnöistä

H 239/17, H 247/17 ja H 241/17 (pdf, 0.42 Mt)

13.6.2017

Lausunto valtiovarainministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

H 245/17 (pdf, 0.53 Mt)

18.5.2017

Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle kilpailulain uudistamista koskevasta työryhmän mietinnöstä

H 165/17 (pdf, 0.39 Mt)

18.5.2017

Lausunto valtiovarainministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi sijoituspalvelulain muuttamisesta, laiksi kaupankäynnistä rahoitusvälineillä ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

H 254/17 (pdf, 0.18 Mt)

18.5.2017

Lausunto ympäristöministeriölle selvityksistä naapuruusoikeudellisen luvantarveperusteen soveltamisesta ympäristölupamenettelyssä sekä ampumaratojen luvanvaraisuuden keventämismahdollisuuksista

H 234/17 (pdf, 0.23 Mt)

6.4.2017

Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

H 103/17 (pdf, 0.22 Mt)

4.4.2017

Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta maakaasumarkkinoita koskeviksi laeiksi

H 161/17 (pdf, 0.11 Mt)

29.3.2017

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi jätelain ja ympäristönsuojelulain muuttamisesta

H 129/17 (pdf, 0.2 Mt)

22.3.2017

Lausunto luonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslainsäädännöksi

H 66/17 (pdf, 1.06 Mt)

20.3.2017

Lausunto ympäristöministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi eräiden ympäristölakien muutoksenhaun tarkistamisesta

H 153/17 (pdf, 0.28 Mt)

20.3.2017

Lausunto oikeusministeriölle tuomioistuinten hallintohenkilöstön toimenkuvien kehittämistä arvioineen työryhmän arviomuistiosta

H 92/17 (pdf, 0.25 Mt)

10.3.2017

Lausunto oikeusministeriölle syyttömyysolettamadirektiivin (EU) 2016/343 täytäntöönpanoa koskevasta oikeusministeriön arviomuistiosta

H 56/17 (pdf, 0.32 Mt)

7.3.2017

Lausunto ympäristöministeriölle luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta annetun asetuksen muuttamisesta (YM5/400/2017)

H 128/17 (pdf, 0.19 Mt)

23.2.2017

Lausunto valtiovarainministeriölle Avoimen hallinnon III toimintasuunnitelmasta

H 74/17 (pdf, 0.09 Mt)

17.2.2017

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä ja eräiksi siihen liittyviksi muiksi laeiksi

H 49/17 (pdf, 0.05 Mt)

3.2.2017

Lausunto oikeusministeriölle sakkomenettelyn laajentamista koskevan työryhmän mietinnöstä

H 593/17 (pdf, 0.32 Mt)

23.1.2017

Lausunto valtiovarainministeriölle nimityspäätöksiä koskevan valituskiellon kumoamista selvittäneen työryhmän muistiosta

H 553/16 (pdf, 0.44 Mt)

9.1.2017

Lausunto ympäristöministeriölle luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla

H 586/16 (pdf, 0.06 Mt)

5.12.2016

Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle hallituksen esitykseksi luonnoksesta laiksi postilain muuttamiseksi

H 491/16 (pdf, 0.37 Mt)

22.11.2016

Lausunto ympäristöministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta

H 477/16 (pdf, 0.18 Mt)

9.11.2016

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi maakuntauudistukseksi ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuudistukseksi sekä niihin liittyviksi laeiksi

H 354/16 (pdf, 1.43 Mt)

9.11.2016

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta

H 495/16 (pdf, 0.63 Mt)

1.11.2016

Lausunto ympäristöministeriölle YVA-lainsäädännön uudistamista koskevasta luonnoksesta

H 466/16 (pdf, 0.11 Mt)

27.10.2016

Lausunto oikeusministeriölle työryhmän ehdotuksesta hallituksen esitykseksi ulkomaalaislain 193 §:n muuttamisesta

H 406/16 (pdf, 0.37 Mt)

16.9.2016

Lausunto oikeusministeriölle lunastuslain uudistumistarpeita koskevasta arviomuistiosta

H 340/16 (pdf, 0.06 Mt)

5.9.2016

Lausunto valtiovarainministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta kuntalain muuttamisesta

H 239/16 (pdf, 0.37 Mt)

2.9.2016

Lausunto ympäristöministeriölle Yhden luukun periaatteen toteuttaminen ympäristöasioissa -raportista

H 282/16 (pdf, 0.65 Mt)

15.8.2016

Lausunto oikeusministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi lastensuojelulain 92 §:n muuttamisesta

H 302/16 (pdf, 0.17 Mt)

15.8.2016

Lausunto ympäristöministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

H 256/16 (pdf, 0.18 Mt)

12.8.2016

Lausunto kirkkohallituksessa valmistellusta luonnoksesta esitykseksi kirkolliskokoukselle kirkkolainsäädännön kodifioimiseksi

H 124/16.pdf (pdf, 0.52 Mt)

3.6.2016

Lausunto ympäristöministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä

H 159/16 (pdf, 0.34 Mt)

2.6.2016

Lausunto oikeusministeriölle työryhmän mietinnöstä koskien turvapaikkavalitusten käsittelyä ja hajauttamista eri hallinto-oikeuksiin

H 199/16 (pdf, 0.17 Mt)

16.5.2016

Lausunto ympäristöministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta

H 166/16 (pdf, 0.17 Mt)

27.4.2016

Vastaus oikeusministeriön pyyntöön nimetä edustaja tuomioistuinviraston perustamisen valmistelua varten asetettavaan toimikuntaan

H 150/16 (pdf, 0.17 Mt)

22.4.2016

Lausunto oikeusministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi esitutkintalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

H 143/16 (pdf, 0.06 Mt)

20.4.2016

Lausunto oikeusministeriölle vesilain käyttöoikeussääntelyn uudistamista valmistelleen työryhmän mietinnöstä

H 100/16 (pdf, 0.31 Mt)

5.4.2016

Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle EU:n yhteisen kalastuspolitiikan kansallista täytäntöönpanoa koskevasta luonnoksesta hallituksen esitykseksi

H 119/16 (pdf, 0.13 Mt)

5.4.2016

Lausunto oikeusministeriölle luonnoksesta muutosesitykseksi valtioneuvoston asetukseen oikeusavun palkkioperusteista

H 92/16 (pdf, 0.16 Mt)

5.4.2016

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi valtion virkamieslain muuttamisesta

H 77/16 (pdf, 0.21 Mt)

21.3.2016

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi kotikuntalain ja väestötietojärjestelmästä ja väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain muuttamisesta

H 54/16 (pdf, 0.15 Mt)

7.3.2016

Lausunto ympäristöministeriölle ympäristönsuojelulain uudistamishankkeen kolmannen vaiheen ehdotuksista

H 28/16 (pdf, 0.47 Mt)

7.3.2016

Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle maakaasumarkkinalain uudistamisesta: Lausuntopyyntö maakaasumarkkinalakityöryhmän raportista

H 30/16 (pdf, 0.29 Mt)

27.1.2016

Lausunto valtiovarainministeriölle rahanpesulainsäädännön uudistamistyöryhmän muistiosta

H 378/15 (pdf, 0.26 Mt)

26.1.2016

Lausunto ympäristöministeriölle asetusluonnoksesta vesienhoidon järjestämisestä annetun asetuksen muuttamisesta ja SYKEn esityksestä pohjavesille asetettujen ympäristönlaatunormien muuttamisesta

H 438/15 (pdf, 0.16 Mt)

14.1.2016

Lausunto oikeusministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta.

H 441/15 (pdf, 0.55 Mt)

7.1.2016

Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle Tilintarkastuslain muutokset -työryhmän mietinnöstä

H 389/15 (pdf, 0.21 Mt)

30.11.2015

Lausunto valtiovarainministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain ja kunnallisen virkaehtosopimuslain muuttamisesta

H 360/15 (pdf, 0.17 Mt)

16.11.2015

Lausunto ympäristöministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi luonnonsuojelulain muuttamisesta

H 338/15 (pdf, 0.17 Mt)

16.11.2015

Lausunto oikeusministeriölle hallituksen esitysten laatimisohjeiden (HELO) uudistamisesta

H 266/15 (pdf, 0.16 Mt)

2.11.2015

Lausunto valtiovarainministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

H 343/15 (pdf, 0.1 Mt)

2.11.2015

Lausunto ympäristöministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta ja kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta annetun lain 3 §:n kumoamisesta

H 321/15 (pdf, 0.11 Mt)

15.10.2015

Lausunto ympäristöministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

H 301/15 (pdf, 0.13 Mt)

29.9.2015

Lausunto valtiovarainministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi verotusmenettelyn ja veronkannon uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi

H 232/15 (pdf, 0.73 Mt)

14.9.2015

Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle kilpailuoikeudellisia vahingonkorvauksia koskevan työryhmän mietinnöstä (TEM:n julkaisuja 46/2015)

H 203/15 (pdf, 0.33 Mt)

10.9.2015

Lausunto oikeusministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi tuomioistuinlaiksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi sekä mietinnöstä "Tuomareiden koulutuksen kehittäminen" (Mietintöjä ja lausuntoja 38/2015)

H 185/15 (pdf, 0.56 Mt)

8.9.2015

Esitys valtioneuvostolle lainsäädäntötoimeen ryhtymiseksi ulkomaalaislaissa tarkoitettujen turvapaikkaa ja kansainvälistä suojelua koskevien valituslupahakemusten käsittelystä korkeimmassa hallinto-oikeudessa

H 294/15 (pdf, 0.15 Mt)

8.9.2015

Lausunto oikeusministeriölle Oikeusavun kokonaissuunnitelmasta (OM selvityksiä ja ohjeita 41/2015)

H 235/15 (pdf, 0.11 Mt)

4.9.2015

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain muuttamisesta

H 244/15 (pdf, 0.31 Mt)

24.8.2015

Lausunto ympäristöministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi Eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta

H 233/15 (pdf, 0.32 Mt)

29.6.2015

Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi tilintarkastajan vuosimaksusta ja laadunvalvonnan maksuista

H 178/15 (pdf, 0.15 Mt)

25.6.2015

Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle hankintalainsäädännön kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnöstä

H 148/15 (pdf, 0.96 Mt)

17.6.2015

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle vammaisia henkilöitä koskevan sosiaalihuollon erityislainsäädännön uudistamista selvittäneen työryhmän loppuraportista

H 112/15 (pdf, 0.13 Mt)

2.6.2015

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi mielenterveyslain muuttamisesta

H 111/15 (pdf, 0.23 Mt)

28.4.2015

Lausunto ympäristöministeriölle raportista "Ympäristömenettelyjen sujuvoittaminen ja tehostaminen" - Arvio toteuttamisvaihtoehdoista

H 88/15 (pdf, 0.47 Mt)

22.4.2015

Lausunto ulkoasiainministeriölle valitusoikeudesta korkeimpaan hallinto-oikeuteen viisumin epäämistä, mitätöimistä ja kumoamista koskevissa asioissa

H 84/15 (pdf, 0.16 Mt)

1.4.2015

Lausunto sisäministeriölle ja oikeusministeriölle parlamentaarisen työryhmän raportista "Suomen sisäisen turvallisuuden ja oikeudenhoidon tulevaisuus - pitkän aikavälin tavoitteet"

H 87/15 (pdf, 0.3 Mt)

31.3.2015

Lausunto oikeusministeriölle Ahvenanmaan itsehallinnon kehittämisestä - Ahvenanmaa-komitean 2013 välimietintö (ruotsinkielinen)

H 40/15 (pdf, 0.33 Mt)

17.3.2015

Lausunto oikeusministeriölle tuomioistuinmaksutyöryhmän mietinnöstä "Tuomioistuinmaksulaki"

H 37/15 (pdf, 0.44 Mt)

11.3.2015

Lausunto oikeusministeriölle tuomioistuinten keskushallinnon uudistamista koskevasta selvitysmiesten arviomuistiosta

H 26/15 (pdf, 1.0 Mt)

3.3.2015

Lausunto oikeusministeriölle korkeimpien oikeuksien organisatorista yhdistämistä arvioineen työryhmän mietinnöstä

H 21/15 (pdf, 2.87 Mt)

27.2.2015

Lausunto ympäristöministeriölle luonnoksesta maakuntakaavojen vahvistusmenettelyn vaihtoehtoja koskevasta selvityksestä

H 25/15 (pdf, 0.12 Mt)

20.11.2014

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi toimeentulotuesta annetun lain muuttamiseksi

H 361/14 (pdf, 0.2 Mt)

23.10.2014

Lausunto valtiovarainministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi valtion virkamieslain muuttamisesta ja valtion virkaehtosopimuslain 11 §:n muuttamisesta ja 25 §:n kumoamisesta

H 338/14 (pdf, 0.18 Mt)

9.10.2014

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

H 275/14 (pdf, 0.19 Mt)

22.9.2014

Lausunto ympäristöministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta

H 290/14 (pdf, 0.3 Mt)

19.9.2014

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi mielenterveyslain
17 §:n muuttamisesta

H 269/14 (pdf, 0.24 Mt)

26.8.2014

Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi tilintarkastuslaiksi ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi

H 254/14 (pdf, 0.1 Mt)

26.8.2014

Lausunto valtiovarainministeriölle kuntalain uudistamista koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta

H 171/14 (pdf, 0.33 Mt)

14.8.2014

Lausunto valtiovarainministeriölle työryhmämuistiosta "Arvopaperien säilytysmallien laajentumisen ja yhdentyvien markkinarakenteiden toteuttamisen arviointi sekä arvopaperikeskusasetuksen täytäntöönpanon valmistelu"

H 241/14 (pdf, 0.25 Mt)

14.8.2014

Lausunto sisäministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain ja ulkomaalaislain 52 b ja 52 c §:n muuttamisesta

H 229/14 (pdf, 0.18 Mt)

10.6.2014

Lausunto oikeusministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi hallintolainkäyttölain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

H 151/14 (pdf, 0.7 Mt)

10.6.2014

Lausunto sisäministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

H 182/14 (pdf, 0.15 Mt)

10.6.2014

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle luonnoksista hallituksen esitykseksi sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi sekä laiksi sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista

H 163/14 (pdf, 0.13 Mt)

10.6.2014

Lausunto ympäristöministeriölle ehdotuksesta maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukaisten lupamenettelyiden yhdistämisestä

H 174/14 (pdf, 0.28 Mt)

22.5.2014

Lausunto oikeusministeriölle oikeusministeriön asettaman työryhmän mietinnöstä "Uusi tuomioistuinlaki" (Oikeusministeriön mietintöjä ja lausuntoja 26/2014)

H 145/14 (pdf, 1.61 Mt)

2.5.2014

Lausunto valtiovarainministeriölle Kriisinratkaisutyöryhmän muistiosta Rahoitusmarkkinakriisien tehokas hallinta

H 116/14 (pdf, 0.25 Mt)

23.4.2014

Lausunto oikeusministeriölle luonnoksesta laiksi Suomen ja muiden pohjoismaiden välisestä yhteistoiminnasta rikosasioissa annetun lain (pohjoismainen yhteistoimintalaki) muuttamisesta

H 108/14 (pdf, 0.13 Mt)

17.4.2014

Lausunto oikeusministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi vakuutusoikeuslain muuttamisesta

H 95/14 (pdf, 0.33 Mt)

5.3.2014

Lausunto ympäristöministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta

H 39/14 (pdf, 0.51 Mt)

10.2.2014

Lausunto oikeusministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi eräiden hallintoasioiden muutoksenhakusäännösten tarkistamiseksi

H 516/13 (pdf, 0.35 Mt)

7.2.2014

Lausunto sisäasiainministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain 14 ja 31 §:n sekä ulkomaalaislain muuttamisesta

H 509/13 (pdf, 0.12 Mt)

24.1.2014

Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi uudeksi kalastuslaiksi

H 488/13 (pdf, 0.55 Mt)

23.1.2014

Lausunto oikeusministeriölle saamelaiskäräjälakityöryhmän mietinnöstä

H 442/13 (pdf, 0.3 Mt)

25.11.2013

Lausunto valtiovarainministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi uudeksi laiksi luottolaitostoiminnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laiksi

H 394/13 (pdf, 0.43 Mt)

25.9.2013

Esitys valtioneuvostolle lastensuojelulain muutoksenhakusäännöksen muuttamiseksi

H 337/13 (pdf, 1.32 Mt)

24.9.2013

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle Toimiva lastensuojelu -selvitysryhmän loppuraportista sekä työryhmän esityksestä lastensuojelun laatusuositukseksi

H 254/13 (pdf, 0.35 Mt)

10.9.2013

Lausunto Euroopan ihmisoikeussopimuksen 16. pöytäkirjan osalta

H 311/13 (pdf, 0.21 Mt)

19.6.2013

Lausunto kansallista omaishoidon kehittämisohjelmaa laativan työryhmän väliraportista

H 181/13 (pdf, 0.05 Mt)

19.6.2013

Lausunto oikeudenhoidon uudistamisohjelmasta vuosille 2013-2025

H 158/13 (pdf, 1.38 Mt)

18.6.2013

Lausunto ehdotuksesta maaseutuelinkeinojen valituslautakunnassa käsiteltävien asioiden siirtämisestä hallinto-oikeuksiin

H 213/13 (pdf, 0.1 Mt)

12.6.2013

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi tietoyhteiskuntakaareksi

H 201/13 (pdf, 0.23 Mt)

6.6.2013

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi yhdenvertaisuuslainsäädännön uudistamisesta

H 140/13 (pdf, 0.36 Mt)

21.5.2013

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi maankäyttö- ja rakennuslain tuulivoimaloita koskevien säännösten muuttamisesta

H 167/13 (pdf, 0.22 Mt)

22.4.2013

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle metsälain ja rikoslain 48 a luvun 3 §:n muuttamisesta

H 114/13 (pdf, 0.32 Mt)

26.3.2013

Lausunto tuomioistuinten maksujärjestelmän kehittämisestä

H 117/13 (pdf, 0.06 Mt)

18.3.2013

Lausunto kilpailulain muuttamisesta kilpailuneutraliteettivalvonnan tehostamiseksi

H 67/13 (pdf, 0.13 Mt)

18.3.2013

Lausunto tilintarkastajajärjestelmän uudistamisesta

H 438/12 (pdf, 0.18 Mt)

4.2.2013

Lausunto Tuomioistuinlakityöryhmän väliraportista

H 22/13 (pdf, 0.05 Mt)

22.1.2013

Lausunto Todistelutoimikunnan mietinnöstä "Todistelu yleisissä tuomioistuimissa"

H 31/13 (pdf, 0.39 Mt)

17.1.2013

Selvitys valtioneuvoston oikeuskanslerille ylimpien tuomioistuinten presidentin ja jäsenten virantäyttömenettelystä

H 424/12 (pdf, 0.29 Mt)

17.1.2013

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi ympäristönsuojelulaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

H 404/12 (pdf, 1.57 Mt)

16.11.2012

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle sosiaalihuollon lainsäädännön uudistamistyöryhmän loppuraportista

H 306/12 (pdf, 1.13 Mt)

26.9.2012

Lausunto oikeusministeriölle työryhmän mietinnöstä "Kantelutyöryhmän loppuraportti"

H 293/12 (pdf, 2.91 Mt)

27.4.2011

Lausunto oikeusministeriölle prosessityöryhmän mietinnöstä, joka koskee oikeudenkäyntiä hallintoasioissa

H 68/11 (pdf, 23.11 Mt)
 
Julkaistu 10.10.2013  Päivitetty 11.9.2018
Sivun alkuun |