Lausuntoja

2019

4.10.2019

Lausunto ympäristöministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi ympäristöministeriön hallinnonalan eräiden muutoksenhakua koskevien säännösten muuttamisesta

H 469/19

2.10.2019

Lausunto ympäristöministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi ympäristöministeriön hallinnonalan eräiden julkisia kuulutuksia koskevien säännösten muuttamisesta

H 467/19

19.9.2019

Lausunto sisäministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi eräiden sisäministeriön poliisin hallinnonalan erityislaeissa olevien viittausten poistamisesta tai muuttamisesta viittauksiksi lakiin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa

H 440/19

17.9.2019

Lausunto oikeusministeriölle ylimpien laillisuusvalvojien tehtävien jakoa koskevasta työryhmän mietinnöstä

H 305/19

30.8.2019

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi lastensuojelulain muuttamisesta ja laiksi lastensuojelulain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

H 339/19 (pdf, 2.84 Mt)

30.8.2019

Lausunto valtiovarainministeriölle luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi asiakirjojen turvallisuusluokittelusta valtionhallinnossa

H 292/19 (pdf, 1.22 Mt)

30.8.2019

Lausunto valtiovarainministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kuntalain 142 ja 144 §:n muuttamisesta

H 271/19 (pdf, 0.27 Mt)

30.8.2019

Lausunto ympäristöministeriölle kotieläintalouden ympäristönsuojeluohjeesta

H 338/19 (pdf, 0.33 Mt)

16.8.2019

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle hallituksen esityksestä terveydenhuoltolain muuttamisesta; lääketieteellisten asiantuntijalausuntojen antaminen

H 337/19 (pdf, 0.28 Mt)

16.8.2019

Lausunto valtiovarainministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi eräiden VM:n hallinnonalan erityislaeissa olevien viittausten poistamisesta tai muuttamisesta viittauksiksi lakiin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa

H 358/19 (pdf, 0.33 Mt)

15.8.2019

Lausunto ympäristöministeriölle loppuraporteista "Vesienhoidon ympäristötavoitteista poikkeaminen – perusteet ja menettelyt" ja "Vesienhoidon ympäristötavoitteiden toteuttaminen: Ympäristöllisten lupien muutettavuutta koskevan lainsäädännön kehittäminen ja sen valtiosääntöoikeudelliset perusteet"

H 259/19 ja H 260/19 (pdf, 2.19 Mt)

20.6.2019

Lausunto valtiovarainministeriölle hallituksen esityksen luonnoksesta laeiksi hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista annetun lain sekä julkisen hallinnon yhteispalveluista annetun lain muuttamisesta

H 230/19 (pdf, 2.12 Mt)

7.6.2019

Lausunto sisäministeriölle hallituksen esityksen luonnoksesta eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

H 231/19 (pdf, 1.84 Mt)

10.5.2019

Lausunto oikeusministeriölle lunastuslakityöryhmän mietinnöstä "Lunastuslainsäädännön korvausperusteiden tarkistaminen"

H 149/19 (pdf, 1.16 Mt)

14.2.2019

Lausunto oikeusministeriölle kalatalousvelvoitteen määrääminen vesitalousluvan haltijalle -arviomuistiosta

H 26/19 (pdf, 2.12 Mt)

2018

26.9.2018

Lausunto valtiovarainministeriölle luonnoksesta tiedonhallintalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

H 453/48 (pdf, 4.17 Mt)

20.9.2018

Lausunto valtiovarainministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle kansainvälisten veroriitojen ratkaisumenettelyihin liittyviksi laeiksi

H 457/18 (pdf, 2.66 Mt)

11.9.2018

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuista

H 384/18 (pdf, 3.53 Mt)

20.8.2018

Lausunto valtiovarainministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle Digi- ja väestötietovirastoa koskevaksi lainsäädännöksi sekä laeiksi eräiden rekisterihallintoa koskevien lakien muuttamisesta

H 329/18 (pdf, 2.86 Mt)

14.8.2018

Lausunto oikeusministeriölle oikeusapudirektiivin kansallista täytäntöönpanoa koskevasta arviomuistiosta

H 303/18 (pdf, 1.01 Mt)

14.8.2018

Lausunto ympäristöministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain muuttamisesta

H 374/18 (pdf, 0.94 Mt)

14.8.2018

Lausunto valtiovarainministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista sekä julkisen hallinnon yhteispalveluista annetun lain muuttamisesta

H 380/18 (pdf, 1.44 Mt)

14.8.2018

Lausunto ympäristöministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi ympäristönsuojelulain ja vesilain muuttamisesta (sähköinen käsittely)

H 382/18 (pdf, 1.29 Mt)

14.8.2018

Lausunto puolustusministeriölle työryhmän mietinnöstä "Kansallinen turvallisuus alueiden käytössä ja kiinteän omaisuuden siirroissa"

H 385/18 (pdf, 0.94 Mt)

6.8.2018

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kansalaisuuslain muuttamisesta

H 376/18 (pdf, 0.57 Mt)

27.7.2018

Lausunto saamelaiskäräjälakitoimikunnan esityksestä saamelaiskäräjälain muuttamiseksi

H 366/18 (pdf, 1.3 Mt)

6.7.2018

Lausunto Kansallisarkistolle massadigitoinnin viranomaisohjeistuksesta

H 362/18 (pdf, 2.58 Mt)

26.6.2018

Lausunto valtiovarainministeriölle Virasto 2020-luvulla kehittämistyön organisoinnista

H 369/18 (pdf, 0.07 Mt)

5.6.2018

Lausunto sisäministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi henkilötietojen käsittelystä maahanmuuttohallinnossa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

H 287/18 (pdf, 0.07 Mt)

5.6.2018

Lausunto oikeusministeriölle tuomioistuinviraston perustamisesta

H 294/18 (pdf, 0.19 Mt)

23.5.2018

Lausunto oikeusministeriölle ehdotuksesta konkurssilain tarkistamiseksi

H 241/18 (pdf, 0.42 Mt)

22.5.2018

Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle tavaramerkkilain kokonaisuudistusta valmistelleen työryhmän mietinnöstä

H 163/18 (pdf, 0.5 Mt)

8.5.2018

Lausunto oikeusministeriölle luvan saaneita oikeudenkäyntiavustajia koskevan lain muutostarpeista

H 176/18 (pdf, 0.27 Mt)

7.5.2018

Lausunto oikeusministeriölle suunnitelmasta digitalisaatiohankkeiden uudeksi ohjausmalliksi

H 267/18 (pdf, 0.09 Mt)

9.4.2018

Lausunto eduskunnan hallintovaliokunnalle hallituksen esityksestä EU:n yleistä tietosuoja-asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi

H 179/18 (pdf, 0.03 Mt)

29.3.2018

Lausunto oikeusministeriölle hallinnonalan tulevaisuuskatsauksen valmisteluun liittyen

H 146/18 (pdf, 0.23 Mt)

27.3.2018

Lausunto sisäministeriön rajavartio-osastolle luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain 10 ja 26 §:n muuttamisesta

H 148/18 (pdf, 0.2 Mt)

27.3.2018

Lausunto puolustusministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi puolustusvoimista annetun lain 37 §:n ja Maanpuolustuskorkeakoulusta annetun lain 16 §:n muuttamisesta

H 130/18 (pdf, 0.14 Mt)

27.3.2018

Lausunto oikeusministeriölle turvallisuusselvitysten laatimisesta tuomioistuimissa

H 87/18 (pdf, 0.21 Mt)

13.3.2018

Lausunto ympäristöministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta, laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

H 80/18 (pdf, 0.26 Mt)

1.3.2018

Lausunto oikeusministeriölle hallituksen esityksen luonnoksesta esitykseksi julkisista kuulutuksista annetun lain kumoamiseksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

H 88/18 (pdf, 0.42 Mt)

1.3.2018

Lausunto oikeusministeriölle oikeushallinnon valtakunnallisesta tietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta

H 84/18 (pdf, 0.16 Mt)

1.3.2018

Lausunto valtiovarainministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi digitaalisten palvelujen tarjoamisesta sekä sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain eräiden säännösten kumoamisesta

H 47/18 (pdf, 0.4 Mt)

14.2.2018

Esitys valtioneuvostolle lainsäädäntötoimeen ryhtymisestä oikeudenkäyntimaksuja koskevaan lainsäädäntöön liittyen

H 98/18 (pdf, 0.31 Mt)

16.1.2018

Lausunto oikeusministeriön HAIPA-hanketoimistolle HAIPA:n tiedonhallintasuunnitelman julkisuusmerkintöjä koskevasta lausuntopyynnöstä

H 644/17 (pdf, 0.32 Mt)

10.1.2018

Lausunto oikeusministeriölle oikeusministeriön työryhmän muistioluonnoksesta "Rangaistusluonteisia hallinnollisia seuraamuksia koskevan sääntelyn kehittäminen"

H 579/17 (pdf, 0.14 Mt)

3.1.2018

Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi eläinten hyvinvoinnista ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

H 2/18 (pdf, 0.14 Mt)

2017

19.12.2017

Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle liikesalaisuuden yhdenmukaistamista koskevan lausuntopyynnön johdosta

H 583/17 (pdf, 0.18 Mt)

13.12.2017

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa

H 567/17 (pdf, 0.72 Mt)

23.11.2017

Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle liikesalaisuusdirektiivin kansallista täytäntöönpanoa valmistelleen työryhmän mietintöön sisältyvästä luonnoksesta hallituksen esitykseksi liikesalaisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

H 537/17 (pdf, 0.16 Mt)

22.11.2017

Lausunto Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle tietosuojaa koskevasta lakiehdotuksesta (ruotsinkielinen)

H 536/17 (pdf, 0.06 Mt)

21.11.2017

Lausunto oikeusministeriölle työryhmän ehdotuksesta hallituksen esitykseksi laiksi henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä

H 571/17 (pdf, 0.1 Mt)

25.10.2017

Lausunto valtiovarainministeriölle julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittäneen työryhmän raportista

H 511/17 (pdf, 0.21 Mt)

10.10.2017

Lausunto ympäristöministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta

H 464/17 (pdf, 0.41 Mt)

26.9.2017

Lausunto valtiovarainministeriölle työryhmän raportista: Ensisijaisesti sähköisesti tarjottavien palvelujen tiekartta – lainmuutostarpeiden arviointi

H 449/17 (pdf, 0.28 Mt)

5.9.2017

Lausunto oikeusministeriölle yleisen tietosuoja-asetuksen täytäntöönpanotyöryhmän (TATTI) mietinnöstä ja työryhmän ehdotuksesta hallituksen esitykseksi uudeksi tietosuojalaiksi

H 376/17 (pdf, 0.14 Mt)

4.9.2017

Lausunto sisäministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

H 390/17 (pdf, 0.42 Mt)

29.8.2017

Lausunto oikeusministeriölle tuomioistuinten yhteisestä tehtäväluokitusluonnoksesta

H 346/17 (pdf, 0.25 Mt)

21.8.2017

Lausunto oikeusministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

H 232/17 (pdf, 4.13 Mt)

15.8.2017

Lausunto ympäristöministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi jätelain muuttamisesta

H 359/17 (pdf, 0.16 Mt)

30.6.2017

Lausunto oikeusministeriölle tuomioistuinviraston perustamista koskevasta toimikunnan mietinnöstä

H 242/17 (pdf, 0.52 Mt)

26.6.2017

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi vammaisuuden perusteella järjestettävistä erityispalveluista sekä sosiaalihuoltolain muuttamisesta

H 284/17 (pdf, 0.14 Mt)

15.6.2017

Lausunto puolustusministeriölle, sisäministeriölle ja oikeusministeriölle sotilastiedustelua, siviilitiedustelua ja tiedustelutoiminnan valvontaa koskevista työryhmämietinnöistä

H 239/17, H 247/17 ja H 241/17 (pdf, 0.42 Mt)

13.6.2017

Lausunto valtiovarainministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

H 245/17 (pdf, 0.53 Mt)

18.5.2017

Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle kilpailulain uudistamista koskevasta työryhmän mietinnöstä

H 165/17 (pdf, 0.39 Mt)

18.5.2017

Lausunto valtiovarainministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi sijoituspalvelulain muuttamisesta, laiksi kaupankäynnistä rahoitusvälineillä ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

H 254/17 (pdf, 0.18 Mt)

18.5.2017

Lausunto ympäristöministeriölle selvityksistä naapuruusoikeudellisen luvantarveperusteen soveltamisesta ympäristölupamenettelyssä sekä ampumaratojen luvanvaraisuuden keventämismahdollisuuksista

H 234/17 (pdf, 0.23 Mt)

6.4.2017

Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

H 103/17 (pdf, 0.22 Mt)

4.4.2017

Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta maakaasumarkkinoita koskeviksi laeiksi

H 161/17 (pdf, 0.11 Mt)

29.3.2017

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi jätelain ja ympäristönsuojelulain muuttamisesta

H 129/17 (pdf, 0.2 Mt)

22.3.2017

Lausunto luonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslainsäädännöksi

H 66/17 (pdf, 1.06 Mt)

20.3.2017

Lausunto ympäristöministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi eräiden ympäristölakien muutoksenhaun tarkistamisesta

H 153/17 (pdf, 0.28 Mt)

20.3.2017

Lausunto oikeusministeriölle tuomioistuinten hallintohenkilöstön toimenkuvien kehittämistä arvioineen työryhmän arviomuistiosta

H 92/17 (pdf, 0.25 Mt)

10.3.2017

Lausunto oikeusministeriölle syyttömyysolettamadirektiivin (EU) 2016/343 täytäntöönpanoa koskevasta oikeusministeriön arviomuistiosta

H 56/17 (pdf, 0.32 Mt)

7.3.2017

Lausunto ympäristöministeriölle luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta annetun asetuksen muuttamisesta (YM5/400/2017)

H 128/17 (pdf, 0.19 Mt)

23.2.2017

Lausunto valtiovarainministeriölle Avoimen hallinnon III toimintasuunnitelmasta

H 74/17 (pdf, 0.09 Mt)

17.2.2017

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä ja eräiksi siihen liittyviksi muiksi laeiksi

H 49/17 (pdf, 0.05 Mt)

3.2.2017

Lausunto oikeusministeriölle sakkomenettelyn laajentamista koskevan työryhmän mietinnöstä

H 593/17 (pdf, 0.32 Mt)

23.1.2017

Lausunto valtiovarainministeriölle nimityspäätöksiä koskevan valituskiellon kumoamista selvittäneen työryhmän muistiosta

H 553/16 (pdf, 0.44 Mt)

9.1.2017

Lausunto ympäristöministeriölle luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla

H 586/16 (pdf, 0.06 Mt)

2016

5.12.2016

Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle hallituksen esitykseksi luonnoksesta laiksi postilain muuttamiseksi

H 491/16 (pdf, 0.37 Mt)

22.11.2016

Lausunto ympäristöministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta

H 477/16 (pdf, 0.18 Mt)

9.11.2016

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi maakuntauudistukseksi ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuudistukseksi sekä niihin liittyviksi laeiksi

H 354/16 (pdf, 1.43 Mt)

9.11.2016

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta

H 495/16 (pdf, 0.63 Mt)

1.11.2016

Lausunto ympäristöministeriölle YVA-lainsäädännön uudistamista koskevasta luonnoksesta

H 466/16 (pdf, 0.11 Mt)

27.10.2016

Lausunto oikeusministeriölle työryhmän ehdotuksesta hallituksen esitykseksi ulkomaalaislain 193 §:n muuttamisesta

H 406/16 (pdf, 0.37 Mt)

16.9.2016

Lausunto oikeusministeriölle lunastuslain uudistumistarpeita koskevasta arviomuistiosta

H 340/16 (pdf, 0.06 Mt)

5.9.2016

Lausunto valtiovarainministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta kuntalain muuttamisesta

H 239/16 (pdf, 0.37 Mt)

2.9.2016

Lausunto ympäristöministeriölle Yhden luukun periaatteen toteuttaminen ympäristöasioissa -raportista

H 282/16 (pdf, 0.65 Mt)

15.8.2016

Lausunto oikeusministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi lastensuojelulain 92 §:n muuttamisesta

H 302/16 (pdf, 0.17 Mt)

15.8.2016

Lausunto ympäristöministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

H 256/16 (pdf, 0.18 Mt)

12.8.2016

Lausunto kirkkohallituksessa valmistellusta luonnoksesta esitykseksi kirkolliskokoukselle kirkkolainsäädännön kodifioimiseksi

H 124/16.pdf (pdf, 0.52 Mt)

3.6.2016

Lausunto ympäristöministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä

H 159/16 (pdf, 0.34 Mt)

2.6.2016

Lausunto oikeusministeriölle työryhmän mietinnöstä koskien turvapaikkavalitusten käsittelyä ja hajauttamista eri hallinto-oikeuksiin

H 199/16 (pdf, 0.17 Mt)

16.5.2016

Lausunto ympäristöministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta

H 166/16 (pdf, 0.17 Mt)

27.4.2016

Vastaus oikeusministeriön pyyntöön nimetä edustaja tuomioistuinviraston perustamisen valmistelua varten asetettavaan toimikuntaan

H 150/16 (pdf, 0.17 Mt)

22.4.2016

Lausunto oikeusministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi esitutkintalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

H 143/16 (pdf, 0.06 Mt)

20.4.2016

Lausunto oikeusministeriölle vesilain käyttöoikeussääntelyn uudistamista valmistelleen työryhmän mietinnöstä

H 100/16 (pdf, 0.31 Mt)

5.4.2016

Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle EU:n yhteisen kalastuspolitiikan kansallista täytäntöönpanoa koskevasta luonnoksesta hallituksen esitykseksi

H 119/16 (pdf, 0.13 Mt)

5.4.2016

Lausunto oikeusministeriölle luonnoksesta muutosesitykseksi valtioneuvoston asetukseen oikeusavun palkkioperusteista

H 92/16 (pdf, 0.16 Mt)

5.4.2016

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi valtion virkamieslain muuttamisesta

H 77/16 (pdf, 0.21 Mt)

21.3.2016

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi kotikuntalain ja väestötietojärjestelmästä ja väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain muuttamisesta

H 54/16 (pdf, 0.15 Mt)

7.3.2016

Lausunto ympäristöministeriölle ympäristönsuojelulain uudistamishankkeen kolmannen vaiheen ehdotuksista

H 28/16 (pdf, 0.47 Mt)

7.3.2016

Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle maakaasumarkkinalain uudistamisesta: Lausuntopyyntö maakaasumarkkinalakityöryhmän raportista

H 30/16 (pdf, 0.29 Mt)

27.1.2016

Lausunto valtiovarainministeriölle rahanpesulainsäädännön uudistamistyöryhmän muistiosta

H 378/15 (pdf, 0.26 Mt)

26.1.2016

Lausunto ympäristöministeriölle asetusluonnoksesta vesienhoidon järjestämisestä annetun asetuksen muuttamisesta ja SYKEn esityksestä pohjavesille asetettujen ympäristönlaatunormien muuttamisesta

H 438/15 (pdf, 0.16 Mt)

14.1.2016

Lausunto oikeusministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta.

H 441/15 (pdf, 0.55 Mt)

7.1.2016

Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle Tilintarkastuslain muutokset -työryhmän mietinnöstä

H 389/15 (pdf, 0.21 Mt)

Linkki vuonna 2015 julkaistuihin lausuntoihin

Linkki vuonna 2014 julkaistuihin lausuntoihin

Linkki vuonna 2013 julkaistuihin lausuntoihin

Linkki vuonna 2012 julkaistuihin lausuntoihin

Linkki vuonna 2011 julkaistuihin lausuntoihin

 
Julkaistu 10.10.2013  Päivitetty 7.10.2019
Sivun alkuun |