2014

20.11.2014

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi toimeentulotuesta annetun lain muuttamiseksi

H 361/14 (pdf, 0.2 Mt)

23.10.2014

Lausunto valtiovarainministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi valtion virkamieslain muuttamisesta ja valtion virkaehtosopimuslain 11 §:n muuttamisesta ja 25 §:n kumoamisesta

H 338/14 (pdf, 0.18 Mt)

9.10.2014

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

H 275/14 (pdf, 0.19 Mt)

22.9.2014

Lausunto ympäristöministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta

H 290/14 (pdf, 0.3 Mt)

19.9.2014

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi mielenterveyslain 17 §:n muuttamisesta

H 269/14 (pdf, 0.24 Mt)

26.8.2014

Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi tilintarkastuslaiksi ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi

H 254/14 (pdf, 0.1 Mt)

26.8.2014

Lausunto valtiovarainministeriölle kuntalain uudistamista koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta

H 171/14 (pdf, 0.33 Mt)

14.8.2014

Lausunto valtiovarainministeriölle työryhmämuistiosta "Arvopaperien säilytysmallien laajentumisen ja yhdentyvien markkinarakenteiden toteuttamisen arviointi sekä arvopaperikeskusasetuksen täytäntöönpanon valmistelu"

H 241/14 (pdf, 0.25 Mt)

14.8.2014

Lausunto sisäministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain ja ulkomaalaislain 52 b ja 52 c §:n muuttamisesta

H 229/14 (pdf, 0.18 Mt)

10.6.2014

Lausunto oikeusministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi hallintolainkäyttölain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

H 151/14 (pdf, 0.7 Mt)

10.6.2014

Lausunto sisäministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

H 182/14 (pdf, 0.15 Mt)

10.6.2014

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle luonnoksista hallituksen esitykseksi sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi sekä laiksi sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista

H 163/14 (pdf, 0.13 Mt)

10.6.2014

Lausunto ympäristöministeriölle ehdotuksesta maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukaisten lupamenettelyiden yhdistämisestä

H 174/14 (pdf, 0.28 Mt)

22.5.2014

Lausunto oikeusministeriölle oikeusministeriön asettaman työryhmän mietinnöstä "Uusi tuomioistuinlaki" (Oikeusministeriön mietintöjä ja lausuntoja 26/2014)

H 145/14 (pdf, 1.61 Mt)

2.5.2014

Lausunto valtiovarainministeriölle Kriisinratkaisutyöryhmän muistiosta Rahoitusmarkkinakriisien tehokas hallinta

H 116/14 (pdf, 0.25 Mt)

23.4.2014

Lausunto oikeusministeriölle luonnoksesta laiksi Suomen ja muiden pohjoismaiden välisestä yhteistoiminnasta rikosasioissa annetun lain (pohjoismainen yhteistoimintalaki) muuttamisesta

H 108/14 (pdf, 0.13 Mt)

17.4.2014

Lausunto oikeusministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi vakuutusoikeuslain muuttamisesta

H 95/14 (pdf, 0.33 Mt)

5.3.2014

Lausunto ympäristöministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta

H 39/14 (pdf, 0.51 Mt)

10.2.2014

Lausunto oikeusministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi eräiden hallintoasioiden muutoksenhakusäännösten tarkistamiseksi

H 516/13 (pdf, 0.35 Mt)

7.2.2014

Lausunto sisäasiainministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain 14 ja 31 §:n sekä ulkomaalaislain muuttamisesta

H 509/13 (pdf, 0.12 Mt)

24.1.2014

Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi uudeksi kalastuslaiksi

H 488/13 (pdf, 0.55 Mt)

23.1.2014

Lausunto oikeusministeriölle saamelaiskäräjälakityöryhmän mietinnöstä

H 442/13 (pdf, 0.3 Mt)
 
Julkaistu 31.12.2014