2015

30.11.2015

Lausunto valtiovarainministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain ja kunnallisen virkaehtosopimuslain muuttamisesta

H 360/15 (pdf, 0.17 Mt)

16.11.2015

Lausunto ympäristöministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi luonnonsuojelulain muuttamisesta

H 338/15 (pdf, 0.17 Mt)

16.11.2015

Lausunto oikeusministeriölle hallituksen esitysten laatimisohjeiden (HELO) uudistamisesta

H 266/15 (pdf, 0.16 Mt)

2.11.2015

Lausunto valtiovarainministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

H 343/15 (pdf, 0.1 Mt)

2.11.2015

Lausunto ympäristöministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta ja kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta annetun lain 3 §:n kumoamisesta

H 321/15 (pdf, 0.11 Mt)

15.10.2015

Lausunto ympäristöministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

H 301/15 (pdf, 0.13 Mt)

29.9.2015

Lausunto valtiovarainministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi verotusmenettelyn ja veronkannon uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi

H 232/15 (pdf, 0.73 Mt)

14.9.2015

Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle kilpailuoikeudellisia vahingonkorvauksia koskevan työryhmän mietinnöstä (TEM:n julkaisuja 46/2015)

H 203/15 (pdf, 0.33 Mt)

10.9.2015

Lausunto oikeusministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi tuomioistuinlaiksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi sekä mietinnöstä "Tuomareiden koulutuksen kehittäminen" (Mietintöjä ja lausuntoja 38/2015)

H 185/15 (pdf, 0.56 Mt)

8.9.2015

Esitys valtioneuvostolle lainsäädäntötoimeen ryhtymiseksi ulkomaalaislaissa tarkoitettujen turvapaikkaa ja kansainvälistä suojelua koskevien valituslupahakemusten käsittelystä korkeimmassa hallinto-oikeudessa

H 294/15 (pdf, 0.15 Mt)

8.9.2015

Lausunto oikeusministeriölle Oikeusavun kokonaissuunnitelmasta (OM selvityksiä ja ohjeita 41/2015)

H 235/15 (pdf, 0.11 Mt)

4.9.2015

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain muuttamisesta

H 244/15 (pdf, 0.31 Mt)

24.8.2015

Lausunto ympäristöministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi Eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta

H 233/15 (pdf, 0.32 Mt)

29.6.2015

Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi tilintarkastajan vuosimaksusta ja laadunvalvonnan maksuista

H 178/15 (pdf, 0.15 Mt)

25.6.2015

Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle hankintalainsäädännön kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnöstä

H 148/15 (pdf, 0.96 Mt)

17.6.2015

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle vammaisia henkilöitä koskevan sosiaalihuollon erityislainsäädännön uudistamista selvittäneen työryhmän loppuraportista

H 112/15 (pdf, 0.13 Mt)

2.6.2015

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi mielenterveyslain muuttamisesta

H 111/15 (pdf, 0.23 Mt)

28.4.2015

Lausunto ympäristöministeriölle raportista "Ympäristömenettelyjen sujuvoittaminen ja tehostaminen" - Arvio toteuttamisvaihtoehdoista

H 88/15 (pdf, 0.47 Mt)

22.4.2015

Lausunto ulkoasiainministeriölle valitusoikeudesta korkeimpaan hallinto-oikeuteen viisumin epäämistä, mitätöimistä ja kumoamista koskevissa asioissa

H 84/15 (pdf, 0.16 Mt)

1.4.2015

Lausunto sisäministeriölle ja oikeusministeriölle parlamentaarisen työryhmän raportista "Suomen sisäisen turvallisuuden ja oikeudenhoidon tulevaisuus - pitkän aikavälin tavoitteet"

H 87/15 (pdf, 0.3 Mt)

31.3.2015

Lausunto oikeusministeriölle Ahvenanmaan itsehallinnon kehittämisestä - Ahvenanmaa-komitean 2013 välimietintö (ruotsinkielinen)

H 40/15 (pdf, 0.33 Mt)

17.3.2015

Lausunto oikeusministeriölle tuomioistuinmaksutyöryhmän mietinnöstä "Tuomioistuinmaksulaki"

H 37/15 (pdf, 0.44 Mt)

11.3.2015

Lausunto oikeusministeriölle tuomioistuinten keskushallinnon uudistamista koskevasta selvitysmiesten arviomuistiosta

H 26/15 (pdf, 1.0 Mt)

3.3.2015

Lausunto oikeusministeriölle korkeimpien oikeuksien organisatorista yhdistämistä arvioineen työryhmän mietinnöstä

H 21/15 (pdf, 2.87 Mt)

27.2.2015

Lausunto ympäristöministeriölle luonnoksesta maakuntakaavojen vahvistusmenettelyn vaihtoehtoja koskevasta selvityksestä

H 25/15 (pdf, 0.12 Mt)
 
Julkaistu 2.10.2018