Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle sähköisen viestinnän palveluista annetun lain uudistamisesta

14.1.2020 diaarinumero H 21/20

Liikenne- ja viestintäministeriölle

LVM:n lausuntopyyntö VN/9020/2019

Korkein hallinto-oikeus on kansliaistunnossaan 13.1.2020 päättänyt omasta aloitteestaan antaa lausunnon ehdotuksesta sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamiseksi. Luonnoksessa hallituksen esitykseksi ehdotetaan muutoksia lain muutoksenhakusäännöksiin. Muutoksenhaun järjestämistä koskevat säännökset vaikuttavat suoraan korkeimman hallinto-oikeuden toimintaan, ja korkein hallinto-oikeus pitää tarpeellisena saada lausua niitä koskevista muutosehdotuksista.

Korkein hallinto-oikeus esittää lausuntonaan seuraavan:

Sähköisen viestinnän palveluista annettua lakia uudistettaessa tulisi muuttaa myös muutoksenhakua korkeimpaan hallinto-oikeuteen koskevaa lain 345 §:n 2 momenttia. Muutoksenhaku mainitussa momentissa tarkoitetuista Liikenne- ja viestintäviraston päätöksistä tulisi ohjata ensi asteena markkinaoikeuteen ja valittamisen markkinaoikeuden päätöksistä korkeimpaan hallinto-oikeuteen tulisi edellyttää valitusluvan myöntämistä. Ainoastaan valtioneuvoston mainitun lain nojalla tekemistä päätöksistä valitettaisiin suoraan korkeimpaan hallinto-oikeuteen lain 345 §:n 2 momentin 1 kohdassa säädetyllä tavalla.

Korkeimman hallinto-oikeuden esityksen mukaan markkinaoikeuteen valitettaisiin

- Liikenne- ja viestintäviraston päätöksestä, joka koskee huomattavan markkinavoiman yritykseksi määräämistä ja tällaiselle yritykselle asetettavia velvollisuuksia, muun kuin huomattavan markkinavoiman aseman perusteella asetettavia velvollisuuksia tai näiden päätösten noudattamisen valvontaa (345 §:n 2 momentin 2 kohta),

- yleispalveluyrityksen nimeämistä koskevasta Liikenne- ja viestintäviraston päätöksestä (345 §:n 2 momentin 3 kohta) ja

- Liikenne- ja viestintäviraston päätöksestä, joka koskee yritysten välisten riita-asioiden ratkaisemista EU:n verkkovierailuasetuksen valvonnasta (345 §:n 2 momentin 4 kohta).

Korkeimman hallinto-oikeuden esityksen mukaan valittaminen korkeimpaan hallinto-oikeuteen edellyttäisi valituslupaa

- markkinaoikeuden edellä mainituissa asioissa antamasta päätöksestä ja

- sähköisen viestinnän palveluista annetun lain nojalla annetusta muusta markkinaoikeuden päätöksestä, josta valitustie on korkeimpaan hallinto-oikeuteen (345 §:n 2 momentin 5 kohta).

Markkinaoikeuteen siirtyisivät viestintämarkkina-asiat, jotka ovat luonteeltaan samankaltaisia kuin kilpailulain ja sähkömarkkinalainsäädännön nojalla markkinaoikeudessa ensimmäisenä asteena käsiteltävät asiat. Viestintämarkkina-asioiden käsittelyyn markkinaoikeudessa saataisiin tarvittavaa erityisasiantuntemusta markkinaoikeuden asiantuntijajäsenten avulla. Markkinaoikeudessa käsiteltäviksi nykyisen sähköisen viestinnän palveluista annetun lain nojalla kuuluvat myös muun ohella seuraamusmaksun määräämistä koskevat asiat (lain 333 ja 334 §). Viestintämarkkina-asioiden ohjaaminen markkinaoikeudessa ensimmäisenä asteena käsiteltäviksi liittyisi siten luontevasti markkinaoikeudessa käsiteltävien asioiden kokonaisuuteen sen toimiessa kilpailuasioiden erityistuomioistuimena.

Markkinaoikeuden päätöksiä viestintämarkkina-asioissa koskeva valituslupajärjestelmä korkeimpaan hallinto-oikeuteen mahdollistaisi sen, että korkein hallinto-oikeus voi käsitellä mainitut asiat tehokkaammin ja nopeammin. Valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen ei estä päätöksen täytäntöönpanoa valitusluvanvaraisessa asiassa. Korkeimmalla hallinto-oikeudella olisi kuitenkin mahdollisuus kieltää täytäntöönpano.

Hallintotuomioistuinten järjestelmää on kehitetty niin, että muutoksenhaku viranomaisten päätöksistä on pääsääntöisesti ohjattu ensi asteena alueellisiin hallinto-oikeuksiin tai erityisiin hallintotuomioistuimiin ja muutoksenhaku korkeimpaan hallinto-oikeuteen pääsääntöisesti edellyttää valitusluvan myöntämistä. Muun muassa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetussa laissa on otettu käyttöön valituslupajärjestelmä valitettaessa markkinaoikeuden päätöksistä korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Valituslupajärjestelmän laajentaminen merkitsee, että korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisutoiminnassa korostuu korkeimman hallinto-oikeuden tehtävä ennakkopäätösten antajana. Tähän nähden tuomioistuinjärjestelmän kannalta ei ole perusteltua, että korkein hallinto-oikeus käsittelee ensimmäisenä oikeusasteena tosiseikoiltaan laajoja ja monimutkaisia viestintämarkkina-asioita ja toimittaa niissä suullisia käsittelyjä asioiden selvittämiseksi.

Sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muutoksenhakujärjestelmä tulisi muuttaa vastaamaan hallintolainkäytössä toteutunutta kehityslinjaa, jonka mukaisesti Liikenne- ja viestintäviraston viestintämarkkina-asioissa tekemiä päätöksiä koskevat muutoksenhaut tulisi käsitellä ensi asteena markkinaoikeudessa ja valittamisen korkeimpaan hallinto-oikeuteen tulisi olla valitusluvanvaraista. Viestintämarkkina-asioiden muutoksenhaun osalta ei ole perusteita, jotka edellyttäisivät oikeusastejärjestyksestä poikkeamista. Mahdollisuus valittaa suoraan markkinaoikeuteen ja hakea valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta toteuttavat teledirektiivissä ja unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä edellytetyn tehokkaan ja asiantuntevan muutoksenhakujärjestelmän sekä asioiden kiireellisen käsittelyn.

Hallituksen esitystä koskevassa luonnoksessa ehdotetaan muutettavaksi muutoksenhakua korkeimpaan hallinto-oikeuteen koskevaa 345 §:n 1 momenttia, joka koskee valittamista hallinto-oikeuden päätöksistä. Momentissa luetelluissa asioissa annetuista hallinto-oikeuden päätöksistä valittaminen edellyttäisi ehdotuksen mukaan valitusluvan myöntämistä. Korkein hallinto-oikeus kannattaa tätä muutosta.

Ehdotettuun momenttiin ei kuitenkaan sisälly voimassa olevan lain 345 §:n 1 momentin viimeistä virkettä vastaavaa säännöstä hallinto-oikeuden muista kuin samassa momentissa luetelluista päätöksistä valittamisesta ja niiden valitusluvanvaraisuudesta. Ehdotetun säännöksen yksityiskohtaisissa perusteluissa ei ole erikseen perusteltu momentin muutosta tältä osin.

Jatkovalmistelussa on korkeimman hallinto-oikeuden näkemyksen mukaan täsmennettävä, mistä päätöksistä haetaan muutosta valittamalla hallinto-oikeudelta ja mistä päätöksistä markkinaoikeudelta ja miten jatkomuutoksenhaku korkeimpaan hallinto-oikeuteen järjestetään.

Lausunnon on valmistellut oikeusneuvos Anne Nenonen.

Presidentti Kari Kuusiniemi

Kansliapäällikkö Emil Waris

 
Julkaistu 15.1.2020