Lausunto ympäristöministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi ympäristöministeriön hallinnonalan eräiden muutoksenhakua koskevien säännösten muuttamisesta

2.10.2019 diaarinumero H 467/19

Ympäristöministeriölle

YM:n lausuntopyyntö diaarinro vn/3808/2019

Ympäristöministeriö on pyytänyt korkeimmalta hallinto-oikeudelta lausuntoa hallituksen esityksestä laeiksi ympäristöministeriön hallinnonalan eräiden julkisia kuulutuksia koskevien säännösten muuttamisesta.

Korkein hallinto-oikeus toteaa lausuntonaan seuraavaa:

Esitys koskee eräitä ympäristöministeriön hallinnonalaan kuuluvia lakeja. Esityksessä ehdotetaan, että näihin lakeihin sisältyvät julkisia kuulutuksia koskevat säännökset muutetaan vastaamaan 1.1.2020 voimaan tulevia hallintolain julkisia kuulutuksia koskevia yleissäännöksiä (432/2019). Lisäksi ehdotetaan, että osaan näistä laeista sisällytetään erityissäännöksiä henkilötietojen julkaisemisesta. Esityksessä on näiltä osin kysymys eräiden erityislakien menettelysäännöksiin tehtävistä tarpeellisista muutoksista.

Esitys ei koske maankäyttö- ja rakennuslakia ja -asetusta. Esityksessä todetaan, että niihin sisältyvät julkipanosäännökset on tarkoitus arvioida osana ympäristöministeriössä vireillä olevaa maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistusta. Esityksestä ei käy ilmi, onko muutokset julkisia kuulutuksia koskeviin menettelysäännöksiin tarkoitus saattaa voimaan myös maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen osalta 1.1.2020.

Esityksessä ehdotetaan, että julkisia kuulutuksia koskevien säännösmuutosten yhteydessä myös muutetaan yhden lain eli maa-aineslain muutoksenhakua koskevaa säännöstä. Mainittu maa-aineslain 20 pykälän säännös kuuluisi muutettuna seuraavasti: "Tämän lain nojalla annettuun viranomaisen päätökseen saa hakea valittamalla muutosta hallinto-oikeudelta siten kuin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) säädetään." Korkeimmalla hallinto-oikeudella ei ole säännöksen sanamuodon suhteen huomautettavaa. Korkein hallinto-oikeus kuitenkin toteaa, että olisi ollut johdonmukaisempaa sisällyttää kaikki ympäristöministeriön hallinnonalan lakeihin valmistellut muutoksenhakua koskevat muutosehdotukset samaan esitykseen.

Lausunnon on valmistellut oikeusneuvos Riitta Mutikainen. Lausunto on käsitelty korkeimman hallinto-oikeuden kansliaistunnossa 1.10.2019.

Presidentti Kari Kuusiniemi

Kansliapäällikkö Emil Waris

 
Julkaistu 7.10.2019