Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle puitejärjestelyjä koskevista hankintalain ja erityisalojen hankintalain pykäläluonnoksista

27.2.2020 diaarinumero H 53/20

Työ- ja elinkeinoministeriölle

Työ- ja elinkeinoministeriön lausuntopyyntö 31.1.2020 VN/1297/2020

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt korkeimmalta hallinto-oikeudelta lausuntoa puitejärjestelyä koskevasta hankintalain 42 §:n sekä erityisalojen hankintalain 45 §:n pykäläluonnoksesta liittyen luonnokseen hallituksen esityksekseen julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain muuttamisesta ja eräiden siihen liittyvien säädösten muuttamisesta.

Korkein hallinto-oikeus esittää lausuntonaan seuraavan:

Luonnoksen taustalla olevan unionin tuomioistuimen asiassa C-216/17 antaman ennakkoratkaisun mukaan julkisia rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta 31.3.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/18/EY 1 artiklan 5 kohtaa ja 32 artiklan 2 kohdan neljättä alakohtaa on tulkittava siten, ettei voida hyväksyä sitä, että hankintaviranomaiset, jotka eivät ole kyseisen puitejärjestelyn allekirjoittajina, eivät määritä niiden suoritusten määrää, jotka voidaan tilata niiden tehdessä myöhempiä hankintasopimuksia tämän puitejärjestelyn täytäntöönpanemiseksi, tai määrittävät ne viittaamalla tavanomaisiin tarpeisiinsa.

Mainitussa unionin tuomioistuimen tuomiossa ei ole tarkemmin lausuttu siitä, miten puitejärjestelyn kattama enimmäismäärä on määritettävä. Se, mitä vaatimuksia tuomio asettaa kansallisen lain sisällölle tai säännösten tulkinnalle, ei toistaiseksi ole tullut ratkaistavaksi korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Korkein hallinto-oikeus ei esitä säännösvaihtoehtoja koskevaan ehdotukseen mahdollisten oikeusriitojen lopputulosta ennakoivaa kantaa.

Korkein hallinto-oikeus toteaa, että hallituksen esityksessä olisi syytä tarkemmin selostaa ehdotettujen vaihtoehtojen sisältöä ja käsitellä kysymystä ehdotetun säännöksen unionin oikeuden mukaisuudesta. Lisäksi hallituksen esityksessä tulisi arvioida ehdotetun säännöksen suhdetta julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 42 §:n 1 momenttiin, jonka mukaan puitejärjestelyn tarkoituksena on muun ohella vahvistaa tietyn ajan kuluessa tehtäviä hankintasopimuksia koskevat suunnitellut määrät, samoin kuin käsitellä tarkemmin kysymystä puitejärjestelyn ennakoidun kokonaisarvon ilmoittamisesta.

Lausunnon ovat valmistelleet oikeusneuvos Anne Nenonen ja esittelijäneuvokset Saija Laitinen ja Jukka Koivusalo. Lausunto on käsitelty korkeimman hallinto-oikeuden kansliaistunnossa 24.2.2020.

Presidentti Kari Kuusiniemi

Kansliapäällikkö Emil Waris

 
Julkaistu 28.2.2020