Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle EU:n EASA-asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi

28.11.2019 diaarinumero H 528/19

Liikenne- ja viestintäministeriölle

LVM:n lausuntopyyntö 10.10.2019 dnro VN/8135/2019

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt korkeimman hallinto-oikeuden lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle EU:n EASA-asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi.

Korkein hallinto-oikeus toteaa esitysluonnoksesta ainoastaan sen muutoksenhakua koskevien muutosehdotusten osalta seuraavan:

Esityksen yleisperustelujen mukaan ilmailulain muutoksenhakusäännökseen ehdotetaan tehtäväksi lainsäädäntötekninen muutos, jolla päivitettäisiin säännöksen sisältämät säädösviittaukset vastaamaan voimaan tullutta lakia oikeudenkäynnistä hallintoasioissa.

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettua lakia koskevan hallituksen esityksen 29/2018 vp mukaan valituslupasääntely olisi uudessa yleislaissa lähtökohtana muutoksenhaussa hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Säännökset, joiden mukaan hallinto-oikeuden päätöksestä saa valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään, tarkoittaisivat siten uuden yleislain tultua voimaan valituslupasääntelyä. Uuden lain tultua voimaan eri hallinnonalojen lainsäädännössä olisi edelleen voimassa muutoksenhakusäännöksiä, joihin sisältyy asiaryhmäkohtaiset säännökset sekä valitusluvasta että muutoksenhausta siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. Tällaiset muutoksenhakusäännökset tulisi eri hallinnonaloilla erikseen selkeyttää vastaamaan uuden yleislain valituslupasääntelyä.

Korkein hallinto-oikeus toteaa, että esitettyihin muutoksenhakusäännöksiin (ilmailulain 181 §) sisältyy momentti, jonka mukaan hallinto-oikeuden tietyistä päätöksistä saisi hakea muutosta valittamalla siten kuin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa säädetään. Ilmeisesti tarkoituksena on ollut, että säännös ilmaisee poikkeuksen valituslupamenettelyn soveltamista koskevasta pääsäännöstä. Viittaussäännös on kuitenkin muotoiltu niin, että valituslupamenettely tulisi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain nojalla sovellettavaksi näihinkin asioihin. Poikkeukselle valituslupajärjestelmästä ei ilmene perusteluja esitysluonnoksesta.

Korkein hallinto-oikeus ei pidä perusteltuna säilyttää kattavaksi tarkoitetusta valituslupajärjestelmästä poikkeavaa muutoksenhakukanavaa esityksen kohteena olevassa laissa.

Hallintolainkäytön valituslupasääntely perustuu siihen, että korkeimmalla hallinto-oikeudella on velvollisuus myöntää valituslupa, kun jokin laissa säädetystä kolmesta perusteesta on käsillä. Tämä takaa oikeusturvan toteutumisen kaksiportaisessa muutoksenhakujärjestelmässä. Muutoksenhaku valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen ilman, että siihen tarvitaan valituslupa, tulee säilyttää vain asioissa, joissa poikkeus kattavasta valituslupajärjestelmästä on asian laadun vuoksi välttämätöntä. Tämä edellyttää poikkisektoraalista arviointia sen varmistamiseksi, että mahdolliset poikkeamat valituslupajärjestelmästä ovat oikeutukseltaan johdonmukaisia. Esimerkiksi muutoksenhaku taloudellisesti merkittävien lupien peruuttamista ja omaisuuteen puuttumista koskevissa asioissa on muita hallinnonaloja koskevassa lainsäädännössä säädetty valituslupajärjestelmän piiriin kuuluvaksi.

Viittaussäännösten tarkistuksissa tulee ylipäätään kiinnittää huomiota siihen, että ne muotoillaan johdonmukaisesti ja selkeästi tarkoituksensa mukaisesti.

Lausunnon on valmistellut kansliapäällikkö Emil Waris. Lausunto on käsitelty korkeimman hallinto-oikeuden kansliaistunnossa 18.11.2019.

Presidentti Kari Kuusiniemi

Kansliapäällikkö Emil Waris

 
Julkaistu 28.11.2019