Käsiteltävät asiat

Korkeimmalle hallinto-oikeudelle saapuu vuosittain noin 4000 asiaa. Käsiteltävät asiat on jaettu 9 pääryhmään ja edelleen 35 asiaryhmään, asianimikkeitä on yli 280.

Lähes 90 prosenttia korkeimpaan hallinto-oikeuteen saapuvista valituksista ja valituslupahakemuksista koskee alueellisten hallinto-oikeuksien tekemiä päätöksiä. Korkeimpaan hallinto-oikeuteen valitetaan myös markkinaoikeuden päätöksistä hankinta- ja kilpailuasioissa sekä patentin tai tavaramerkin rekisteröimistä koskevissa asioissa. Valtioneuvoston yleisistunnon päätöksistä samoin kuin esimerkiksi keskusverolautakunnan päätöksistä valitetaan suoraan korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Sitä vastoin ministeriöiden päätöksistä valitetaan nyttemmin eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta ensi asteessa alueelliseen hallinto-oikeuteen.

Osassa asioita valittaminen korkeimpaan hallinto-oikeuteen edellyttää valituslupaa. Korkeimman hallinto-oikeuden toimiala on kansainvälisestikin vertaillen laaja.

Jaostot

Asiat käsitellään kolmessa jaostossa, joiden pääpiirteittäinen asiaryhmäjako on seuraava:

Ensimmäinen jaosto

 • asiakirjajulkisuus ja tietosuoja
 • kansalaisuusasiat
 • kansainvälinen suojelu
 • maankäyttö ja rakentaminen
 • ympäristönsuojelu
 • vesitalous
 • luonnonsuojelu
 • kaivostoiminta
 • metsästys ja kalastus

Toinen jaosto

 • välitön verotus
 • välillinen verotus
 • tullit
 • julkiset maksut
 • elinkeinoasiat
 • ajoneuvot ja liikenne
 • oleskeluluvat
 • matkustusasiakirjat
 • saamelaisasiat
 • lääke- ja apteekkiasiat
 • kilpailuoikeus
 • julkiset hankinnat
 • patentit ja tavaramerkit

Kolmas jaosto

 • sosiaali- ja terveysasiat
 • valtiontuet ja EU-tuet
 • kunnallisasiat
 • opetustoimi
 • virkamiesasiat
 
Julkaistu 1.1.2019