Yleisten hallintotuomioistuinten yhteinen diaarikaava

Korkeimmalla hallinto-oikeudella, alueellisilla hallinto-oikeuksilla ja Ahvenanmaan hallintotuomioistuimella on yhteinen diaarikaava, jossa on lähes 300 asianimikettä.

1 Valtio-oikeus ja yleishallinto

11 Valtio-oikeus

1101 Valtiolliset vaalit
1102 Kansalaisuusasiat
1103 Kansalaisten yleiset oikeudet
1104 Poikkeusolojen lainsäädäntö
1105 Puolueet
1106 Uskonnonvapaus
1199 Muu valtio-oikeusasia

12 Yleishallinto-oikeus

1201 Maksuvapautus
1202 Edunpalautus ja vahingonkorvaus
1203 Asiakirjajulkisuus
1204 Tietosuoja
1205 Tasa-arvoasiat (muut kuin itsehallintoon liittyvät)
1206 Harkinnanvaraiset ja muut valtionosuudet ja -avustukset
1207 Holhoustoimen edunvalvonta
1208 Passiasiat
1209 Väestötietoasiat
1210 Nimiasiat
1220 Oikeusavun myöntäminen, avustajan määrääminen ja palkkio
1221 Oikeusapupäätöksen muuttaminen ja lakkaaminen
1222 Oikeudenkäyntimaksua koskeva valitus
1223 Oikeusavun myöntäminen, avustajan määrääminen ja palkkio ulkomaalaisasiassa (ml. kansalaisuusasiat)
1230 Valtion perintö
1240 Vankeinhoitoa koskevat asiat
1299 Muu yleishallintoasia

13 Opetus- ja sivistystoimi

1301 Perusopetus ja lukio
1302 Kirjastot
1303 Ammattiopetus
1304 Ammattikorkeakoulut
1305 Yliopistot ja korkeakoulut
1399 Muu opetus- ja sivistystoimiasia

14 Valtion virkamiehet

1401 Virka- ja työsuhde
1402 Palkkaus, työaika ja vuosiloma (valtion virkamiehet)
1499 Muu virkamiesoikeusasia

15 Työvoima-asiat

1501 Palkkaturva ja muu toimeentuloturva-asia
1502 Työsuojelu
1503 Siviilipalvelus
1504 Asevelvollisuuslain mukainen palvelus
1505 Työvoimapoliittinen aikuiskoulutus
1599 Muu työvoima-asia

16 Turvallisuus, yleinen järjestys ja eräät luvat

1601 Palo- ja pelastustoimi sekä väestönsuojelu
1602 Ampuma-aseasiat
1603 Arpajais- ja rahankeräysluvat
1699 Muu turvallisuutta, yleistä järjestystä ja eräitä lupia koskeva asia


2 Itsehallinto

21 Ahvenanmaa

2101 Ahvenanmaan itsehallinto (ellei muussa asiaryhmässä)

22 Kunnallisasiat

2201 Kunnallisvaalit
2202 Kuntajako
2203 Kunnan toimiala
2204 Kunnan talous
2205 Kunnalliset säännöt ja taksat
2206 Virkavaali (kunnat ja kuntayhtymät)
2207 Palvelussuhdeturva (kunnat ja kuntayhtymät)
2208 Palkkaus, työaika ja vuosiloma (kunnat ja kuntayhtymät)
2209 Muu henkilöstöasia (kunnat ja kuntayhtymät)
2299 Muu kunnallisasia

23 Kirkollisasiat

2301 Palvelussuhde (kirkko)
2302 Muu henkilöstöasia (kirkko)
2399 Muu kirkollisasia

24 Saamelaisasiat

2401 Saamelaiskäräjävaalit
2499 Muu saamelaisasia


3 Ulkomaalaisasiat

31 Ulkomaalaisasiat

3101 Oleskeluluvat perheiden yhdistämisen perusteella
3102 Muut oleskeluluvat
3103 Karkottaminen
3104 Ulkomaalaisen käännyttäminen
3105 Turvapaikka-asiat
3106 Turvapaikka-asiat / nopeutettu käsittely
3107 Muukalaispassit ja muut matkustusasiakirjat
3108 Viisumiasiat
3109 Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä
3199 Muu ulkomaalaisasia


4 Rakentaminen

41 Maankäyttö- ja rakennusasiat

4101 Maakuntakaava
4102 Yleiskaava
4103 Asemakaava
4104 Ranta-asemakaava
4105 Rakennuskielto ja toimenpiderajoitus
4106 Rakennusjärjestys
4107 Tonttijako
4108 Kadut ja yleiset alueet
4109 Rakentamiskehotus
4110 Lunastaminen kaavan perusteella
4111 Poikkeaminen (maankäyttö- ja rakennusasiat)
4112 Suunnittelutarveratkaisu
4113 Rakennuslupa
4114 Toimenpidelupa
4115 Ympäristönhoito ja rakennuksen kunnossapito
4116 Purkamislupa
4117 Maisematyölupa
4118 Rakennustuotteiden hyväksyntä
4119 Rakennusrasitteet
4120 Yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittaminen
4121 Tilapäinen rakennus
4122 Rakennusvalvonta
4199 Muu maankäyttö- ja rakennusasia

42 Tieasiat

4201 Maantie
4202 Yksityinen tie
4299 Muu tieasia

43 Kiinteistöasiat

4301 Lunastusasiat
4302 Etuosto-oikeus
4399 Muu kiinteistöasia


5 Ympäristö

51 Ympäristönsuojelu

5101 Ympäristölupa / metsäteollisuus
5102 Ympäristölupa / metalliteollisuus
5103 Ympäristölupa / energian tuotanto
5104 Ympäristölupa / kemikaaliteollisuus ja kemikaalien käsittely
5105 Ympäristölupa / malmien louhinta ja mineraalien tuotanto
5106 Ympäristölupa / elintarvikkeiden ja rehujen valmistus
5107 Ympäristölupa / jätteiden käsittely
5108 Ympäristölupa / polttonesteen jakeluasema/- varastointi
5109 Ympäristölupa / louhinta, murskaus, asfalttiasema, betoniasema
5110 Ympäristölupa / jätevesien johtaminen/ - puhdistamo
5111 Ympäristölupa / eläinsuojat
5112 Ympäristölupa / turkistarhaus
5113 Ympäristölupa / moottorirata, veneiden harjoittelurata
5114 Ympäristölupa / pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistaminen
5115 Ympäristölupa / turvetuotanto
5129 Muu ympäristölupa-asia
5131 Meluilmoitus
5132 Ympäristönsuojelulain mukainen valvonta ja hallintopakko
5133 Ympäristönsuojelulain mukaiset maksu- ja korvausasiat
5139 Muu ympäristönsuojelulain mukainen asia
5141 Jätemaksut
5142 Järjestetty jätteenkuljetus
5149 Muu jätelain mukainen asia
5151 Terveysvalvonta
5152 Öljyvahinkojen torjunta
5153 Haittavero ja -maksu (ympäristönsuojelu)
5154 Ympäristövaaralliset aineet
5155 Päästökauppalain mukaiset asiat
5156 Maasto- ja vesiliikenne
5157 Ydinenergialain mukainen asia
5199 Muu ympäristönsuojeluasia

52 Vesitalous

5201 Rakentaminen vesistöön
5202 Vesivoiman hyväksikäyttö
5203 Kulkuväylät ja muut vesiliikennealueet
5204 Puutavaran uitto
5205 Ojitus
5206 Vesistön järjestely
5207 Vesistön säännöstely
5208 Veden johtaminen nesteenä käytettäväksi ja pohjaveden ottaminen
5209 Jäteveden johtaminen
5210 Vesilain mukaiset maksu- ja korvausasiat
5211 Vesilain mukainen valvonta ja hallintopakko
5212 Vesihuoltolain mukainen asia
5299 Muu vesitalousasia

53 Ympäristönsuojelulaissa ja vesilaissa tarkoitettua yhteiskäsittelyä koskevat asiat

5301 Hallintopakko ympäristönsuojelulain ja vesilain yhteiskäsittelyä koskevassa asiassa

5302 Yhteiskäsittelyn piiriin kuuluva lupa-asia / kalankasvatus
5303 Yhteiskäsittelyn piiriin kuuluva lupa-asia / turvetuotanto
5399 Muu ympäristönsuojelulain ja vesilain yhteiskäsittelyn piiriin kuuluva lupa-asia

54 Luonnonsuojelu

5401 Natura 2000 -verkosto
5402 Luonnonsuojelulain mukaiset asiat (paitsi Natura 2000 -verkosto)
5403 Eläinsuojelu
5404 Maa-ainesasiat
5405 Muinaismuistoasiat
5406 Rakennussuojelu
5499 Muu luonnonsuojeluasia

55 Ulkoilu ja leirintä

5501 Ulkoiluasiat
5502 Leirintäasiat

56 Asuntotuotanto ja asuntoasiat

5601 Arava-asiat
5699 Muu asuntoasia

57 Ympäristönsuojelulaissa ja maa-aineslaissa tarkoitettua yhteiskäsittelyä koskevat asiat

5701 Ympäristönsuojelulain ja maa-aineslain yhteiskäsittelyn piiriin kuuluva lupa-asia
5702 Valvonta ja hallintopakko ympäristönsuojelulain ja maa-aineslain yhteiskäsittelyä koskevassa asiassa


6 Sosiaali- ja terveydenhuolto

61 Sosiaaliasiat

6102 Toimeentulotuen takaisinperintä
6106 Elatusturva
6107 Kehitysvammaisten erityishuolto
6108 Vammaispalvelu
6109 Päihdehuolto
6110 Omaishoidon tuki
6111 Lasten päivähoidon järjestäminen
6112 Lastensuojelukustannusten korvaaminen
6113 Muu sosiaalihuollon kustannusten korvaaminen
6114 Sosiaalihuollon asiakasmaksut
6131 Huostaanotto ja sijaishuoltoon sijoittaminen
6132 Kiireellinen sijoitus ja sen jatkaminen
6133 Huostassapidon lopettaminen
6134 Lupa lapsen tutkimiseen
6135 Yhteydenpidon rajoittaminen
6136 Muu rajoitus sijaishuollossa
6137 Erityinen huolenpito
6138 Muut lastensuojeluasiat
6141 Toimeentulotuen myöntäminen / kunnat
6142 Toimeentulotuen myöntäminen / Kela
6199 Muu sosiaaliasia

62 Terveydenhuolto ja sairaanhoito

6201 Kansanterveystyö
6202 Hoitoon määrääminen mielenterveysasiassa
6203 Itsemääräämisoikeuden rajoittaminen mielenterveysasiassa
6204 Muu mielenterveysasia
6205 Sairaalalaitos
6206 Terveydenhuollon- ja sairaanhoitotoimen harjoittaminen
6207 Elintarvikevalvonta
6208 Terveydenhuollon kustannusten korvaaminen
6209 Terveydenhuollon asiakasmaksut
6210 Hoitotakuu

6299 Muu terveydenhuolto ja sairaanhoitoasia

63 Lääkeasiat ja apteekkilaitos

6301 Lääkkeiden maahantuonti
6302 Lääkkeiden myyntilupa ja hintavalvonta
6319 Muu lääkeasia
6321 Apteekkiasiat


7 Taloudellinen toiminta mukaanlukien liikenne- ja viestintäasiat

71 Oikeushenkilöt ja teollisoikeudet

7101 Yhtiöoikeudelliset hallintotoimet
7102 Siviilioikeudelliset oikeushenkilöt
7103 Kauppa- ja yhdistysrekisteriasiat
7104 Patentti, hyödyllisyysmalli ja integroitu piiri
7105 Mallisuoja ja tavaramerkki
7106 Verkkotunnus
7199 Muu oikeushenkilöihin ja teollisoikeuksiin liittyvä asia

72 Elinkeinoasiat

7201 Rahoitusmarkkinoiden valvonta
7202 Vakuutustoiminta
7203 Kaivostoiminta
7204 Elintarvikekauppa
7205 Sähkömarkkinat
7206 Sähköturvallisuus
7207 Räjähdysaineet ja palavat nesteet
7208 Kiinteistöjen ja asuntojen välitys
7209 Majoitus- ja ravitsemisliikkeet, anniskelulupa-asiat sekä alkoholin vähittäismyynti
7210 Kilpailuoikeus
7211 Julkiset hankinnat

7212 Kuluttajansuoja

7213 Kirjanpitolainsäädännön soveltaminen
7299 Muu elinkeinoasia

73 Maa- ja metsätalous

7301 Maataloustuotannon ohjaaminen (mm. kansalliset tuet)
7302 Metsätalous
7303 Kasvinsuojelu
7304 Porotalous
7305 Metsästys ja kalastus
7399 Muu maa- ja metsätalousasia

74 EU:n rakennerahastojen tukitoimet

7401 Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
7402 Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)
7405 Euroopan maataloustuki- ja maaseuturahastot
7406 Euroopan kalatalousrahasto
7499 Muu EU:n rakennerahastojen tukitoimi

75 Liikenne ja viestintä

7501 Ajokortti, ajo-oikeus ja ammattiajolupa
7502 Autokoulu
7503 Ammattimainen moottoriajoneuvoliikenne
7504 Rautatieliikenne, merenkulku ja ilmailu
7505 Televisiomaksut
7506 Tietoliikenne
7507 Tietoliikenteen tarkastusmaksut
7508 Merimiehiä, lentäjiä yms. koskeva asia
7509 Nopeus- ja painorajoitukset sekä nopeuskilpailut
7510 Ajo- ja vesikulkuneuvojen katsastus ja rekisteröinti
7511 Liikennevakuutusmaksua vastaava hyvike
7512 Pysäköintivirhemaksut
7513 Ylikuormamaksut
7514 Joukkoliikenteen tarkastusmaksut
7515 Ajoneuvojen siirtämistä koskeva maksu
7599 Muu liikenneasia


8 Verot

81 Tulo- ja varallisuusvero

8101 Henkilökohtaisen tulon verotus
8102 Varallisuusverotus
8103 Elinkeinotulon verotus
8104 Maatilatalouden verotus
8105 Lähdeverot

8106 Kansainvälinen verotus

8107 Keskusverolautakunnan ennakkoratkaisu tulo- ja varallisuusveroasiassa
8108 Verohallinnon ennakkoratkaisu tuloveroasiassa

8109 Ennakonpidätyksen ja ennakonkannon muuttaminen

8110 Ennakkoperintä ja työnantajan sosiaaliturvamaksu
8111 Kiinteistövero
8112 Rakennusvero
8113 Siirtohinnoittelu
8199 Muu tulon tai varallisuuden perusteella kannettavaa veroa tai maksua koskeva asia

82 Arvonlisävero

8201 Arvonlisäveroa koskevat valitukset
8202 Keskusverolautakunnan ennakkoratkaisu arvonlisäveroasiassa
8203 Verohallinnon ennakkoratkaisu arvonlisäveroasiassa
8204 Arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröinti ja ryhmärekisteröinti
8205 Vakuutusmaksuvero
8299 Muu arvonlisäveroa tai vakuutusmaksuveroa koskeva asia

83 Ajoneuvoja koskevat verot ja maksut

8302 Autoveroa koskevat ennakkoratkaisut
8303 Autoveron palautus
8304 Ajoneuvovero
8305 Polttoainemaksu
8306 Käyttökieltoa koskevat valitukset
8307 Veronhuojennuksia koskevat valitukset
8310 Autoverovalitukset / Verohallinto
8311 Autoverovalitukset / Trafi
8399 Muu ajoneuvoveroasia

84 Valmisteverot ja tulliasiat

8401 Tullinimikkeet
8402 Tullausvalitukset
8403 Ennakkoratkaisut valmistevero- ja tulliasioissa
8404 Tullin suorittama valvonta (mm. EU-tuet)
8405 Valmisteverot
8499 Muu tulliasia

85 Muut verot ja verotusmenettely

8501 Perintö- ja lahjavero
8502 Arpajaisvero
8503 Leimavero

8504 Varainsiirtovero

8505 Jätevero
8506 Ratavero
8507 Tonnistovero
8508 Vakuutusmaksu ja metsänhoitomaksu
8509 Muut valtiolle perittävät maksut (mm. maksuperustelakiin perustuvat)
8510 Verohallinnon ennakkoratkaisu muussa veroasiassa
8511 Verotusmenettely
8512 Veronkanto
8513 Verotukseen liittyvä laiminlyöntimaksu
8599 Muu veroasia


9 Muut asiat

91 Eläkeasiat

9101 Eläkeasiat

92 Hallinto-oikeuden muut kuin lainkäyttöasiat

9201 Hallinto-oikeudelle toimitetut ja muualle siirretyt asiat
9209 Maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset oikaisukehotukset

99 Muut asiat

9999 Muut asiat

 
Julkaistu 26.6.2019