Ulkomaalaisasioita koskevia toimintaohjeita

Muutoksenhakukirjelmä ja sen liitteet

 • Noudata muutoksenhakukirjelmän toimittamisessa aina tarkasti valitusosoituksessa olevia ohjeita
 • Yksilöi valituksenalainen päätös muutoksenhakukirjelmässä (viranomaisen nimi sekä päätöksen päivämäärä ja numero)
 • Toimita mahdolliset liitteet aina samaan aikaan muutoksenhakukirjelmän kanssa
 • Muutoksenhakukirjelmä ja sen liitteet tarvitsee toimittaa vain yhden kerran
 • Lähetä muutoksenhakukirjelmä hallinto- ja erityistuomioistuinten sähköisessä asiointipalvelussa (muut kuin viranomaiset), sähköpostitse, postitse tai faksitse tai tuo kirjelmä KHO:n kirjaamoon. Hallinto- ja erityistuomioistuinten sähköisen asiointipalvelun osoite on https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. Sähköisen asiointipalvelun, sähköpostin, postin ja faksin käyttäminen on lähettäjän vastuulla.
 • Mikäli et käytä sähköistä asiointipalvelua, ilmoita prosessiosoitteena aina sähköpostiosoite, mikäli mahdollista, ja muut yhteystiedot mahdollisimman kattavasti
 • Mikäli muutoksenhakukirjelmästä puuttuu olennaisia liitteitä, korkein hallinto-oikeus voi lähettää niitä koskevan täydennyspyynnön – täydennyksen toimittamiselle asetetaan aina lyhyt määräaika

Oikeusapu

 • Toimita mahdollinen avustajan palkkiota koskeva lasku Romeo-järjestelmään aina samaan aikaan muutoksenhakukirjelmän kanssa. KHO:n diaarinumeron ilmoittaminen ei ole välttämätöntä. Mikäli KHO:n diaarinumero ei ole tiedossa, voi käyttää hallinto-oikeuden päätös- tai diaarinumeroa.
 • Mikäli laskua tai muuta oikeusapuun liittyvää selvitystä ei ole toimitettu muutoksenhakukirjelmän kanssa, sitä tiedustellaan avustajalta pääsääntöisesti enintään yhden kerran puheli-mitse, sähköpostitse tai muulla sopivalla tavalla. Asia voidaan ratkaista myös täydennystä pyytämättä. Vakiintuneen oikeuskäytännön (esimerkiksi KHO 2014:177 ja KHO 2014:178) mukaan palkkiota ja kuluja ei lähtökohtaisesti voida määrätä korvattavaksi pääasian käsitte-lyn päättymisen jälkeen esitetyn vaatimuksen johdosta.
 • Aikaa puuttuvan asiakirjan toimittamiselle annetaan enintään yksi työpäivä
 • Mikäli asiakirjaa ei ole määräajassa toimitettu, avustajan palkkio voidaan jättää määräämättä
 • Mikäli laskuun sisältyy jo syntyneitä kuluja, toimita niitä koskeva selvitys (esimerkiksi tulkkilasku) heti yhdessä laskun kanssa
 • Tulkkilaskusta tulee mahdollisuuksien mukaan ilmetä seuraavat tiedot: tulkattavan nimi ja/tai asiakasnumero, tulkin nimi, tulkattavat kielet sekä tulkkauksen päivämäärä ja kellonaika.
 • Mikäli oikeusapu on myönnetty omavastuuosuudella, tee merkintä päämiehen hyväksynnästä Romeo-järjestelmään,toimita hänen lausumansa laskusta yhdessä laskun kanssa tai maininta, jollei avustaja vaadi päämiehen velvoittamista maksamaan omavastuuta
 • Mikäli asiassa pyydetään avustajan vaihtamista, toimita edellisen avustajan suostumus vaihtoon yhdessä pyynnön kanssa. Ilmoita päivä, josta alkaen vaihtoa pyydetään.
 • Perustele avustajan vaihtamista koskeva pyyntö

Yleistä menettelystä

 • Menettely korkeimmassa hallinto-oikeudessa on pääsääntöisesti kirjallista
 • Lisäselvitystä ei voi antaa kirjaamon asiakaspalvelussa suullisesti tai puhelimitse
 • Muutoksenhakija ei voi tulla henkilökohtaisesti tapaamaan asiansa esittelijää tai tuomareita
 • Ilmoita korkeimmalle hallinto-oikeudelle aina viivytyksettä, mikäli muutoksenhakijan olosuhteissa tapahtuu asian käsittelyyn vaikuttavia muutoksia
 • Jos valittaminen edellyttää valituslupaa, korkein hallinto-oikeus ratkaisee yleensä valituslu-van myöntämisen ja pääasian samalla päätöksellä
 • Korkeimman hallinto-oikeuden internetsivuilla on saatavissa tilastotietoa ratkaistujen asioi-den keskimääräisestä käsittelyajasta
 • Kaikki asiat pyritään ratkaisemaan joutuisasti
 • Käsittelyaikataulun toistuva tiedusteleminen ei nopeuta asian käsittelyä
Ulkomaalaisasioita koskevia toimintaohjeita (pdf, 0.04 Mt)
 
Julkaistu 29.10.2018
Sivun alkuun |