23.3.2015/826

Oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetun lain ja julkisuuslain säännösten perusteella ei ollut yksiselitteisesti pääteltävissä, oliko vakuutusoikeuden tutkimuslupahakemuksen johdosta julkisuuslain 28 §:ää soveltaen tekemä oikeudenkäyntiasiakirjoja koskeva päätös oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetun lain 20 §:n 1 momentissa tarkoitettu hallintopäätös, johon haetaan muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta, vai oliko siihen julkisuuslain 33 §:n 1 momentin nojalla haettava muutosta hallinto-oikeudelta.

Oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annettu laki koskee kaikkia oikeudenkäyntiasiakirjoja. Tähän nähden ei ollut perusteltua, että muutoksenhaku tiedon antamista oikeudenkäyntiasiakirjoista koskevista eri tilanteissa tehdyistä hallintopäätöksistä olisi määräytynyt kahden eri lain muutoksenhakusäännösten perusteella. Tämän vuoksi ja kun otettiin huomioon oikeusastejärjestykseen liittyvät näkökohdat, oli katsottava, että muutoksenhaku käsillä olevassa asiassa määräytyi oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetun lain nojalla. Vakuutusoikeuden oikeudenkäyntiasiakirjoja koskevasta tutkimuslupapäätöksestä valitettiin siten korkeimmalle hallinto-oikeudelle.

Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa 2 §, 3 §, 18 § 1 momentti ja 20 § 1 momentti

Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki) 28 § 1 momentti ja 33 § 1 ja 2 momentti

Asian ovat ratkaisseet presidentti Pekka Vihervuori sekä hallintoneuvokset Riitta Mutikainen, Hannu Ranta, Tuomas Lehtonen ja Liisa Heikkilä. Asian esittelijä Mikko Rautamaa.