Lyhyet ratkaisuselosteet

Korkein hallinto-oikeus julkaisee sivustollaan vuosikirjapäätösten ohella lyhyitä ratkaisuselosteita joukosta muitakin päätöksiä näiden oikeudellisen merkityksen perusteella.

Uusimmat lyhyet ratkaisuselosteet ovat avainsanoineen alla ja vuodesta 2013 listauksena sivun vasemmalla palstalla (mobiiliversiossa plussan takana), aiemmat päätökset ovat sivun oikealla palstalla Finlex-linkkeinä (mobiiliversiossa sivun lopussa).

5.11.2019
Maankäyttö ja rakentaminen – Hallintopakko – Päävelvoitteen noudattaminen – Uhkasakon tuomitseminen – Uhkasakon kiinteä peruserä – Juokseva uhkasakko
22.10.2019
Kunnallisasia – Vesihuolto – Vesihuollon maksut – Liittymissopimus – Taksapäätös – Lisäliittymismaksu – Muutoksenhaku
15.10.2019
Oikeusapu – Ulkomaalaisasia – Oikeudellinen palvelu – Avustajan kulukorvaus – Tulkkauskulut – Myynnin arvonlisävero
15.10.2019
Tuloverotus –Tappioiden vähentäminen – Omistajanvaihdos – Käyttölupa – Sulautuminen
9.10.2019
Vammaispalvelu – Henkilökohtainen apu – Tilapäinen avun tarpeen lisääntyminen – Hoiva ja hoito
1.10.2019
Oikeusapu – Hallintolainkäyttö – Myöntämisedellytykset – Omaishoidon tuki – Omaishoitajan vapaapäivien määrä – Ratkaistu hallinto-oikeudessa hallintoriitana – Hakemus vapaapäivien lisäämisestä hylätty – Hoidettavan tarve saada oikeudellista apua
1.10.2019
Vammaispalvelu – Henkilökohtainen apu – Työnantajamalli – Avustajan palkkaamisesta aiheutuvat kustannukset – Sitova toimivalta – Valitus vai hallintoriita
13.9.2019
Terveydensuojelu – Asumisterveys – Terveyshaitta – Velvoite terveyshaitan poistamiseksi – Melu – Melun mittaaminen – Kokonaisarvio – Asuinhuoneisto – Ravintolamelu – Musiikkimelu – Karaoke
12.9.2019
Tuloverotus – Toimintamuodon muutos – Toiminimen muuttaminen osakeyhtiöksi – Viimeisen verovuoden päättymispäivä – Kaupparekisteriin merkitseminen
30.8.2019
Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Asian selvittämisvelvollisuus – Uskonvakaumuksen tutkiminen – Suullinen käsittely
26.8.2019
Ylimääräinen muutoksenhaku – Korkeimman hallinto-oikeuden esittelijän määräämä oikeudenkäyntimaksu – Avustajan palkkiovaatimusta koskeva valituslupahakemus – Hylätty valituslupahakemus – Käytettävissä olevat muutoksenhakukeinot – Puhevalta – Ylimääräisen muutoksenhaun tutkimatta jättäminen
22.8.2019
Hallintoriita – Omaishoitajan vapaa – Hoitopalkkio – Hoitopalkkion alentaminen – Kunnan harkintavalta – Omaishoidon tuen myöntämiskriteerit – Keskeytyspäivä – Kalenteripäivä
19.8.2019
Oikeusapu – Avustajan palkkio ja kulukorvaus – Viivästyskorko
15.8.2019
Sosiaalinen luototus – Sosiaalista luottosopimusta koskeva riita – Julkisoikeudellinen oikeussuhde – Hallintoriita – Sitova toimivalta
15.8.2019
Perusopetus – Kerhotoiminta – Kotiopetuksessa oleva oppivelvollinen – Yhdenvertaisuus
28.6.2019
Kansalaisuusasia – Kielitaitoedellytys – Poikkeaminen – Työn hoitamisen kohtuuton vaikeus
24.5.2019
Liikennemerkki – Suostumus – Yksityistie – Ratsastus – Tieliikennelaki – Yksityistielaki
21.5.2019
Lastensuojelu – Huostaanotto – Lapsen oma käyttäytyminen huostaanoton perusteena – Lapsen ikätasoon sopimattomat seksuaaliset kokemukset – Lapsen haitallinen yhteydenpito keski-ikäiseen mieheen
17.5.2019
Ylimääräinen muutoksenhaku – Ministeriön päätös viran perustamisesta – Viraston yleinen organisointi – Virkarakennetta koskeva päätös – Valituskelpoisuus – Purkukelpoisuus
8.4.2019
Ahvenanmaa – Vesiasia – Miljögranskning-menettely – Valituslupa – Valtakunnan toimivalta lainkäyttöön liittyvässä asiassa
5.4.2019
Ulkomaalaisasia – Uusintahakemus – Kansainvälinen suojelu – Valituslupaperusteet – Uusi peruste maahan jäämiselle
15.3.2019
Lastensuojelu – Huostaanotto ja sijaishuoltoon sijoittaminen – Sijaishuoltopaikka – Lapsen huoltoa koskeva väliaikaismääräys – Yhteishuoltajuus – Lapsen sijoittaminen toisen huoltajansa luokse
1.3.2019
Valtion virkamies – Irtisanominen – Valittamisen muuttuminen luvanvaraiseksi – Lainmuutoksen voimaantulo – Hallinto-oikeuden päätöksen antaminen lain voimaantulon jälkeen
21.2.2019
Arvonlisävero – Verollinen myynti – Verokanta – Liikuntatilojen käyttöoikeuden tilapäisluonteinen luovuttaminen – Tilojen käyttö muuhun kuin liikuntapalveluun
15.2.2019
Arvonlisävero – Yleishyödyllinen yhteisö – Säätiö – Museo- ja näyttelytoiminta – Hakeutuminen verovelvolliseksi
29.1.2019
Sijaishuollossa olevan lapsen kotilomat – Lapsen biologisen vanhemman tapaamisten valvonta – Korvauksen maksaminen isovanhemmalle – Saatavan vanhentuminen
11.1.2019
Ahvenanmaa – Maakunnan lainsäädäntö – Ympäristölupa – Moottorirata – Lupamääräykset – Negatiivinen ympäristövaikutus – Melu – Kohtuuton rasitus
28.12.2018
Arvonlisävero – Verollinen myynti – Alennettu verokanta – Kirja – Kausijulkaisu – Ristikkojulkaisu – Verotuksen neutraalisuuden periaate
21.12.2018
Ulkomaalaisasia – Perheenyhdistäminen – Toimeentuloedellytys – Toimeentuloedellytyksestä poikkeaminen – Kansainvälistä suojelua saanut perheenkokoaja – Maahantulon jälkeen perustettu perhe – Poikkeuksellisen painava syy – Ulkomaalaislaki 114 § 3 momentti – Kokonaisharkinta – Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden vaarantaminen
19.12.2018
Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Oikeusapu – Suullinen käsittely – Erityinen syy korottaa asiakohtaista palkkiota
19.12.2018
Kunnallinen viranhaltija – Opettaja – Virkasuhteeseen ottaminen määräajaksi – Perusteltu syy virkasuhteen päättymisajankohdalle – Opetuksen kesäkeskeytys – Määräaikaista työtä koskeva syrjimättömyyden periaate
14.12.2018
Henkilökohtaisen tulon verotus – Luovutustappio – Pääomalaina – Osakkeiden ja pääomalainan myynti – Osakkeen hankintameno
27.11.2018
Kunnallisasia – Valtuuston päätös – Toimielimen jäsenten valinta – Hallintosäännön määräys – Valtuutettujen ja varavaltuutettujen ensisijaisuus jäsenten valinnassa
23.11.2018
Valtion virkamies – Terveydentilan selvittämistä koskeva määräys – Päätöksen valituskelpoisuus
23.11.2018
Kunnallinen viranhaltija – Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen – Päätöksen välitön täytäntöönpano – Virkasuhteen irtisanominen edellisen päätöksen muutoksenhaun aikana – Päätösten erillisyys – Asiayhteys – Päätöksen lainmukaisuuden arvioiminen tuomioistuimessa
21.11.2018
Arvonlisävero – Verollinen myynti – Poikkeukset myynnin verollisuudesta – Terveyden- ja sairaanhoitopalvelu – Hammaslääkäri – Hoitoon tavanomaisesti liittyvä tavara – Purenta­kisko
19.11.2018
Toimeentulotuki – Toimeentulotuen myöntämättä jättäminen – Asiakkaan kuolema – Asianosaisseuraanto – Kuolinpesän valitusoikeus
15.11.2018
Ympäristölupa – Ahvenanmaa – Valituslupa – Valtakunnan toimivalta lainkäyttöön liittyvässä asiassa
7.11.2018
Ulkomaalaisasia – Oleskelulupa perhesiteen perusteella – Toimeentuloedellytys – Vanhempainpäiväraha
2.11.2018
Puolisoiden välinen elatussopimus – Sopimuksen vahvistaminen – Sosiaalihuolto – Hallintovalitus – Valitusluvan tarve
2.11.2018
Ulkomaalaisasia – Oleskelulupa – Perheen yhdistäminen – Toimeentuloedellytys – Uusi toimeentulolähde
1.11.2018
Oikeusavun hakemusasia – Ylimääräinen muutoksenhaku – Purku – Avustajan palkkio – Palkkion alentaminen – Kansainvälistä suojelua koskeva asia
1.11.2018
Valtiovarainministeriön päätös – Poikkeuksellisissa hallinnollisissa vaikeuksissa oleva kunta – Selvitysmenettelyn aloittaminen – Selvitysryhmän asettaminen – Päätöksen valituskelpoisuus
11.10.2018
Ulkomaalaisasia – Käännyttäminen – Suojelupoliisin lausunto – Kansallisen turvallisuuden vaarantaminen – Suullinen käsittely – Asianosaisen pyyntö suullisen käsittelyn toimittamiseksi – Perhe-elämän suoja
10.10.2018
Oikeusapu – Ratkaisupyyntö – Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Avustajan toimenpiteet asian käsittelyssä Maahanmuuttovirastossa – Muu kuin tuomioistuinasia – Ulkoprosessuaalinen asia – Määräaika – Tutkimatta jättäminen – Oikeudenkäyntiavustajan palkkio
3.10.2018
Lapsen ja nuoren oikeus jälkihuoltoon – Huostassapidon päättyminen – Väliaikainen sijoitus kotiin ennen huostassapidon päättymistä – Jälkihuolto-oikeuden alkamisajankohta
25.9.2018
Vankeinhoito – Vapausrangaistuksen täytäntöönpanon siirtoa koskeva pyyntö ‒ Valituskielto – Ylimääräinen muutoksenhaku – Käännyttäminen ‒ Lainvoimaisuus
17.9.2018
Ulkomaalaisasia – Oleskelulupa – Muu omainen – Kansainvälistä suojelua saanut perheenkokoaja – Turvapaikka – Toimeentuloedellytys – Siirtymäsäännös
13.9.2018
Kunnallinen viranhaltija – Kelpoisuus – Rakennustarkastaja – Lakisääteiset kelpoisuusvaatimukset – Kunnan päättämä erityinen kelpoisuusvaatimus – Siirtymäsäännös
12.9.2018
Työriitojen sovittelu – Työ- ja elinkeinoministeriön päätös – Työnseisauksen toimeenpanemisen väliaikainen kieltäminen – Hallintovalitus – Hallintoasiassa annettu päätös – Valituskelpoisuus
6.9.2018
Kansalaisuusasia – Selvittämisvelvollisuus – Täydennyspyyntö – Sähköinen tiedoksianto – Suostumus – Luku- ja kirjoitustaidottomuus
6.9.2018
Kansalaisuusasia – Puutteellinen hakemus – Selvittämisvelvollisuus – Täydennyspyyntö – Tavallinen tiedoksianto – Posti – Kirje
30.8.2018
Ulkomaalaisasia – Turvapaikka – Kansainvälisen suojelu – Sur place -tilanne – Poliittinen mielipide – Uusintahakemus – Uusintahakemuksen tutkiminen – Uusintahakemuksen alustava tutkinta – Ajankohtainen maatieto – Iran
30.8.2018
Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Turvapaikka – Aiemmat vainokokemukset – Luopuminen vainon perusteena olevasta toiminnasta – Irak
29.8.2018
Ulkomaanedustuksen virkamiehen puolisolle maksettava erityiskorvaus – Erityiskorvauksen laskemisen perusteena oleva aika – Oleskelu Suomessa – Virkamiehelle maksettu puolisokorotus
27.8.2018
Julkinen maksu – Ahvenanmaa – Suoritteesta perittävä maksu – Maksuunpano suoraan lain nojalla – Perustevalitus – Toimivaltainen tuomioistuin – Suhde Ahvenanmaan itsehallintolain mukaiseen valitustiehen
23.8.2018
Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Luopuminen islamista – Kristinuskoon kääntyminen – Sur place -tilanne – Uskonvakaumuksen tutkiminen – Uskonnon harjoittaminen kotimaassa – Vainon ja vakavan haitan vaaran arviointi – Suullinen käsittely – Iran
27.7.2018
Ympäristönsuojelu – Hallintopakko – Ympäristöluvan tarve – Tuulivoimala – Kohtuuton rasitus –­ Melu – Välke – Yksittäinen määräys ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi
23.7.2018
Järjestyksenvalvojaksi hyväksyminen – Hyväksymisedellytykset – Rehellisyys ja luotettavuus – Vanhan tuomion estevaikutus – Rikosrekisterimerkintä
5.7.2018
Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Toissijainen suojelu – Merkittävä peruste uskoa ulkomaalaisen joutuvan todelliseen vaaraan kärsiä vakavaa haittaa – Aseellinen selkkaus – Vakava ja henkilökohtainen vaara – Somalia – Galgaduud
29.6.2018
Muutoksenhakutie – Kunnallisvalitus – Valituslupa – Opetuksen julkisuus – Opetuksen seuraamisen rajoittaminen
27.6.2018
Sähkömarkkinalaki – Energiavirasto – Sähkönmyyntisopimus – Sopimusehtojen muuttaminen – Hinnanmuutoksesta ilmoittaminen – Laskuun sisältyvät merkinnät – Virheellisesti perittyjen maksujen palauttaminen
27.6.2018
Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Aviopuolisot – Samanaikaisesti vireillä olevat asiat – Yhdessä käsitteleminen – Yhteiset turvapaikkaperusteet – Perheen yhtenäisyys – Hallinto-oikeuden ratkaisu toisen puolison asian palauttamisesta Maahanmuuttovirastolle
27.6.2018
Maankäyttö ja rakentaminen – Rakennuslupa – Kantelu – ELY-keskuksen lausunto – Valtioneuvoston hyväksymä luonnonsuojeluohjelma – Rantojensuojeluohjelma – Natura 2000
26.6.2018
Yliopisto – Yliopiston toimintarakenne – Päätöksen valituskelpoisuus – Hallintovalitus
21.6.2018
Oikeusapu – Omavastuuosuus – Oikeussuojan tarve – Avustaja – Päämies – Luopuminen omavastuuosuuden vaatimisesta – Valituksen tutkiminen
19.6.2018
Maankäyttö ja rakentaminen – Rakennusvalvonta – Hallintopakko – Uhkasakon asettaminen – Velvoitteen kohdistaminen – Kiinteistön hallinta – Oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittäminen – Oikeudenkäynnin alkamisajankohta
15.6.2018
Lastensuojelu – Yhteydenpidon rajoittaminen – Ehdollinen rajoitus – Rangaistuksen luonteinen rajoitus – Tarkoitussidonnaisuuden periaate – Toimivallan ylittäminen
15.6.2018
Eläinsuojelu – Kiireelliset toimenpiteet – Kykenemättömyys hoitaa eläintä
15.6.2018
Lastensuojelu – Huostaanotettu ja sijaishuoltoon sijoitettu lapsi – Terveydenhoitokulujen korvaaminen – Valitus vai hallintoriita – Korvausvastuussa oleva kunta
13.6.2018
Sosiaalihuollon asiakasmaksu – Lastensuojelu – Sijaishuolto – Maksun määrääminen – Lapsilisä
7.6.2018
Vammaispalvelu – Kuljetuspalvelu – Vaikeavammaisuus – Vaikea toimintarajoite – Omatoiminen suoriutuminen
22.5.2018
Hallintoriita – Toimeksiantosopimus talous- ja velkaneuvontapalvelujen järjestämisestä – Talous- ja velkaneuvontapalvelujen tuottajalle maksettavan korvauksen takaisinperintä – Hallintopäätös – Valitusosoitus – Valitus – Valituksen tutkimatta jättäminen – Lain ja asetuksen säännösten ristiriita
17.5.2018
Ulkomaalaisasia – Päätöksen purkaminen – Oma-aloitteinen poistuminen Suomesta – Muutoksenhakuasian raukeaminen – Maahantulokielto
8.5.2018
Lastensuojelu – Huostaanotto – Sijaishuoltoon sijoittaminen – Sijaishuoltopaikka – Hallinto-oikeuskäsittely – Lastensuojeluviranomaisen ilmoittamisvelvollisuus – Menettelyvirhe
27.4.2018
Lahjaverotus – Lahja vai ansiotuloa – Sukupolvenvaihdos – Toimitusjohtaja
25.4.2018
Elinkeinotulon verotus – Rajat ylittävä sulautuminen – Ulkomainen vastaanottava yhtiö – Maastapoistumisvero – Sivuliikkeen varat – Suomessa suoritettavasta verosta vähennettävä ulkomainen vero – Singapore – Amerikan Yhdysvallat
24.4.2018
Kiinteistövero – Rakennuksen verotusarvo – Ikäalennusprosentti – Lentoterminaalirakennus
19.4.2018
Arvonlisävero – Verollinen myynti – Veron peruste – Vastike – Veron laskentatapa – Maksuunpano – Myyjän mahdollisuus periä arvonlisävero ostajalta kansallisen oikeuden mukaan
3.4.2018
Ampuma-ase – Väliaikainen haltuunotto – Väliaikaisen haltuunoton edellytykset – Lupien peruuttamisen vireilläolon vaikutus
27.3.2018
Kehitysvammaisten erityishuolto – Tahdosta riippumattoman erityishuollon jatkaminen – Hallinto-oikeuden päätös jättää valitus tutkimatta – Muutoksenhaku korkeimpaan hallinto-oikeuteen
14.3.2018
Julkinen hankinta – Asiavaltuus – Yritysten yhteenliittymä (konsortio) – Yhteenliitymän tekemä tarjous – Vain joidenkin yhteenliittymän jäsenten tekemä valitus – Valituksen tutkiminen
8.3.2018
Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen – Yleisten nimitysperusteiden soveltaminen
7.3.2018
Oikeusapu – Avustajan vaihtaminen – Avustajan palkkio – Palkkion määrääminen pääasian käsittelyn jälkeen
5.3.2018
Vammaispalvelu – Kustannusten takaisinperintä – Hallintopäätös – Valitus – Valituksen tutkimatta jättäminen – Vastavaatimus hallinto-oikeudessa – Hallintoriita – Toissijainen oikeussuojakeino
5.3.2018
Mielenterveyslaki – Rangaistukseen tuomitsematta jätetyn hoito tahdosta riippumatta – Ulkomaan kansalainen – Hoitomääräyksen kansainvälinen täytäntöönpano – Toimivalta hoidon jatkamista koskevan päätöksen tekemiseen – Toimivaltainen tuomioistuin
23.2.2018
Omaishoidon tuki – Omaishoitajan vapaa – Palveluseteli – Palvelusetelin arvon korvaaminen – Perusteettoman edun palautus
19.2.2018
Kunnallisasia – Hallintoriita – Varoitus – Negatiivinen vahvistuskanne
1.2.2018
Huostaanotto – Huostaanoton edellytysten täyttyminen – Perheväkivalta – Perheväkivallan uhka – Rikosoikeudellinen arviointi – Sijaishuolto – Sijaishuoltopaikka – Kulttuuritaustan huomioon ottaminen – Sosiaalitoimen positiivinen toimimisvelvollisuus
31.1.2018
Taksilupa – Yhteiskäsittely – Ensiluvan hakija – Kommandiittiyhtiö – Äänetön yhtiömies – Osakkaan henkilökohtainen taksilupa
29.1.2018
Lastensuojelu – Taloudellinen tuki – Asumisolojen puutteellisuus – Valitusoikeus korkeimpaan hallinto-oikeuteen – Lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu – Asiantuntijajäsen
19.1.2018
Ulkomaalaisasia – Uusi määräaikainen oleskelulupa – Jatkolupa – Tilapäinen oleskelulupa – Jatkuva oleskelulupa – Maasta poistumisen estyminen
17.1.2018
Omaishoidon tuki – Omaishoidon tuen lopettaminen – Hallintovalitus vai hallintoriita-asia – Valituslupa
4.1.2018
Maankäyttö ja rakentaminen – Rakennuslupa – Asunto-osakeyhtiön osakkeenomistaja – Asunto-osakeyhtiön asukas – Valitusoikeus – Välittömät vaikutukset – Asunto-osakeyhtiön päätöksentekomenettely
29.12.2017
Ulkomaalaisasia – Suojelupoliisin lausunto – Työntekijän oleskelulupa – Asianosaisjulkisuus – Yleinen järjestys ja turvallisuus – Hallinto-oikeuden tutkimisvelvollisuus
29.12.2017
Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Turvapaikka – Toissijainen suojelu – Turvapaikkahakemuksen tutkinta – Riskiarvio – Uhka yksityishenkilön taholta – Afganistan
28.12.2017
Ulkomaalaisasia – Turvapaikanhakija – Oleskelulupa perhesiteen perusteella – Matkustusasiakirja oleskeluluvan myöntämisen edellytyksenä
27.12.2017
Viranomaisen päätös vahingonkorvausasiassa – Valitusosoitus – Hallinto-oikeuden päätös jättää yksityisen tekemä valitus tutkimatta – Viranomaisen valitusoikeus hallinto-oikeuden päätöksestä
27.12.2017
Kansalaisuusasia – Kielitaitoedellytys – Poikkeaminen – Kieliopinnot – Opettajan todistus – Työkokeilu
22.12.2017
Luonnonsuojelu – Täytäntöönpanoa koskeva määräys – Metsänhakkuun kieltäminen
22.12.2017
Julkinen hankinta – Puitejärjestely – Puitesopimus – Hankintasopimus – Hankintapäätöksen täytäntöönpanosta pidättäytyminen – Hyvitysmaksun määräämättä jättäminen
22.12.2017
Virkamiesasia – Rajavartiolaitos – Siirtäminen toiseen tehtävään – Vaativuusluokaltaan alempi tehtävä
21.12.2017
Ahvenanmaa – Ympäristölupa – Lupaviranomainen – Lupalautakunta – Kokoonpano – Lakimiesjäsen – Kalankasvatus
20.12.2017
Ulkomaalaisasia – Turvapaikka – Kansainvälisen suojelu – Sur place -tilanne – Luopuminen islamista – Kristinuskoon kääntyminen – Poliittinen mielipide – Aiemmat vainokokemukset – Turvapaikkaperusteiden kumulatiivisuus – Ajankohtainen maatieto – Iran
15.12.2017
Yliopiston päätös – Opiskeluoikeuden jatkaminen – Opiskeluoikeuden menettäminen – Valituskielto – Yhdenvertaisuuslaki – Yhdenvertaisuusvaltuutetun kuuleminen
29.11.2017
Toimeentulotuki – Täydentävä toimeentulotuki – Pitkäaikainen toimeentulotuki – Pitkäaikainen sairaus – Erityisruokavalio – Keliakia
28.11.2017
Kansalaisuusasia – Kielitaitoedellytyksestä poikkeaminen – Luku- ja kirjoitustaidottomuus – Suomen kielen opettajan todistus – Hakijan opettaja
27.11.2017
Ampuma-ase – Väliaikainen haltuunotto – Väliaikaisen haltuunoton kesto – Haltuunoton jatkaminen – Uusi haltuunottopäätös edellisen voimassaolon päätyttyä
21.11.2017
Vesitalousasia – Lopputarkastus – Sovellettava laki – Jälkivalvonta – Uusi vesilaki – Voimaantulo
20.11.2017
Kunnallinen viranhaltija – Palkkaa vastaava korvaus – Oma irtisanoutuminen
17.11.2017
Lastensuojelu – Sijaishuoltopaikan muuttaminen – Huostassapidon lopettaminen – Lapsen sijoittaminen huostaanotettuna kotiin
9.11.2017
Löytötavara – Laitoslöytö – Löytötavaratoimisto – Löytötavaroiden omistajilta perittävät korvaukset – Toimitusmaksu – Ilmoitusmaksu – Korvaus säilytyskustannuksista – Arvonlisävero – Uhkasakko
2.11.2017
Jäteasia – Päätöksen valituskelpoisuus – Periaatepäätös – Tietojen toimittaminen – Sähköinen muoto – Jätteen kuljettaja
30.10.2017
Maankäyttö ja rakentaminen – Suunnittelutarveratkaisu – Tuulivoimarakentaminen – Kaavallisen suunnittelun tarve – Valitusoikeus – Hallintovalitus – Kunnallisvalitus
30.10.2017
Maankäyttö ja rakentaminen – Rakennuslupa – Rakennus – Tuulivoimala – Sijainnin muuttaminen – Hallintotuomioistuimen toimivalta – Hallintopäätös – Päätöksen muuttaminen – Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen toimivalta
27.10.2017
Päätöksen tiedoksianto – Yhteinen päätös – Todisteellinen tiedoksianto – Lastensuojelu – Yhteydenpidon rajoittaminen
25.10.2017
Patentti – Selityksen selvyys – Keksinnöllisyys – Alan ammattilaisen päättelykyky
25.10.2017
Hallinto-oikeuden päätös – Tiedoksianto kunnalle – Saantitodistusmenettely – Valitusajan alkaminen – Valituslupahakemus – Tutkimatta jättäminen
19.10.2017
Virkamies – Rajavartiosto – Toimistoupseeri – Irtisanominen – Virantoimituksesta pidättäminen – Suullinen käsittely
12.10.2017
Kansalaisuusasia – Henkilöllisyys – Henkilöllisyyden luottava selvittäminen – Kokonaisharkinta – Luotettava asiakirjanäyttö – Väärennettyjen asiakirjojen esittäminen
5.10.2017
Ulkomaalaisasia – Vastuunmäärittämisasetus (ns. Dublin III) – Hakemuksen käsittelystä vastuussa oleva jäsenvaltio – Harkintavaltalauseke – Kokonaisharkinta
4.10.2017
Kunnallisvalitus – Viranhaltijapäätös – Kunnallinen viranhaltija – Virkavaali – Toimivalta toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen ottamisessa – Toimivallan ylitys – Menettelyvirhe – Virheen korjaaminen – Virkasuhteeseen ottaminen määräajaksi – Asianosaisuus
27.9.2017
Ulkomaalaisasia – Vastuunmäärittämisasetus (ns. Dublin III) – Hakemuksen käsittelystä vastuussa oleva jäsenvaltio – 12 kuukauden määräaika – Vastaanottopyyntö
25.9.2017
Maankäyttö ja rakentaminen – Rakennusvalvonta – Valituslupa – Uhkasakon alentaminen
13.9.2017
Valmisteverotus – Maahantuonti jäsenvaltiosta – Oma käyttö – Kaupallinen tarkoitus – Tuontirajoitus – Nuuska
13.9.2017
Jätelaki – Roskaamiskielto – Ympäristönsuojelulaki – Maaperän pilaamiskielto – Hallintopakko – Sovellettava laki
11.9.2017
Asiakirjajulkisuus – Asian saattaminen viranomaisen ratkaistavaksi – Oikaisuvaatimusmenettely – Julkisuuslaki – Hallintolaki – Toissijaisuus
11.9.2017
Kansalaisuusasia – Kielitaitoedellytyksestä poikkeaminen – Luku- ja kirjoitustaidottomuus – Palautuspäätöksen valituskelpoisuus – Uusi selvitys – Maahanmuuttovirasto
7.9.2017
Maankäyttö ja rakentaminen – Rakennusvalvonta – Päätöksen valituskelpoisuus – Ilmoitus poliisiviranomaiselle
18.8.2017
Maankäyttö ja rakentaminen – Asemakaava – Ahvenanmaa – Valtakunnan toimivalta lainkäyttöön liittyvässä asiassa – Julkipano – Tiedoksisaaminen – Valitusaika
18.8.2017
Jätelaki – Yhdyskuntajäte – Koulutustoiminta – Velvollisuus luovuttaa jäte kunnan järjestämään jätehuoltoon – Poikkeamisen edellytykset – Selvitysvelvollisuus
18.8.2017
Postitoiminta – Yleispalvelu – Postipakettipalvelut – Täytäntöönpanomääräys – Päätöksen kumoaminen – Määräys noudattaa kumottua päätöstä – Postilaki – Postidirektiivi – Direktiivin tulkintavaikutus
17.8.2017
Ulkomaalaisasia – Menetetyn määräajan palauttaminen – Oikeusavustajan palkkio – Palkkiovaatimuksen hylkääminen – Selvästi perusteeton muutoksenhakemus
17.8.2017
Maankäyttö ja rakentaminen – Yleiskaava – Kaavamääräys – Rakentamisrajoitus – Kohtuuttomuus – Tuulivoima – Melualue – Selvitykset
17.8.2017
Maankäyttö ja rakentaminen – Tuulivoimayleiskaava – Valmistelu – Kaavan vireilletulo – Osallistumis- ja arviointisuunnitelma – Esteellisyys
11.8.2017
Ympäristönsuojelulaki – Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen – Viranomaisen valitusoikeus – Muu perusteltu syy – Meluilmoituksen johdosta annettu päätös
11.8.2017
Hallintotuomioistuin – Kielilaki – Hallintopäätöksen kieli – Lainkäyttöpäätöksen kieli – Hallintopäätöksen muuttaminen – Lupamääräys
7.7.2017
Lastensuojelu – Huostaanotto – Sijaishuoltoon sijoittaminen – Sijaishuoltopaikka
6.7.2017
Ulkomaalaisasia – Oikeusapu – Asiakohtainen palkkio – Pakolaisaseman lakkauttaminen
5.7.2017
Mielenterveysasia – Hallinto-oikeuden asiantuntijajäsen – Esteellisyys – Asiantuntija­jäsenen ulkopuolisena lääkärinä aikaisemmin antama lausunto
30.6.2017
Adoptiolautakunta – Adoptioluvan peruuttaminen – Adoptionhakijan olosuhteissa tapahtunut olennainen muutos – Hallinto-oikeus – Tuomionvoiva kokoonpano – Asiantuntijajäsen
15.6.2017
Kehitysvammaisten erityishuolto – Muutoksenhaun muuttuminen valitusluvanvaraiseksi – Lainmuutoksen voimaantulo – Hallinto-oikeuden päätöksen antaminen lain voimaantulon jälkeen
13.6.2017
Ulkomaalaisasia – Karkottaminen – Rikos – Mielenterveys – Psykiatrinen hoito tahdosta riippumatta
8.6.2017
Kehitysvammaisten erityishuolto – Erityishuollon johtoryhmä – Sosiaalihuollon toimeenpanosta kunnassa vastaava monijäseninen toimielin – Sosiaalilautakunta – Toimivallan siirtäminen viranhaltijalle – Valitusoikeus – Puhevallan käyttäminen toimielimen puolesta
2.6.2017
Hallintoriita-asia – Kiireellisesti sijoitetun lapsen kotilomat – Ylläpidosta ja kuljetuksista aiheutuneet kustannukset huoltajina oleville isovanhemmille
1.6.2017
Arvonlisävero – Maahantuonti – Vähennysoikeus – Tullivaraston pitäjä – Tullivalvonnasta sääntöjen vastaisesti poistuneet tavarat
24.5.2017
Ampuma-aseasia – Hallussapitolupa – Aiempi rinnakkaislupa – Lupaharkinta
22.5.2017
Kansalaisuusasia – Julkisoikeudellinen maksuvelvoite – Perusteettomasti myönnetty toimeentulotuki – Rikokseen perustuva vahingonkorvausvelka
3.4.2017
Kunnallisvalitus – Vuorotteluvapaan sijaisen valinta – Hallinto-oikeuden selvittämisvelvollisuus
31.3.2017
Lahjaverotus – Verohallinnon ennakkoratkaisu – Muuttuneet olosuhteet – Oikeussuojan tarve – Tutkimatta jättäminen
13.3.2017
Vammaispalvelu – Vaikeavammaisen kuljetuspalvelu – Toiminnallinen lähikunta – Opintoihin liittyvät matkat – Matkan pituus
10.3.2017
Valtion virkamies – Koeaika – Koeajan määräämisen edellytykset – Nimittäminen uuteen virkasuhteeseen saman työnantajan palveluksessa – Tehtävien samuus tai samankaltaisuus
7.3.2017
Kaivostoiminta – Pidennetyn ajan myöntäminen kaivostyöhön ryhtymistä varten – Sovellettava laki – Voimassa oleva kaivoslaki – Kumottu kaivoslaki
3.3.2017
Maankäyttö ja rakentaminen – Maakuntakaava – Turvetuotanto – Luonnonarvojen selvittäminen – Maakuntakaavan ohjausvaikutus – Ympäristölupaharkinta
2.3.2017
Henkilökohtaisen tulon verotus – Korvaus oikeudenkäyntikuluista – Korvaus asianosaisen työstä – Ansiotulo vai verovapaa vahingonkorvaus
16.2.2017
Maankäyttö ja rakentaminen – Maakuntakaava – Vahvistamismenettely ja muutoksenhaku – Siirtymäsäännösten tulkinta – Ympäristöministeriö – Hallinto-oikeus
14.2.2017
Ulkomaalaisasia – Oleskelulupa – Opiskelu – Tohtorin tutkinto – Opintojen edistyminen – Opintosuoritukset – Asian selvittäminen
30.1.2017
Sosiaalihuoltolaki – Sosiaalipalvelu – Kotipalvelu – Siivouspalvelu – Valitus- vai valituslupa-asia – Valituksen jättäminen hallinto-oikeudessa tutkimatta
17.1.2017
Työsuojelu – Tilaajavastuulaki – Laiminlyöntimaksu – Tilaajan selvitysvelvollisuus – Asiakirjan aitous
5.1.2017
Menetetyn määräajan palauttaminen – Hakemus – Valitus hallinto-oikeuteen
29.12.2016
Oikeusapu – Muutoksenhakuoikeus – Oikeussuojan tarve – Puhevalta – Avustajan palkkio
29.12.2016
Hallintopäätöksen voimaantulo muutoksenhausta huolimatta – Täytäntöönpanon kieltämistä koskevasta vaatimuksesta lausuminen hallinto-oikeudessa
29.12.2016
Pysäköintivirhemaksu – Pysäköintikiekko – Vammaisen pysäköintilupa – Valokopio
16.12.2016
Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Ilmeisen perusteeton hakemus – Hallinto-oikeuden päätösvaltaisuus
14.12.2016
Varainsiirtovero – Rakennus – Kiinteistön käyttöä pysyvästi palveleva rakennus – Siirrettävä moduulirakennus – Koulun väistötila
9.12.2016
Ulkomaalaisasia – Tiedoksianto – Ilmoitusvelvollisuus – Valitusajan alkaminen – Menetetyn määräajan palauttaminen
30.11.2016
Julkinen hankinta – Seuraamuksen määrääminen – Tietyn tarjoajan valitsemiseen velvoittaminen – Markkinaoikeuden toimivalta
22.11.2016
Ulkomaalaisasia – Pakolaisaseman lakkauttaminen – Uuden passin hankkiminen – Olemassa olevan passin käyttäminen
14.11.2016
Arvonlisävero – Verollinen myynti – Poikkeukset myynnin verollisuudesta – Terveyden- ja sairaanhoitopalvelu – Tavaran myynti – Jalkaterapeutin valmistamat erikoistukipohjalliset
14.11.2016
Kunnallisasia – Otto-oikeus – Otto-oikeuden käyttäminen – Kaupunginhallituksen puheenjohtaja – Sähköpostiviesti
8.11.2016
Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Etiopia – Oromo – Uusi maatieto – Uusi selvitys
7.11.2016
Väestötietojärjestelmä ­– Turvakielto – Edellytykset – Menettely – Esikysymys – Lähestymiskielto
7.11.2016
Ulkomaalaisasia – Oikeusapu – Asiakohtainen palkkio – Pelkästään oleskelulupaa koskeva muutoksenhaku – Kansainvälistä suojelua koskeva asia
25.10.2016
Elinkeinotulon verotus – Luovutus – Sale-and-leaseback -järjestely – Kirjanpitosidonnaisuus
20.10.2016
Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Oikeusapu – Asiakohtainen palkkio
18.10.2016
Kunnallisasia – Yksityistietoimituksen käynnistäminen – Päätöksen valituskelpoisuus – Oikaisuvaatimus – Valmistelu
29.9.2016
Taksilupa – Taksiluvan luovuttaminen – Liikenteestä vastaavan henkilön vaihtaminen – Selvitysvelvollisuus
29.9.2016
Kansalaisuusasia – Nuhteettomuusedellytys – Odotusaika – Lisäodotusaika – Maahanmuuttoviraston ohje
19.9.2016
Julkinen hankinta – Hankintamenettelyn keskeyttäminen – Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen
19.9.2016
Vammaispalvelu – Palveluasuminen – Henkilökohtainen apu – Ikääntyminen – Vammaispalvelulaki – Sosiaalihuoltolaki
13.9.2016
Asiakirjajulkisuus – Verotarkastus – Muistiinpanot – Viranomaisen asiakirja
12.9.2016
Maankäyttö ja rakentaminen – Asemakaava – Suojaviheralue – Alueen varaaminen valtion tarpeisiin
30.8.2016
Verotusmenettely – Verohallinnon päätös – Vertailutietotarkastus – Valituskelpoisuus
25.8.2016
Vesihuolto – Kiinteistö – Liittämisvelvollisuus – Vapautus liittämisvelvollisuudesta – Määräaika
23.8.2016
Oikeusapu – Muu kuin tuomioistuinasia – Ratkaisupyyntö – Tulkkaus- ja käännöskulut – Tutkiminen
22.8.2016
Lastensuojelu – Huostaanotto ja sijaishuoltoon sijoittaminen – Lastensuojelulain 43 § – Toimivalta huostaanottoa ja siihen liittyvää sijaishuoltoon sijoittamista koskevassa asiassa – Lapsen huoltaja vastustaa huostaanottoa ja sijaishuoltoon sijoittamista hallinto-oikeudessa
22.8.2016
Maankäyttö ja rakentaminen – Tuulivoima – Rakennuslupa – Esteellisyys – Korvaus haitasta – Sopimus – Puolueettomuuden vaarantuminen
19.8.2016
Arvonlisävero – Verollinen myynti – Poikkeukset myynnin verollisuudesta – Terveyden- ja sairaanhoito – Terveydenhuollon ajanvarauspalvelut
19.8.2016
Kansalaisuusasia – Henkilöllisyys – Henkilöllisyyden luotettava selvittäminen – Väestötietojärjestelmästä ilmenevä henkilöllisyys – 10 vuoden aika
17.8.2016
Kansalaisuusasia – Kielitaitoedellytys – Poikkeaminen – Terveydentila – Muu erittäin painava syy – Hallinto-oikeudelle esitetty uusi peruste
16.8.2016
Henkilökohtaisen tulon verotus – Peitelty osinko – Veropetos – Veronkorotus – Ne bis in idem – Sama teko
13.7.2016
Ulkomaalaisasia ‒ Turvapaikka ‒ Toissijainen suojeluasema ‒ Turvallinen turvapaikkamaa ‒ Ilmeisen perusteeton hakemus ‒ Palautuskielto ‒ Italia
23.6.2016
Ennakkoperintä – Ennakonpidätys – Korotus – Ennen 1.1.2010 maksettu palkka – 1.1.2010 jälkeen toimitettu maksuunpano – Sovellettava laki – Voimaantulosäännös
20.6.2016
Liikenteen turvallisuusvirasto – Trafi – Ajoneuvoliikennerekisteri – Haltija – Osamaksukauppa – Hallinnan päättyminen
13.6.2016
Palkkatukiasia – Valtionavustus – Sovellettava lainsäädäntö – Muutoksenhaku – Valituslupa
2.6.2016
Tilaajavastuulaki – Laiminlyöntimaksun suuruus – Sovellettava säännös
26.5.2016
Ulkomaalaisasia – Oleskelulupa – Perheside – Toimivaltainen hallinto-oikeus – Valitusoikeus
19.5.2016
Kehitysvammaisten erityishuolto – Autetun asumisen muuttaminen ohjatuksi asumiseksi – Erityishuolto-ohjelma – Muutoksenhaku kunnallisen viranhaltijan päätökseen – Aluehallintovirasto muutoksenhakuviranomaisena
10.5.2016
Ampuma-ase – Hallussapitoluvan peruuttaminen – Elämäntapa tai käyttäytyminen – Eläintenpito – Yleinen elämänhallinta
4.5.2016
Maankäyttö ja rakentaminen – Valitusosoitus – Valituslupa – Suora valitus – Kumottu päätös – Hylätty valitus – Eri rakennelmat – Toimenpidelupa
 
Julkaistu 4.1.2018
Sivun alkuun |