15.11.2013/3579

Lapsi oli asunut noin 2-vuotiaasta lukien isoäitinsä luona. Kysymys oli ollut lastensuojelulain 81 §:ssä tarkoitetusta yksityisestä sijoituksesta, joka oli perustunut lapsen vanhempien ja isoäidin väliseen sopimukseen. Vanhemmat olivat olleet kykenemättömiä huolehtimaan lapsesta jo useiden vuosien ajan, mutta huostaanoton tarvetta ei ollut kuitenkaan ollut sinä aikana, kun lapsen kasvuolosuhteet isoäidin luona olivat olleet turvatut. Kunta ei ollut tehnyt lastensuojelulain 81 §:n 2 momentissa tarkoitettua päätöstä sijoituksen hyväksymisestä. Kunta ei ollut myöskään tehnyt saman pykälän 5 momentissa tarkoitettua erillistä päätöstä, jolla lapsen pitäminen isoäidin luona olisi kielletty. Siitä huolimatta, ettei tällaista erikseen valituskelpoista päätöstä yksityisen sijoituksen lopettamisesta ollut tehty, oli kunnan tullut lastensuojeluilmoitusten johdosta arvioida, onko lapsen sijoituksen jatkamiselle isoäidin luona ollut lastensuojelulain 81 §:n mukaiset edellytykset.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että lastensuojelulain 81 §:stä ilmenevät yksityisen sijoituksen päättämisperusteet jättävät enemmän tilaa viranomaisen harkinnalle ja mahdollistavat muutoinkin tällaisen sijoituksen lopettamisen osin myös sellaisissa tilanteissa, joissa varsinaista huostaanottoa kysymyksessä olevasta yksityisestä sijoituskodista ei voitaisi tehdä. Sosiaalityöntekijä oli voinut harkintansa mukaan katsoa, että lapsen yksityisen sijoituksen jatkamiselle isoäidin kotona ei ollut lastensuojelulain 81 §:n 5 momentti huomioon ottaen enää edellytyksiä. Sosiaalityöntekijä oli ryhtynyt valmistelemaan lapsen huostaanottoa, jonka edellytyksiä oli tässä tilanteessa tullut arvioida yksinomaan suhteessa hänen vanhempiensa olosuhteisiin ja mahdollisuuksiin ottaa lapsi hoitoonsa ja kasvatettavakseen. Kun lapsen vanhemmat olivat kykenemättömiä vastaamaan lapsen huolenpidosta, oli huostaanotolle näissä oloissa lastensuojelulain 40 §:n mukaiset edellytykset.

Lastensuojelulaki 40 § ja 81 §

Asian ovat ratkaisseet hallintoneuvokset Irma Telivuo, Anne E. Niemi, Eija Siitari, Tuomas Lehtonen ja Janne Aer. Asian esittelijä Elina Ranz.